1

I medfør af § 13, § 14, stk. 2, § 20 og § 24, stk. 6, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, § 3 og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, og § 2, stk. 3, i anordning nr. 728 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelse nr. 828 af 1. september 2000 om dykkerarbejdets sikre udførelse træder i kraft for Grønland den 15. september 2003 med følgende ændringer:

 1.  Overskriften »Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser« ændres til: »Foranstaltninger m.v.«
 2.  § 27 affattes således:
  »§ 27. Den, der overtræder §§ 4-26 kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven.
  Stk. 2. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.
  Stk. 3. Såfremt en straffesag pådømmes uden for Grønland, eller den vedrører en person eller virksomhed, jf. stk. 2, der har bopæl eller er etableret uden for Grønland, kan der i stedet for foranstaltninger idømmes straf af bøde eller fængsel.«
 3. § 28, stk. 1 og 2, affattes således:
  »§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2003.
  Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 30 af 15. januar 1988 om betryggelse af erhvervsdykkerarbejde og om erhvervsdykkerarbejdes sikre udførelse ophæves.«