1

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal indeholde følgende:

Indholdet i en arbejdspladsbrugsanvisning består af leverandørbrugsanvisningens/sikkerhedsdatabladets oplysninger plus nogle skibs- og arbejdspladsrelevante oplysninger om:

  • førstehjælpsforanstaltninger,
  • brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forhåndsregler ved brand,
  • forhåndsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved spild,
  • håndterning og opbevaring, herunder oplyse om sikkerhedsforskrifter ved oplagring,
  • eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang,
  • bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse, og
  • andre oplysninger, herunder anvendelsesområder.
2

De 4 modeller

Der er i reglerne ikke fastsat specifikke krav til, hvordan du skal udforme arbejdspladsbrugsanvisningerne.

Indtil videre er Søfartsstyrelsen bekendt med, at der på rederierne og i skibene arbejdes med arbejdspladsbrugsanvisninger, der følger en af de nedennævnte 4 modeller.

Ligeledes har Søfartens Arbejdsmiljøråd udsendt et hjælpemateriale omkring arbejdspladsbrugsanvisninger, der bygger på princippet: at flere stoffer og materialer med samme kemiske sammensætning kan sammenfattes i en fælles arbejdspladsbrugsanvisning.

Du kan bruge en af de fire modeller, når du udarbejder en arbejdspladsbrugsanvisning eller du kan kombinere modellerne, således at de svarer til det, du konkret har brug for.

Model 1

På den eksisterende leverandørbrugsanvisning/sikkerhedsdatablad påfører du skibs- og arbejdspladsrelevante oplysninger (læseligt).

Model 2

Du udarbejder en kort særskilt arbejdspladsbrugsanvisning, der kun indeholder skibs- og arbejdspladsrelevante oplysninger. På arbejdspladsbrugsanvisningen skal du påføre, at den er et tillæg til leverandørbrugsanvisningen/sikkerhedsdatabladet.

Model 3

Du udarbejder en arbejdspladsbrugsanvisning ved at overføre leverandørens oplysninger på de 7 ovennævnte punkter og supplerer dem med skibs- og arbejdspladsrelevante oplysninger.

Arbejdspladsbrugsanvisningen påføres også stoffets eller materialets sundhedsskadelige oplysninger. Også på denne arbejdspladsbrugsanvisning skal du påføre, at den er et tillæg til leverandørbrugsanvisningen/sikkerhedsdatabladet.

Model 4

Du skriver alle leverandørens oplysninger – sammen med de arbejdspladsrelevante oplysninger – ind i arbejdspladsbrugsanvisningen – med samme lay-out.

3

Fordele og ulemper ved de 4 modeller

Model 1

Let at gå til for mindre skibe med et begrænset antal stoffer og materialer, men ikke så læsevenlig.

Model 2

Læsevenlig (max. en dobbelt side), men kræver at leverandørbrugsanvisningen/sikkerhedsdatabladet findes sammen med arbejdspladsbrugsanvisningen. Det er muligt at samle flere ”ens” stoffer og materialer i en arbejdspladsbrugsanvisning.

Model 3

Ikke helt så læsevenlig som model 2; til gengæld får du så mange oplysninger, at leverandørbrugsanvisningen/sikkerhedsdatabladet kan opbevares et andet, men tilgængeligt sted på skibet (fx på broen). Det er muligt at samle flere ”ens” stoffer og materialer i en arbejdspladsbrugsanvisning.

Model 4

Den mest tidskrævende – der opnås samme lay-out for alle leverandøroplysninger (- og arbejdspladsoplysninger) hvilket øger læsevenligheden. Kan fx anvendes, hvor der er en større rederiorganisation til rådighed. Leverandørbrugsanvisningerne/sikkerhedsdatabladene fra forskellige leverandører kan have meget forskelligt lay-out, da der kun stilles krav til indhold. Alle relevante oplysninger findes samlet. Det er også her muligt at samle flere ”ens” stoffer og materialer i en arbejdspladsbrugsanvisning.

Modellerne skal kun ses som eksempler på, hvordan du kan efterkomme reglerne. 

Søfartsstyrelsen har udarbejdet et eksempel på en arbejdspladsbrugsanvisning efter hver af de 4 modeller. Eksemplerne kan rekvireres i Søfartsstyrelsen.