1Sikre skibe, oktober 2017 Bilag 1

Hjælpefartøjets udrustning med lægemidler (bilag 1) kan ækvivaleres med følgende

Rederiet er ansvarlig for at udarbejde procedurer for førstehjælp i overensstemmelse med funktionen som hjælpefartøj.

Besætningen bør have uddannelse i overensstemmelse med procedurerne. Skibsføreren skal som minimum have certifikat i sygdomsbehandling, jf. Meddelelser A fra Søfartsstyrelsen.

Procedurer for førstehjælp

Procedure for opvarmning af underafkølede patienter

Procedure for behandling af brandsår

Procedure for fjernelse af olie og kemikalier fra mennesker

Procedure for højenergitraume

Procedure for prioritering af mange tilskadekomne.

Ovenstående liste bør suppleres med andre relevante førstehjælpsprocedurer i overensstemmelse med skibets funktion.

Sygerum

Sygerum indrettes efter kravene til sygerum i Meddelelser B fra Søfartsstyrelsen og under hensyntagen til det antal personer, skibet er godkendt til at opsamle.

Medicinkiste

Skibets medicinkiste skal på dansk sokkel svare til dansk medicinkiste B MFAG B. Minimummængden af medicin bør være under hensyntagen til det antal personer, skibet er godkendt til at opsamle.

Søfartsstyrelsen, oktober 2017

Martin John