1

Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v. i Grønland

OBS! Denne bekendtgørelse findes kun i papirversion i Lovtidende, hvorfor Søfartsstyrelsen har indskrevet den i HTML-version.

I medfør af §17, stk. 5, og § 24 i lov om sikkerhed til søs, jf. bekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs samt anordning nr. 729 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs og efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. Betaling efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved indtægtsdækket virksomhed anvendes af Søfartsstyrelsen i følgende tilfælde:

1) På områder, hvor klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner er autoriseret til at foretage syn, undersøgelser eller lignende på Søfartsstyrelsens vegne, men hvor Søfartsstyrelsen anmodes om at udføre arbejdet.

2) Ved ikke lovpligtige syn, som efter anmodning foretages på danske eller udenlandske skibe.

3) Såfremt et skib, hvorpå Søfartsstyrelsen helt eller delvist har foretaget et første syn, før skibet sættes i fart, mod forventning ikke optages i et af de danske registre.

4) Ved syn, som foretages af Søfartsstyrelsen, fordi der er givet fritagelse fra krav om klasning. 

 

§ 2. Betaling efter de af Finansministeriet fastsatte regler om priskalkulation ved gebyrberegning anvendes af Søfartsstyrelsen i følgende tilfælde:

1) Ved syn af fiskeskibe, hvor:

a) Søfartsstyrelsen foretager første syn i udlandet eller på Færøerne, før skibet sættes i fart, samt andre syn, der efter anmodning foretages i udlandet eller på Færøerne. 

b) Det aftalte syn, ikke har kunnet påbegyndes, må afbrydes eller ikke har kunnet afsluttes inden for en af økonomi- og erhvervsministeren fastsat normtid på grund af værftets, rederiets eller disses repræsentanters forhold.

c) Synet efter anmodning foretages uden for sædvanlig arbejdstid. 

2) Ved Søfartsstyrelsens syn på andre skibe end fiskeskibe, som er foreskrevet i medfør af loven, og som ikke er omfattet af bestemmelserne om indtægtsdækket virksomhed.

3) Ved arbejde som foretages i forbindelse med godkendelse af skibsudstyr og fartøjer.

4) Når der ved havnestatskontrol af et udenlandsk skib er konstateret fejl, der gør tilbageholdelse af skibet berettiget.

5) Ved forgæves udrejse på grund af værftets, rederiets eller disses repræsentanters forhold. 

 

§ 3. Ved syn i udlandet og på Færøerne opkræves separat betaling for rejse- og opholdsudgifter.

Stk. 2. Ved syn, som foretages på skibe til søs, opkræves separat betaling for udgifter til transport fra land til skibet og retur.

Stk. 3 Såfremt syn i Grønland på rekvirentens anmodning gennemføres uden hensyntagen til Søfartsstyrelsens tilrettelæggelse af styrelsens øvrige synsaktiviteter i Grønland, kan styrelsen opkræve timebetaling for rejsetid samt betaling for udgifter til rejse og ophold. 

 

§ 4. Som betingelse for påbegyndelse eller færdiggørelse af syn, undersøgelser eller lignende kan Søfartsstyrelsen stille krav om, at der er indbetalt depositum eller foreligger garantistillelse.

 

§ 5. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

 

§ 6. Søfartsstyrelsen offentliggør de gældende timesatser i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen. 

 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 900 af 7. november 2002 om betaling for syn af skibe m.v. ophæves.

 

Søfartsstyrelsen, den 14. juli 2005

ANNE SKOV STRÜVER

/ Jeppe Skovbakke Juhl