1

Formål

Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne. 

2

Definitioner

Afvigelse

Manglende opfyldelse af specificerede krav som f.eks.

 • Et beskrevet krav i kvalitetsdokumentationen, der ikke efterleves i praksis,
 • et antal mangler, der som isolerede tilfælde ikke er væsentlige afvigelser, men som, når de optræder i et større antal, indikerer, at der er tale om systematisk forekommende mangler,
 • manglende opfyldelse af love og bestemmelser, eller
 • krav til kvalitetssikringssystem, der ikke er dokumenteret.

Observation

Et udsagn eller fakta konstateret under et audit og underbygget af objektive vidnesbyrd.

3

Generelle betingelser

Generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen

De generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen er:

 1. Den autoriserede virksomhed skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder de procedurer, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer. 
 2. Den autoriserede skal have bred erfaring med at udføre det specificerede arbejde, samt kendskab til relevante gældende forskrifter.

 3. Den autoriserede skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde. 

 4. Den autoriserede skal sikre sig, at de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevante uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området til at kunne udføre det specificerede arbejde.

 5. Den autoriseredes udgifter i forbindelse med det specificerede arbejder er Søfartsstyrelsen uvedkommende og anses værende et forhold mellem rekvirenten af arbejdet og den autoriserede.

 6. Den autoriserede har pligt til at melde ændringer i kontaktoplysninger, herunder ændringer i firmaets navn, adresse, navn på kontaktperson, email, telefonnummer m.v. til Søfartsstyrelsen. 

Derudover er der i beskrivelserne af de enkelte autorisationsområder anført specifikke kompetencekrav til personalet og specifikke krav til f.eks. udstyr og rapportering. 

4

Krav til firmaets kvalitetssikringssystem

Firmaet skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder de nødvendige procedurer til at sikre, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer. 

Kvalitetssikringssystemet skal være tilgængeligt for firmaets medarbejdere og indeholde følgende:

 • Procedurer (med arbejdsprocesser og ansvarsfordelinger), samt instruktioner for de enkelte arbejdsprocesser, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens fremsendte retningslinjer, der omfatter det gældende lovgrundlag og forskrifter, samt de generelle betingelser i Autorisationshåndbogen.
 • En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer og kontrollerer kvaliteten af arbejdet i forbindelse med den givne autorisation.
 • En oversigt over det udstyr, der kræves for at kunne udføre det specificerede arbejde.
 • En oversigt, der viser, hvordan firmaets personale er i besiddelse af de kvalifikationer, som er krævet under autorisationen.
 • En kort beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer habilitetsforholdene.
5

Autorisationens gyldighed

Autorisationen er gyldig i maksimum 5 år efter udstedelsesdatoen. Ved udløbet af autorisationen skal indehaveren rette fornyet henvendelse til Søfartsstyrelsen.

Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, når en autorisation gives. F.eks. kan den autoriserede være en virksomhed, der kun mere undtagelsesvis foretager opgaver inden for det pågældende område. I den forbindelse kan der blive tale om kortere autorisationsperioder.

6

Ophævelse af autorisation

Søfartsstyrelsen kan ophæve en autorisation, såfremt:

 • der findes uoverensstemmelse i den måde, det specificerede arbejde gennemføre og/eller dokumenteres på,
 • gyldigheden udløber,
 • der ikke længere er ansat personer med de krævede kvalifikationer eller
 • de generelle betingelser, der har dannet grundlag for autorisationen, ophører.

En inddragelse af autorisationen kan først ske efter høring af firmaet og skal både begrundes og ledsages af en klagevejledning. 

7

Klager over afslag

De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan som hovedregel ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Læs i øvrigt Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v..

8

Spørgeskema til virksomheden inden audit

Søfartsstyrelsen vil inden audit fremsende et kort spørgeskema til virksomheden. Besvarelsen af spørgeskemaet vil efterfølgende blive drøftet og verificeret gennem stikprøvekontrol under audit og tilsyn hos virksomheden.

9

Program for audit

Søfartsstyrelsen vil inden audit fremsende et program for audit med det indledende møde, interviewrunden og det afsluttende møde.

Programmet vil blive endeligt bekræftet under det indledende møde. Såfremt der opstår behov for væsentlige ændringer af programmet, bedes dette meddeles til Søfartsstyrelsen snarest muligt.

10

Indholdet af audit

Søfartsstyrelsen kan til enhver tid komme på kontrolbesøg hos virksomheden, hvor de gyldige attester m.v. vedrørende autorisationen skal foreligge.

Søfartsstyrelsen vil ved samme lejlighed kontrollere, at de personer fra virksomheden, der arbejder under autorisationen, har de krævede kvalifikationer. 

Søfartsstyrelsen vil også gennemgå opfyldelse af de generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen (se ovenfor), samt virksomhedens interne procedurer for den givne autorisation. 

Søfartsstyrelsen vil endvidere sikre, at virksomheden holder sig ajour med den til enhver tid gældende lovgivning på det område, den autoriserede forvalter for Søfartsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til Søfartsstyrelsens "Håndborg om autorisationer".

11

Søfartsstyrelsen rapportering

Søfartsstyrelsen rapportering i forbindelse med audit og tilsyn

Søfartsstyrelsens medarbejder(e) vil give en kort mundtlig tilbagemelding under det afsluttende møde. Endvidere vil man fremlægge eventuelle afvigelser, observationer og/eller anbefalinger. 

Afvigelser vil blive dokumentere på en særlig afvigelsesrapport.

Der vil ikke blive fremlagt konklusioner, f.eks. om ophævelse af autorisation under det afsluttende møde.

Søfartsstyrelsen vil efterfølgende fremsende en kort auditrapport til virksomheden, herunder om hvorvidt autorisationen fortsat er gyldig.

12

Evaluering af audit og tilsyn

Auditors vil anmode virksomheden om at give en kort mundtlig tilbagemelding med en evaluering af audit under det afsluttende møde. Endvidere kan virksomheden efter audit og tilsyn fremsende en evaluering og tilbagemelding pr. mail til Søfartsstyrelsen (cfs@dma.dk). 

Form og indhold af evalueringen bestemmer virksomheden selv.