1

Søfartsstyrelsens erklæring vedrørende den særlige sygesikringsordnings dækning for efterladte søfarende og skibsførere samt vedrørende syge- og barselsdagpenge

Erklæring i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold, Norm A2.5.2.

 Den særlige sygesikringsordning samt reglerne om syge- og barselsdagpenge til søfarende dækker skibsførere på tilsvarende vis som søfarende.

Den særlige sygesikringsordning

Den særlige sygesikringsordning for søfarende administreres af Søfartsstyrelsen og omfatter tilskud til sundhedsydelser i udlandet. Ordningen omfatter navnlig søfarende, der arbejder på danske skibe, samt søfarende, som har gjort tjeneste på et dansk skib inden for de seneste to uger og ikke har taget anden tjeneste. Ordningen omfatter også søfarende, som er efterladte af rederen.

Tilskuddet svarer til det tilskud, der gælder for tilsvarende ydelser i Danmark og gives med de eventuelle begrænsninger, der følger heraf. Den særlige sygesikring omfatter tilskud til fx lægehjælp, sygehusbehandling og medicin i udlandet, svarende til de almindelige tilskudsregler i Danmark, mens tilskud til tandbehandlinger er på 50 %.

Der kan også ydes tilskud til disse ydelser i Danmark, hvis der ikke er anden adgang til tilskud eller vederlagsfri behandling.

Tilskuddet ydes til ydelser i udlandet i op til 18 uger efter første hele sygedag eller 18 uger fra det tidspunkt, hvor der søges læge eller tandlæge første gang, selvom den søfarende ikke bliver sygemeldt i den forbindelse.

Tilskuddet ydes normalt til rederiet, men den søfarende eller andre, som måtte have afholdt dækningsberettigede udgifter, kan få direkte refusion fra Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen kan kontaktes på sfs@dma.dk og på tlf. 7 219 60 00.

De nærmere regler og betingelser for at få tilskud er fastsat i bekendtgørelse nr. 1331 af 5. december 2006 om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.

Sygedagpenge

Udbetaling af sygedagpenge til søfarende samt refusion til rederierne i anledning af udbetalt sygehyre administreres af Søfartsstyrelsen. Ordningen omfatter navnlig søfarende på danske skibe samt søfarende, som har gjort tjeneste på et dansk skib inden for de seneste to uger og ikke har taget anden tjeneste. Ordningen kan også omfatte søfarende, som er efterladte af rederen.

Søfarende, som opholder sig i Danmark, er omfattet af de almindelige sygedagpengeregler, der administreres af hjemkommunen.

Søfarende, som er syge ved skibstjenestens ophør, har krav på løn fra sin arbejdsgiver i en periode på op til 16 uger (sygehyre).

Søfarende, som er syge og ikke får udbetalt sygehyre fra arbejdsgiveren eller rederen, kan anmode om sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt.

Søfartsstyrelsen kan enten udbetale sygedagpenge til søfarende i op til 18 uger fra første hele sygedag eller i den samme periode foretage refusion i forhold til en arbejdsgiver eller reder, der udbetaler sygehyre til en søfarende.

Efter udløbet af Søfartsstyrelsens betalingsperiode overgår betalingen til den søfarendes hjemkommune eller rederiets eller arbejdsgiverens hjemkommune, hvis den søfarende bor i et andet EU-/EØS-land. Hvis den søfarende bor uden for EU/EØS, ophører retten til sygedagpenge efter 18 uger, medmindre omstændighederne taler for en forlængelse, fx fordi der er tale om en arbejdsskade.

Søfartsstyrelsen kan kontaktes på sfs@dma.dk og på tlf. 72 19 60 00.

De nærmere regler om og betingelser for udbetaling af sygedagpenge til søfarende er fastsat i bekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2012.

Barselsdagpenge

Udbetaling af barselsdagpenge til søfarende foretages af arbejdsgiveren eller Søfartsstyrelsen. Ordningen omfatter navnlig søfarende på danske skibe samt søfarende, som har gjort tjeneste på et dansk skib inden for de seneste to uger og ikke har taget anden tjeneste. Ordningen kan også omfatte søfarende, som er efterladte af rederen.

Gravide søfarende/nybagte mødre, som er søfarende

Gravide søfarende, som fratræder på grund af graviditet, har krav på efterfølgende løn (barselshyre) fra deres arbejdsgiver. En gravid søfarende vil blive erklæret uegnet til skibstjeneste ved udgangen af den sjette graviditetsmåned. En søfarende, som er gravid, har under alle omstændigheder ret til at modtage barselsdagpenge i fire uger før forventet fødsel.

De første 14 uger efter fødslen har moderen, hvis hun er søfarende, ret til at modtage barselsdagpenge. Herefter følger 10 uger indtil barnets 24. leveuge, hvor moderen og barnets far frit kan dele retten til barselsdagpenge imellem sig, hvis sidstnævnte også er berettiget til barselsdagpenge som søfarende.

Barnets far

En søfarende, som bliver far til et barn, har ret til at modtage barselsdagpenge i to uger i forbindelse med barnets fødsel og indtil barnets 14. leveuge under forudsætning af, at beskæftigelseskravet er opfyldt. I barnets 15.-24. leveuge kan faderen være berettiget til barselsdagpenge, jf. ovenfor. Dette forudsætter, at moderen ikke modtager barselsdagpenge efter andre regler.

Hvis barnets far har været berettiget til barselsdagpenge i forbindelse med barnets fødsel, vil faderen også være berettiget til at modtage barselsdag- penge i barnets 25. og 26. leveuge.

Udbetaling

Når arbejdsgiveren ikke længere betaler barselshyre, har en søfarende ret til udbetaling af barselsdagpenge i henhold til ovenstående fra sin hjemkommune eller Søfartsstyrelsen.

Søfarende, som bor og opholder sig i Danmark, har ret til barselsdagpen- ge fra Udbetaling Danmark. Søfarende, som bor eller opholder sig i udlandet, har ret til barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen. Søfarende, som bor eller opholder sig i et EU-/EØS-land, eller som tager ophold i Danmark, vil få overført sin dagpengesag til Udbetaling Danmark til eventuel fortsat udbetaling i henhold til barselslovens almindelige regler, når udbetalingen i henhold til bekendtgørelsen om barselsdagpenge til søfarende ophører.

Søfartsstyrelsen kan kontaktes på sfs@dma.dk og på tlf. 72 19 60 00. Udbetaling Danmark kan kontaktes på www.borger.dk/Sider/Barsel-kontakt og på tlf. 70 12 80 64.

De nærmere regler om og betingelser for udbetaling af barselsdagpenge til søfarende er fastsat i bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012.