1

Opsummering af væsentlige pointer på siden

Særlige forhold i forbindelse med el- og hybridbilsbrande

 • Batteribrande forekommer, dog mindre hyppigt
 • Opladning medfører særligt øgede risici
 • Brand kan opstå særlig hurtigt og voldsomt og med større risiko for spredning 
 • Brande kan næppe slukkes, men dæmpes med køling
 • Røg kan være giftig (fluoridgasser) at indånde og ved hudkontakt

 Potentielle strategier i forbindelse med el- og hybridbilsbrande

 • Hurtig opdagelse og indsats ved nedkøling af batterierne
 • Få røgen væk fra dæk/skib
 • Søg i land hurtigst muligt, hvis muligt 
 • Iværksæt evakuering af passagerne og få hjælp fra landberedskab
 • Særlige forholdsregler, hvis det ikke er muligt at komme i land
 • Særlige forholdsregler og risikoanalyse ved opladning
2

Væsentlige forhold og strategier

Brand i elbiler kan på visse punkter adskille sig fra brand i benzin- og dieseldrevne biler i den måde branden kan opstå og udvikle sig på. Der er således særlige forhold, som skal tages i betragtning ved forebyggelse og tilrettelæggelse af beredskabet om bord, herunder

 • Batteribrande kan forekomme, selvom det ifølge hidtidige erfaringer sker mindre hyppigt end ved konventionelle biler
 • Brande i elbiler er hyppigst opstået under opladning
 • Batteribrand kan opstå hurtigt, og udvikle høje temperaturer med risiko for spredning til andre biler i nærheden
 • Batteribrande kan være vanskelige at slukke, men kan dæmpes effektivt ved køling fx med vand
 • Batteribrande kan udvikle fluoridgasser, som kan være farlige ved indånding og hudkontakt

Effektive tiltag kan variere alt efter den konkrete situation, det aktuelle skib, ruten og andre lokale forhold, men generelt bør forebyggelse og beredskab om bord tilrettelægges under hensyn til (men er ikke begrænset til) følgende opmærksomhedspunkter:

 • Hvis opladning tillades om bord bør der gøres særlige forebyggende tiltag og forholdsregler
 • Systemer og udstyr bør indrettes for hurtig detektering og bekæmpelse af batteribrand
 • Ved brand:
  • Start hurtig indsats for nedkøling af batterierne, fx med vand (under hensyn til skibets stabilitet hvis slukningsvand akkumuleres på vogndækket)
  • Hvis muligt at justere kurs og fart med henblik på at få røgen væk fra dæk/skib og ventilationsindtag
  • Besætning og passagerer skal afskærmes fra kontakt med røgen
  • Hvis muligt at søge havn hurtigst muligt med henblik på evakuering af passagerne direkte til land samt assistance fra landberedskab
  • Særlig strategi for evakuering hvis det i situationen ikke er muligt at bringe skibet i havn

Rederiet skal gennem en systematisk risikovurdering nøje overveje og implementere særlige strategier for forebyggelse og beredskab i forhold til el- og hybridbilsbrande. Risikovurderingen bør omfatte:

 1. Forebyggende tiltag
 2. Opdagelse af brand
 3. Håndtering af brand
 4. Evakuering
 5. Efterslukning
 6. Opfølgende arbejde
3

1. Forebyggende tiltag

Rederiets konkrete forebyggende tiltag skal blandt andet omfatte at:

 • Opladning om bord enten undgås (fx kan i stedet tilbydes opladning i opmarchområdet ved færgelejet inden bilerne bringes om bord), eller alternativt kun tillades efter forudgående, nøje vurdering af risici forbundet hermed. Risikovurderingen skal i så fald blandt andet tage højde for,
  • at ladepladserne placeres efter nøje overvejelse under hensyn til risici for brandspredning og slukningsmuligheder
  • at elektrisk udstyr og komponenter til opladningen er typegodkendt og kan anvendes sikkert.
  • at ladepladserne overvåges jævnligt
  • at der er mulighed for afbryde strømmen til ladestanderne fra en sikker afstand til disse.
  • at ladepladserne kan dækkes af målrettet og effektiv brandbekæmpelse
 • Undlade transport af elbiler med synlige skader, da eventuelle skader på batteripakken kan øge risikoen for brand.
4

2. Opdagelse af brand

Hurtig detektering af brande i elbiler kan være afgørende for brandbekæmpelsen. Rederiet skal i den forbindelse:

 • Overveje hvilke typer af udstyr, der kan anvendes til detektering, eksempelvis kameraer på vogndækket og detektorer, som er specialiserede til at detektere de typer af gasser, der kan udledes fra en batteripakke før den bryder i brand.
 • Sørge for løbende overvågning af vogndækket, eventuelt med termiske kameraer.
 • Løbende uddanne, vejlede og træne besætningen i skibets procedurer til detektering af brand i elbiler på vogndækket, således at der er skærpet opmærksomhed herpå.
 • Instruere besætningen i at foretage brandrundering på vogndækket og kunne genkende og identificere køretøjer med batteripakker og de tidlige tegn på, at en batteripakke er ved at fejle.
5

3. Håndtering af brand

Rederiet skal tage stilling til håndteringen af brand i elbiler, herunder:

 • Hvilke brandbekæmpelsesmuligheder, der kan sættes i spil, for eksempel sprinkleranlæg, der kan sørge for hurtig nedkøling af såvel biler som vogndæk
 • Muligheden for direkte slukning eller køling af den brændende elbil ved brug af skibets brandhold. Der skal tages særligt hensyn til sikkerheden for besætningen som skal bekæmpe branden da der kan være giftig røg samt pludselig, kraftig varmeudvikling fra batteripakken.
 • Søge efter og evaluere nye typer udstyr som løbende udvikles, for eksempel mobile sprinklere, som kan anvendes på siden eller under et køretøj, vandkanoner og brandtæpper.
 • Sikre, at udstyret vedligeholdes effektivt og altid er klar til hurtig indsats
 • Løbende uddanne, vejlede og træne besætningen i håndtering af brand i elbiler på vogndækket, herunder også med fokus på de potentielle farer for besætningen.
 • Samarbejde med lokalt landberedskab, således at dette har kendskab til skibet, at der er fastlagte kommunikationsveje, samt at beredskabet og skibet har fælles øvelser, hvor særligt elbilsbrande er omdrejningspunktet.
6

4. Evakuering

Rederiet skal under særlig hensyntagen til forholdene omkring brande i el- og hybridbiler overveje en overordnet strategi for evakuering hvis dette skulle blive nødvendigt, og herunder:

 • Hvornår den skal iværksættes og hvordan den skal forløbe
 • Muligheder for at søge havn og evakuere til land, eller alternativt evakuering til søs
7

5. Efterslukning

Rederiet skal tage stilling til, hvilke aspekter, der skal varetages efter branden, herunder:

 • Sikring mod genantændelse.
 • Kontrol med kemiske forbindelser i gasser og væsker, som kan opstå ved batteribrand.
 • Sanering og opbevaring af brandholdets udstyr, herunder tøj og friskluftsudstyr som er blevet forurenet med giftig gas.
 • En plan for losning af den/de brændte bil/biler samt bortskaffelse af batterirester og andre objekter, der kan have konsekvens for miljøet.
8

6. Opfølgende arbejde

Rederiet skal overveje hvilke tiltag, der kan være nødvendige efter en brand, herunder:

 • Klarlægge hændelsesforløbet og finde årsagerne til branden.
 • Evaluere indsatsen og vurdere behov for ændringer til procedurer og træning.
 • Overveje alternativer og forbedringer til det eksisterende udstyr.
 • Søge hjælp og viden fra professionelle og beredskab eller andre som har erfaring med denne type hændelse.
 • Dele den læring som kan uddrages fra hændelsen internt i rederiet og med relevante eksterne interessenter.
9

Afrunding

De nævnte strategier angår brande i el- og hybridbiler, og skal indgå i rederiernes arbejde med brandberedskabet om bord i almindelighed og kan formå at kombinere beredskabsplaner, procedurer m.v., så enhver brand håndteres på sikker vis.

Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, at ovenstående ikke nødvendigvis er udtømmende, og at risikovurderinger altid må foretages konkret for det enkelte skib.

.