1

Indledning

I følgende præciseres, hvordan den danske oversættelse af Rådets Forordning (EØF) 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskefartøjers karakteristika skal fortolkes.

Behovet for denne præcision skal ses i lyset af, at ejere af mindre fiskefartøjer, målt efter Rådets Forordning, har et ønske om at kunne måle skibenes længde til under 10 meter. Dette skyldes Fiskeridirektoratets regler om begrænsning af havdage for fiskeskibe med en længde over alt (LOA) større end 10 meter.

2

Den danske forordningstekst

Artikel 2, jf. (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986.

Længde

  1. Et fartøjs længde er længden overalt, defineret som afstanden i lige linje mellem det forreste punkt på for- stævnen det bageste punkt på agterstævnen.

Med henblik på denne definition anses:

  1. forstævnen at omfatte den vandtætte skrogkonstruktion, inklusive bak, forstævn samt eventuel skanseklædning, men eksklusive eventuelt bovspryd og gelænder;
  2. agterstævnen at omfatte den vandtætte skrogkonstruktion inklusive hækspant, overbygning, trawlrampe og skanseklædning, men eksklusive gelænder, hækspryd, fremdrivningsmaskineri, ror og styregrej samt dykkerlejdere og platforme.

Længden overalt måles i meter med en nøjagtighed på to decimaler.

3

Søfartsstyrelsens præcisering

Eksempel 1

Figur 1

Formuleringen ”..den vandtætte skrogkonstruktion, inklusive bak, forstævn…” kan opfattes som om, at kun den vandtætte del af skroget skal måles, hvilket ville åbne mulighed for fx at indsætte et vandtæt skot et stykke agten for forstævnen (se Figur 1), og derefter gøre den forreste del ’ikke-vandtæt’, således denne del ikke skal måles med.

Imidlertid må Søfartsstyrelsen, bl.a. ved at studere den oprindelige forordningstekst, samt oversættelser til andre sprog, konstatere, at denne fremgangsmåde ikke er gangbar.

Længden skal inkludere hele skrogkonstruktionen (som beskrevet), uanset om denne er vandtæt eller ej.

 

Eksempel 2

Figur 2

En anden ofte anvendt løsning er at skære den forreste del af stævnen af, bygge en flad, vandtæt stævn, og derefter bolte den gamle stævn på som en løs fender eller bølgebryder (se Figur 2). Heller ikke denne metode er acceptabel da den efter SFS’ opfattelse er en omgåelse af hensigterne i forordningen.

Også i dette tilfælde gælder:

Længden skal inkludere hele skrogkonstruktionen, uanset om denne er vandtæt eller ej.

4

Tidligere og fremtidige målinger

Idet der indtil nu (bemærk dato 2. juni 2010) ikke har været klarhed om disse definitioner, er et antal skibe allerede bygget om og målt efter de nævnte metoder, hvor kun den vandtætte del af skroget måles med. For så vidt angår målinger af sådanne fartøjer vil Søfartsstyrelsen acceptere de konstruktioner, og tilhørende målebreve, der er udstedt frem til ovennævnte dato, hvorimod fremtidige målinger skal foretages iht. denne præcisering. I tvivlstilfælde kontaktes Søfartsstyrelsen.