1

I medfør af § 6, stk. 1, og § 20 i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, og § 2, stk. 3, i anordning nr. 728 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen nr. 476 af 17. juni 1999 om lægeundersøgelse af dykkere træder i kraft for Grønland den 15. september 2003 med følgende ændringer:

  1. § 7, stk. 3, ændres »borgerlige« til: »civile«.
  2. § 13 affattes således:
    »§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2003.
    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 501 af 25. november 1985 om lægeundersøgelse af erhvervsdykkeraspiranter og erhvervsdykkere ophæves samtidig, idet helbredsundersøgelser foretaget efter den ophævede bekendtgørelses regler fortsat bevarer deres gyldighed, dog længst i 12 måneder regnet fra denne bekendtgørelses ikrafttræden.