1

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 26 i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, bestemmes:

§ 1. Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, sættes i kraft for Grønland med følgende afvigelser:

 1. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:
  »1) dykkerarbejde på dansk herunder grønlandsk territorium og dansk herunder grønlandsk kontinentalsokkelområde, fra havanlæg, samt fra danske skibe, herunder skibe hjemmehørende i Grønland, og«.
 2.  I § 3, stk. 5, efter »danske skibe« tilføjes: », herunder skibe hjemmehørende i Grønland,«.
 3. I § 3 indsættes som stk. 6:
  »Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at personer med certifikat til rekreativ dykning på et niveau, der i det væsentlige svarer til Nordisk Sportsdykkerbevis, niveau 3 (CMAS***) eller uddannelse som PADI instruktør, foretager dykkeropgaver omfattet af denne lov.«
 4. I § 9, stk. 3 og 4, udgår: »ved kendelse«.
 5. § 11, stk. 1, affattes således:
  »Personer med udenlandske erhvervsdykkerbeviser, der i henhold til dansk lovgivning om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og de nordiske lande har ret til at udføre dykkerarbejde, uanset at de ikke er i besiddelse af et dansk erhvervsdykkerbevis, har tillige ret til at udføre dykkerarbejde i Grønland.
 6. Kapiteloverskriften i kapitel 6 ændres fra: »Straffebestemmelser m.v.« til: »Foranstaltninger m.v.«.
 7. I § 23 ændres »straffelovens § 78, stk. 3,« til: »§ 114, stk. 3, i kriminalloven«.
 8. § 24 affattes således:

  »§ 24. Foranstaltninger efter kriminalloven kan idømmes den, der
  1) overtræder § 3, stk. 1 og 4, § 12 og § 16, stk. 1, eller
  2) ikke efterkommer påbud i henhold til § 18.
  Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminalloven.
  Stk. 3. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.
  Stk. 4. Såfremt en straffesag pådømmes uden for Grønland, eller den vedrører en person eller virksomhed, jf. stk. 3, der har bopæl eller er etableret uden for Grønland, kan der i stedet for foranstaltninger idømmes straf af bøde eller fængsel.«

§ 2. Anordningen træder i kraft den 15. september 2003.
Stk. 2. Samtidig ophæves dykkerlov nr. 214 af 23. maj 1979 med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 29. september 1988.
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.
Stk. 4. Forskrifter udstedt i medfør af loven gælder også for Grønland med de afvigelser, som følger af de særlige grønlandske forhold.