1

Sådan søger du

Det er kun muligt at ansøge om lodsfritagelse for et bestemt skib, på en bestemt rejse og med en bestemt brobesætning. Det er ikke muligt at få et generelt lodsfritagelsesbevis for grønlandske farvande. Generelt skal de kvalifikationer og den erfaring, der kræves, være sammenlignelig med certificerede lodsers kvalifikationer og erfaring for at blive fritaget fra lodskravet.

Det er rederiet, der skal ansøge om lodsfritagelse.

Skal et lodspligtigt skib opnå dispensation til at sejle uden lods, skal det sikres, at den relevante del af brobesætningen har passende erfaring med den ansøgte skibstype, solid erfaring med sejlads i polare områder, længerevarende erfaring med sejlads i grønlandske farvande (herunder isforhold, farvandets beskaffenhed og vejrforhold) og indgående kendskab til det ansøgte sejladsområde.

For at opnå dispensation fra lodspligten skal rederiet derfor dokumentere, at den relevante del af brobesætningen opfylder følgende:

  • Vedkommende skal have mindst 2 års sejladserfaring som seniorofficer i skibe, hvor der som minimum stilles krav om sønæringsbevis på samme niveau som til det ansøgte skib.
  • Vedkommende skal som udgangspunkt mindst have udført 360 sejldøgn som navigatør i polare områder eller områder af tilsvarende karakter inden for de seneste 5 år. Heraf skal mindst 180 sejldøgn have fundet sted i grønlandske farvande.
  • Vedkommende skal som udgangspunkt have forestået sejladsen som skibsfører eller navigatør med ansvar for sejladsen i det ansøgte sejladsområde mindst 10 gange. Dette er for at sikre et tilstrækkeligt lokalkendskab.

Der er mulighed for, at et rederi kan søge om en længerevarende dispensation (op til et kalenderår) for skibe, der har mindst 120 sejldage om året i grønlandsk farvand.

Søfartsstyrelsen har brug for følgende dokumentation for at kunne give en lodsfritagelse:

  1. Navnet på det specifikke skib,
  2. fuldstændig sejlplan for grønlandsk farvand og
  3. brobesætningens kvalifikationer og erfaring med sejlads i de relevante farvande.

De relevante kvalifikationer og den relevante erfaring kan være nødvendig for mere end ét medlem af brobesætningen afhængig af rejsens længde i grønlandske farvande for at sikre, at der ikke opstår problemer med overholdelse af hviletid på rejsen, da der kontinuerligt skal opholde sig en vagtgående navigatør på broen, som opfylder kriterierne, så længe skibet befinder sig i de lodspligtige områder.

Til brug for ansøgningen skal sejladserfaringen deles i henhold til hvert enkelt område/havn og endvidere omfatte det totale antal anløb i polare (eller lignende) områder og grønlandske farvande for hvert enkelt år.

Søfartsstyrelsen understreger, at hvert enkelt brobesætningsmedlems sejladserfaring skal svare til det specifikke område og/eller den specifikke havn i Grønland, som skibet agter at operere i uden lods.

Når Søfartsstyrelsen giver lodsfritagelser, foretager styrelsen altid en individuel vurdering, og derfor kan ansøgeren blive anmodet om yderligere oplysninger og/eller dokumenter efter behov.

2

Kontakt

Skriv til Søfartsstyrelsen, hvis du ønsker et ansøgningsskema tilsendt.

Sikre farvande
lodstilsyn@dma.dk
+45 72 19 60 00