1
Fartøjets navn Kontrolnummer Hjemsted
     

 

  Områder der skal efterses Dato for eftersyn
1 Er redningsmidler på plads og i orden?  
2 Er VHF (DCS) efterset og i orden?  
3 Er radioinstallationernes batterier efterst og fundet i orden?  
4 Er den automatiske omskifter til andre batterier efterset og fundet i orden?  
5 Er magnetkompasset efterset og oprettet med deviationstabel?  
6 Er ekkolod efterset og i orden?  
7 Er radarreflektoren i orden og på plads?  
8 Er de nødvendige søgkort oprettede?  
9 Forefindes de nødvendige nautiske publikationer?  
10 Er den seneste udgave af fiskeriårbogen om bord?  
11 Er krævede opslag og skilte på plads?  
12 Er alle lanterne i orden (kontrollampe og alarm for defekt lanternepære)?  
13 Er alle signalfigurer om bord og i orden?  
14 Er lydsignal apparatet i orden?  
15  Er lænseportene funktionelle ?  
16 Er vejrtætte døres pakninger og vridere efterset og i orden?   
17 Er isdæksler efterset og monteret med sikringskæde?   
18 Er alle lukkeordninger på ventilationsriste mv. efterset og fundet i orden?   
19 Er alle luftrør forsynet med tilbageslags anordninger?   
20 Er ankerudrustningen i orden og klar til brug?   
21 Er alle søventiler efterset og i orden?   
22 Er skrueaksel med pakdåse efterset og i orden?   
23 Er rorstamme med pakdåse og bøsninger efterset og i orden?   
24 Er styremaskinen efterset og i orden?   
25 Er propellerhoved adskilt og i orden?   
26 Er stabilitetsoplysningerne, som skal være om bord, oprettede ved evt. ombygning?   
27 Er de to uafhængige startsystemer til hovedmaskinen efterset og i orden?   
28 Er hurtiglukkere til brændstoftilførsler efterset og i orden?   
29 Er lænsemidlerne efterset og i orden (evt. ved oliefælde/lænsepotte)?   
30 Er vandstandsalarmener efterset og fundet i orden?   
31 Er det elektriske system efterset og i orden (Meggertest)?   
32 Er brandvisnings- og brandslukningsanlægget efterset og i orden?   
33 Er transportable ildslukkere efterset og i orden?   
34  er evt. brandtæppe efterset og i orden?  
35 Er gas- eller spritapparater efterset og i orden?   
36 Er stræktovssystemet efterset og i orden?   
37 Kan luger sikres i åben tilstand?   
38 Er den skridsikre belægning efterset og i orden?   
39 Er adgangsveje til lastrum mv. sikre i orden (trapper og lejdere)?   
40 Er skanseklædning, rækværk og sikringer mod nedstyrtning efterset og i orden?   
41 Er landgangsforholdene i orden?   
42 Er evt. faldsikringsudstyr i orden?   
43 Er belysning i gange, rum og arbejdsområder efteset og i orden?   
44 Er beskyttelsesanordninger på dæksmaskineri efterset og i orden?   
45 Går betjeningshåndtag på spil og nettromler automatisk i neutralstilling?   
46  Er sikkerhedsbøjler på vejviserblokke intakte?  
47 Er styrestangsanordning efterset og i orden?  
48 Er sikringsanordning på trawlskovle mod klemning efterset og i orden?  
49  Er medicinkisten intakt og opdateret i henhold til fartsområdet?  
50  Er foranstaltningerne ved overbordfald i orden?  
51  Er kejs om bord og i orden?  

 

Det attesteres herved:

At denne checkliste er gennemgået ved det årlige syn, og lovpligtige mangler er undre udbedring. En række af de ovenfor anførte forhold er ikke lovpligtige krav. I de tilfælde, hvor det pågældende udstyr ikke er om bord anføres et NEJ i kolonnen til højre. Hvis kravet ikke skal opfyldes, anføres bogstaverne IA for Ikke Aktuelt.

     
Sted Dato Underskrift

 

Alt som er markeret med kursiv, anbefaler Havnesikkerhedsudvalgene bliver efterset med tidsintervaller svarende til intervallerne for periodiske syn på fiskeskibe, der synes i henhold til Søfartsstyrelsens meddelelser E, da reglerne ikke bør være strammere for F-fartøjer end for E.