1
 1. Redningsflåden skal gennemgå syn (se termin på flåden), og den skal være placeret, så den kan flyde fri af fartøjet, hvis dette skulle synke uden, at der har været mulighed for at udsætte flåden. Husk også den hydrostatiske udløser. Check at redningsvesten og redningsdragten er i god stand, og at batterierne ikke har overskredet udløbsdatoen = exp. Date.
 2. Foretag et prøveopkald til nærmeste kystredningsstation. Er VHF radioenforsynet med en test funktion afprøves denne.
 3. Rense polskoene for eventuel ir og check evt. vandstand.
 4. Radioinstallationen skal være tilsluttet separat radiobatteri.
 5. Kompas skal være korrigeret, og der skla være udarbejdet en deviationstabel.
 6. Ekkolod.
 7. Radarreflektor
 8. Søkortene skal være oprettede dvs. at de sidst ny rettelser skal være påført søkortene.
 9. Nautisk publikationer
 10. Fiskeriårbogen erstatter kravet om nautiske publikationer. Fiskeriårbog skal være nyeste udgave.
 11. Opslag: 1) Illustration der viser hvordan man ifører sig redningsvest. 2) Illustration der viser, hvordan man ifører sig redningsdragt. 3) Illustration der viser redningssignalerne.
 12. Check at lanterneglassene er rengjorte, og at de ikke er krakeleret af solen, og at lanternekasserne er malet matsorte. Check også at alarmgiver er i orden.
 13. Om bord på fiskefartøjer skal forefindes to kegler (fisketegn) og to ankerkugler.
 14. Tågehårnet afprøvet, fartøjer med en længde under 12 m kan nøjes med mundhorn.
 15. Lænseporte, sikre at de kan åbnes og lukkes uden brug af værktøj.
 16. Pakninger i døre og luger skal være hele og fastlimet. Vridere skal være velsmurte og kunne lukke døre og luger vandtæt uden brug af værktøj.
 17. Sikre at isdæksler er fastspændte.
 18. Sikre at ventilationsspjæld kan lukkes i tilfælde af brand.
 19. Tilbageslags anordning skal sikre, at der ikke kommer vand ind i skibet via luftrør. Tilbageslags anordning kan være et stykke sejldug, der er syet som et rør og monteret på luftrøret.
 20. Check at ankeret er klart til brug. For fartøjer uden anker/trawl spil skal der være forhåndskæde og tov af tilstrækkelig længde og styrke (se tabel)
 21. Søventiler og overbordventiler bør adskilles for eftersyn hvert 4. år.
 22. Skrueakse bør trækkes hver 4. år for eftersyn og opmåling.
 23. Rorstammen bør trækkes hvert 4. år for eftersyn og opmåling.
 24. Styremaskinen, vær speciel opmærksom på at olieslanger ikke skamfiler. 
 25. Se punkt 22
 26. Skibets stabilitet skal være undersøgt og beskrevet. Ved større ændringer på fartøjet og ved maskinudskiftning skal fartøjets stabilitetsoplysninger kontrolleres. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at ved større ombygninger og ved udskiftning af maskinen skal Søfartsstyrelsen underrettes, og der skal afholdes syn.
 27. Ved batteristart skal hvert sæt batterier kunne starte maskinen mindst seks gange.
 28. Afprøvning af hurtiglukkere til brandolietankene. Er brandolietankene placeret uden for maskinrummet kan hurtiglukkeren være placeret på brandolierøret, hvor det er ført ind i maskinrummet.
 29. Der skal være håndlænsepumper til samtlige rum i skibet. Er skibets længde over 12 meter skal der i maskinrummet også være maskindrevet pumpe. Check at risten på sugerøret ikke er tilstoppet og at sugerøret ikke har revner eller tærehuller.
 30. Der skal være installeret vandstandsalarm i maskinrum og i forskibet. Fartøjer med fartsområde inden for 10 sømil fra kysten er fritaget for vandstandsalarm i forskibet.
 31. Er der foretaget reparationer eller nyinstallation på fartøjet elinstallation, skal der foretages en isolationsmåling. Formålet med målingen, der skla udføres af autoriseret elinstallatør, er, at sikre, at der ikke findes overgange i fartøjets elektriske installation.
 32. I fartøjer der er bygget den 1. januar 2001 eller senere, skal der være installeret fast brandslukningsanlæg i maskinrummet. I fartøjer der er bygget før den 1. januar 2001, skalder være installeret brandmelder i maskinrum, såfremt skibet er forsynet med køje(r). Brandslukningsanlæg og brandmelder skal efterses hvert 2. år.
 33. Transportabel ildslukkere efterses hvert år.
 34. Er der om bord i fartøjet gas/spris apparat skal der være opsat et brandtæppe i nærheden af gas/sprit apparatet.
 35. Efterse at slanger- og rørforbindelse er ubeskadigede. Check at tændblussikringen slår fra indenfor 40 sekunder fra at flammen er slukket.
 36. Er stræktøvsystemet fundet i orden (bruges normalt ikke i mindre fiskefartøjer).
 37. Luger og døre der er åbne, skal kunne sikres mod at lukke utilsigtet.
 38. Skridsikring af dæk.
 39.  Check at trin på lejdere er i orden. Såfremt lastrumslejderen er en løs lejder, skal den være forsynet med beslag, der sikrer den mod at kunne skride.
 40. Skanseklædning.
 41. Landgangsforhold.
 42. Er fartøjets mast/master mere end fem meter høje skal masten være forsynet med faldsikringsudstyr.
 43. Belysning.
 44. Beskyttelsesanordninger på dæksmaskineri skal være på plads og i orden.
 45. Betjeningshåndtag til netromle/trawlspil skal automatisk stille sig i neutral stilling, når de ikke betjenes. Gælder ikke for garnhalere og linespil.
 46. Sikkerhedsbøjle på vejviserblokke.
 47. Styrestangsarrangement. Det skal sikres, at man ikke kan komme i klemme ved evt. mekanisk styrestangsarrangemet.
 48. Trawlskovle det sikres, at trawlskovlene ikke kan svinge ind over lønningen, når de hænger i galgerne, og at det kan fastgøres, når der skal arbejdes med skovlene.
 49. Medicinkisten skal efterses hvert år og manglende medicin skal suppleres. Medicin hvis udløbsdato er overskredet skal skiftes. Eftersynet kan foretages af fartøjets fører.
 50. Overbordfald: Ved enmandsbetjente fartøjer skal dre være en lejder eller lignende, således at man kan entre fartøjet fra vandet. Er besætningen på mere end en person skal der anskaffes en kejs eller lignede til opsamling af en person i vandet.
 51. Se 50

Ankergrej

Skroglængde
mindre end m
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Samlet anker-
vægt i kg
12 16 21 26 32 39 47 54 62 70
Største anker
min vægt i kg
88 11 14 17 21 26 31 36 43 53
Ankertov eller
kæde længde m
24 28 32 36 40 44 48 54 62 71
Ankertovs 
brudstyrke Kn
19 23 28 32 36 41 45 49 53 70
Kædeforfangs
længde m
4 5 6 7 8 8 9 10 11 11
Kædeforfangs 
dimension mm
8 8 8 10 10 10 12,5 12,5 12,5 13

 

Udstyr F fartøjer (gælder ikke Grønland)

  Skibets længde
Redningsudstyr L<12 m L>= 12 m
Redningsvest med lys til alle om bordværende x x
Redningsflåde1 x x
Redningskrans med lys   x
Redningskrans med line (27,5 m der kan flyde)   x
Redningskrans med lys og line. (27, 5 m der kan flyde) x  
Redningsdragt2 x x
Pyroteknik 3 stk. raketter3 x x
Arbejdsvest eller lignende x x
materiel til bjærgning af overbordfaldne x x

 

 

  Fartsområde
Udstyr F1 F2 F3 F4 F5
Kompas X X X X X
Godkendt ekkolod     X X X
Håndlod X X      
Radarreflektor X X X X X
Godkendt radaranlæg     X X X
Navigationshjælpemiddel (fx GPS)     X X X
Log (kan være navigationshjælpemidlet)     X X X
Søkort, nautiske publikationer ect.     X X X
Fiskeriårbogen X X X X X
Signallampe         X
Illustreret tavle der viser redningssignaler X X X X X
Ankerkugle X X X X X
Signal for fiskeri (kun fiskeskibe) X X X X X
Medicinkiste (undtaget er åbne fartøjer) X X X X X
GMDSS Radio (undtaget er åbner fartøjer) X X X X X

 

 Radioudstyr

Havområde VHF-DSC MF-DSC EPIRB SART Bærbar VHF NAVTEX
A1 1   R R R R
A2 1 1 1 1 R 14

1= Krævet udstyr

R= Anbefalet udstyr

 

  Fartsområde
F1 Fart inden for to sømil fra nærmeste kyst inden for linjerne Skagen-Vinga, og vest for 16 grader østlig længde i Østersøen samt langs Jyllands vestkyst.
F2 Fart inden for 10 sømil fra nærmeste kyst inden for linjerne Skagen-Vinga, og vest for 16 grader østlig længde i Østersøen samt langs Jyllands vestkyst.
F3 Fart inden for 30 sømil fra nærmeste kyst inden for linjerne Skagen-Vinga, og vest for 16 grader østlig længde i Østersøen samt langs Jyllands vestkyst.
F4 Fart inden for linjerne øst for 6 grader østlig længde i Nordsøen og syd for 56 grader nordlig bredde i Østersøen.
F5 Fart i Nordsøen øst for 4 grader vestlig længde, syd for 62 grader nordlig bredde og syd for 56 grader nordlig bredde i Østersøen