Udstedt med hjemmel i:

 • Lodsloven
 • Lov om Dansk Internationalt Skibsregister
 • Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
 • Lov om ferie
 • Lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd
 • Lov om maritim fysisk planlægning
 • Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe
 • Lov om sikkerhed til søs
 • Lov om skibes besætning
 • Lov om skibsmåling
 • Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
 • Lov om sikkerhedsundersøgelser til søs
 • Søloven

 

 • Ændringsbekendtgørelser er ikke oplistet, kun "hovedbekendtgørelsen"
 • Love og bekendtgørelser, der udelukkende vedrører Grønland, er ikke inkluderet
 • Oversigten omfatter perioden 1. januar 1950 - 1. december 2020

 

Oplistning i skibstyper m.v. nedenfor skal alene betragtes som en overordnet kategorisering af vejledende karakter.

Flere af de administrative bestemmelser har således - under konkrete forhold - direkte eller indirekte indflydelse på operationen af de enkelte skibstyper. Tilsvarende er visse af reglerne under de specifikke skibstyper kun gældende for visse skibe (typisk afhængigt af bygge tidspunktet, skibets størrelse og tekniske indretning samt skibets konkrete anvendelse).

Regulering

Administrative forhold

Passagerskibe

Lastskibe

Fiskeskibe

Pramme, Borerigge (MODU´s), Fritidsfartøjer m.v.

Bek. nr. 1761 af 1. december 2020 om kundgørelse af havplanen m.v.

X

 

 

 

 

Bek. nr. 941 af 23. juni 2020 om særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe

 

X

 

 

 

Bek. nr. 933 af 23. juni 2020 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

X

 

 

 

 

Bek. nr. 854 af 11. juni 2020 om lastlinier og fribordsforhold

 

X

X

 

 

Bek. nr. 749 af 29. maj 2020 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen)

 

 

 

 

X

Bek. nr. 663 af 20. maj 2020 om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)

 

 

 

 

X

Bekendtgørelse nr. 656 af 20. maj 2020 om sejlads m.m. i visse danske farvande

X

 

 

 

 

Lov bek. nr. 400 af 6. april 2020 af lov om maritim fysisk planlægning

X

 

 

 

 

Lov bek. nr. 390 af 1. april 2020 af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

X

 

 

 

 

Lov bek. nr. 389 af 1. april 2020 af lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd 

X

 

 

 

 

Bek. nr. 313 af 27. marts 2020 om henlæggelse af visse beføjelser til Nævnenes Hus

X

 

 

 

 

Bek. nr. 261 af 23. marts 2020 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1529 af 19. december 2019 om skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

 

 

X

 

 

Bek. nr. 1522 af 13. december 2019 om forebyggelse af forurening fra skibe

 

X

X

X

X

Bek. nr. 1521 af 13. december 2019 om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart

 

X

 

 

 

Bek. nr. 1519 af 13. december 2019 om kost og drikkevand i handelsskibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1355 af 11. december 2019 om supplerende bestemmelser for last- og passagerskibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1319 af 9. december 2019 om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1306 af 5. december 2019 om ferie for søfarende

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1305 af 5. december 2019 om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1301 af 4. december 2019 om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1235 af 28. november 2019 om optælling og registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

 

X

 

 

 

Bek. nr. 1154 af 19. november 2019 om skibes og udstyr m.v. gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS)

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1116 af 11. november 2019 om opholdsrum m.v. i fiskeskibe

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1115 af 11. november 2019 om kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1114 af 11. november 2019 om private forhyrings- og formidlingstjenester for fiskeres virksomhed

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1113 af 11. november 2019 om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe

 

X

X

X

 

Bek. nr. 1112 af 11. november 2019 om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene

 

 

 

X

 

Bek. nr. 706 af 4. juli 2019 om personførende elevatorer i skibe

 

X

X

X

 

Bek. nr. 697 af 4. juli 2019 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

 

X

X

X

 

Bek. nr. 46 af 15. januar 2019 om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads

X

 

 

 

 

Bek. nr. 28 af 10. januar 2019 om skibsdagbøger

 

X

X

X

 

Lovbek. Nr. 1662 af 17. december 2018 om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

 

X

X

X

 

Lovbek. nr. 1629 af 17. december 2018 af lov om sikkerhed til søs

 

X

X

X

X

Lovbek. nr. 1505 af 17. december 2018 om søloven

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1357  af 28. november 2018 om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1340 af 28. november 2018 om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

 

 

 

 

X

Bek. nr. 1075 af 28. august 2018 om overførsel af bunkersprodukter mellem skibe m.v. på dansk og grønlandsk søterritorium

 

 

X

 

 

Bek. nr. 846 af 25. juni 2018 om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

 

X

X

 

 

Bek. nr. 845 af 25. juni 2018 om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)

 

 

 

X

 

Bek. nr. 784 af 12. juni 2018 om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 783 af 12. juni 2018 om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)

X

 

 

 

 

Bek. nr. 762 af 11. juni 2018 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder

X

 

 

 

 

Bek. nr. 463 af 11. maj 2018 om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald

X

 

 

 

 

Bek. nr. 262 af 9. april 2018 om havnestatskontrol af skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1726 af 18. december 2017 om prøver og beviser for fritidssejlere

 

 

 

 

X

Bek. nr. 1695 af 14. december 2017 om prammes bygning og udstyr m.v.

 

 

 

 

X

Bek. nr. 1694 af 14. december 2017 om mobile offshore-enheder

 

 

 

 

X

Bek. nr. 1655 af 20. december 2017 om registrering af fiske- og fritidsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

 

 

 

X

X

Bek. nr. 1654 af 20. december 2017 om registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

 

 

X

 

X

Bek. nr. 1378 af 30. november 2017 om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1357 af 30. november 2017 om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne

X

 

 

 

 

Bek. nr. 795 af 22. juni 2017 om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser

 

X

X

 

 

Bek. nr. 752 af 15. juni 2017 om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastplaner og –journaler

 

X

X

X

 

Bek. nr. 722 af 8. juni 2017 om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1691 af 15. december 2016 om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning

 

X

X

X

X

Bek. nr. 1687 af 12. december 2016 om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde

 

 

 

 

X

Bek. nr. 1524 af 8. december 2016 om indberetning af personer der arbejder på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1523 af 8. december 2016 om søfartsbøger

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1346 af 21. november 2016 om forsikring eller anden garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1339 af 21. oktober 2016 m opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring

 

X

X

X

 

Bek. nr. 422 af 17. maj 2016 om udstyr i skibe

 

X

X

X

 

Bek. nr. 397 af 29. april 2016 om verificering af vægten på pakkede containere

 

X

X

 

 

Lov bek. nr. 352 af 12. april 2016 af lodslov

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1866 af 28. december 2015 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

 

 

 

 

X

Bek. nr. 1466 af 8. december 2015 om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1294 af 24. november 2015 om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1207 af 23. oktober 2015 om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1145 af 29. september 2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikations-beviser

X

 

 

 

 

Bek. nr. 676 af 21. maj 2015  om søfarendes hviletid

 

X

X

X

 

Bek. nr. 658 af 12. maj 2015 om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både

X

 

 

 

 

Bek. nr. 256 af 18. marts 2015 om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe (§ 8-kursus for fiskeskibe)

 

 

 

X

 

Bek. nr. 233 af 5. marts 2015 om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

 

 

X

X

 

Bek. nr. 226 af 2. marts 2015 om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 124 af 6. februar 2015 om broreglementer for broer i danske farvande

X

 

 

 

 

Bek. nr. 66 af 27. januar 2015 om visse dele af Søfartsstyrelsens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold

 

X

X

 

 

Bek. nr. 45 af 22. januar 2015  om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen)

X

 

 

 

 

Bek. nr. 27 af 20. januar 2015 om forsikring eller anden garanti til dækning af ejerens ansvar ved vragfjernelse m.v.

 

X

X

X

X

Bek. nr. 1451 af 15. december 2014 om oplysningspligt for modtagere af HNS-stoffer transporteret i bulk i skib

 

 

X

 

 

Bek. nr. 1343 af 11. december 2014 om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1342 af 11. december 2014 om lodspåsætning, -afsætning og -afløsning

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1269 af 2. december 2014 om sejlads og meldesystem på Nakskov Fjord

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1165 af 3. november 2014 om kursus i tankskibsoperationer

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1116 af 10. oktober 2014 om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandler-kurser)

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1008 af 18. september 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

 

 

X

 

 

Bek. nr. 987 af 11. september 2014 om anerkendelse af udenlandske sønæringsbeviser til tjeneste i fiskeskibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 643 af 13. juni 2014 om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe

 

X

X

X

X

Bek. nr. 642 af 13. juni 2014 om fastanbragte CO2-brand-slukningsanlæg

 

X

X

X

 

Bek. nr. 570 af 4. juni 2014 om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)

 

 

X

 

 

Bek. nr. 491 af 13. maj 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

 

X

X

 

 

Bek. nr. 391 af 22. april 2014 on særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe

 

X

 

 

 

Bek. nr. 74 af 17. januar 2014 af lov om skibes besætning

 

X

X

X

 

Bek. nr. 71 af 17. januar 2014 af lov om skibsmåling

 

X

X

X

 

Bek. nr. 69 af 17. januar 2014 af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

X

 

 

 

 

Bek. nr. 35 af 15. januar 2014 om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1396 af 12. december 2013 om offshoredykker-operationer og offshoredykkermateriel

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1395 af 12. december 2013 om dykkerarbejdets sikre udførelse

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1394 af 12. december 2013 om dykkermateriel

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1393 af 12. december 2013 om dykkeruddannelser

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande

X

 

 

 

 

Bek. 1279 af 7. november 2013 om uddannelse i maritim sikring af skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1258 af 5. november 2013 om årlig afgift for skibe optaget i de danske skibsregistre

 

X

X

X

X

Bek. nr. 1157 af 1. oktober 2013 om Dansk Internationalt Skibsregister

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1141 af 24. september 2013 om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav

X

 

 

 

 

Bek 1121 af 19. september 2013 om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1053 af 26. august 2013 om dansk bareboatregistrering

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1011 af 16. august 2013 om fiskeres hviletid

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1010 af 16. august 2013 om fiskeres ret til pleje og fri rejse m.v.

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1009 af 16. august 2013 om erstatning til fiskere for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1006 af 15. august 2013 om fravigelse fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe

 

 

 

X

 

Bek. nr. 916 af 3. juli 2013 om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.

 

X

 

 

 

Bek. nr. 909 af 28. juni 2013 om anvendelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold på udenlandske skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 820 af 26. juni 2013 om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt

X

 

 

 

 

Bek. nr. 593 af 7.  juni 2013 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr

 

X

X

 

 

Bek. nr. 468 af 7. maj 2013 om fortrolighed ved Søfartsstyrelsens behandling af klager

X

 

 

 

 

Bek. nr. 383 af 15. april 2013 om hygiejnekompetencer for søfarende der håndterer fødevarer om bord på skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 286 af 14. marts 2013 om søfarendes ret til pleje

 

X

X

 

 

Bek. nr. 285 af 14. marts 2013 om klage om bord på danske skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 268 af 18. marts 2013 om betaling for syn af skibe m.v.

 

X

X

X

X

Bek. nr. 238 af 7. marts 2013 om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene

 

X

X

 

 

Bek. nr. 229 af 7. marts 2013 om søfarendes ret til fri rejse med underhold

 

X

X

 

 

Bek. nr. 228 af 7. marts 2013 om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed

X

 

 

 

 

Bek. nr. 227 af 5. marts 2013 om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart

 

X

X

 

 

Bek. nr. 74 af 29. januar 2013 om skibspassageres rettigheder

 

X

 

 

 

Bek. nr. 9 af 10. januar 2013 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

 

X

 

 

 

Bek. nr. 1077 af 4. december 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

 

X

X

 

 

Bek. nr. 956 af 26. september 2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

 

 

X

 

 

Bek. nr. 449 af 10. maj 2012 om anvendelse af lods

 

 

X

 

 

Bek. nr. 386 af 27. april 2012 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1259 af 16. december 2011 om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

 

X

X

X

 

Bek. nr. 1084 af 23. november 2011 om teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af pirateri og væbnede overfald på danske skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1055 af 16. november 2011 om teknisk forskrift om autorisation til at udføre fornyelsessyn på fiskeskibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1015 af 1. november 2011 om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe

 

X

 

 

 

Bek. nr. 924 af 29. august 2011 om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drogden gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter

X

 

 

 

 

Bek. nr. 638 af 14. juni 2011 om indberetning af søulykker, dødsfald samt hændelser til søs

 

X

X

X

X

Bek. nr. 556 af 26. maj 2011 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

 

X

 

 

 

Bek. nr. 506 af 6. maj 2011 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.

 

X

X

 

 

Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelser til søs

X

 

 

 

 

Bek. 329 af 11. april 2011 om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater

X

 

 

 

 

Bek. nr. 190 af 9. marts 2011 om teknisk forskrift om uddannelse, træning og certificering af officerer i højhastighedsfartøjer

 

X

 

 

 

Bek. nr. 15 af 11. januar 2011 om henlæggelse af visse beføjelser til Fiskeridirektoratet om indsamling af oplysninger om redningsmidler

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1460 af 14. december 2010 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

 

 

X

 

 

Bek. nr. 1459 af 14. december 2010 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1021 af 26. august 2010 om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

X

 

 

 

 

Bek. nr. 490 af 10. maj 2010 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1373 af 16. december 2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser

X

 

 

 

 

Bek. nr. 1246 af 11. december 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

 

X

X

X

 

Bek. nr. 1083 af 20. november 2009 om søvejsregler

X

 

 

 

 

Bek. nr. 765 af 22. juli 2009 om teknisk forskrift om skibsberedskabsplaner ved forureningsulykker forårsaget af farlige eller giftige stoffer

 

X

X

 

 

Bek. nr. 377 af 4. maj 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.

 

X

X

 

 

Bek. nr. 169 af 4. marts 2009 af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1375 af 15. december 2008 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

 

 

 

X

 

Bek. nr. 1119 af 24. oktober 2008 om kundgørelse af forskrifter udstedt efter lov om sikkerhed til søs

X

 

 

 

 

Bek. nr. 838 af 18. august 2008 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 572 af 17. juni 2008 om afgrænsning af sølovens anvendelse med hensyn til miljøskader

X

 

 

 

 

14-04-2008: 10674

Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. april 2008

 

X

X

 

 

16-08-2007: 9870

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejds-miljø i skibe, 1. september 2007, kapitel A IX B, undersøgelser, sygdoms-behandling og skibsmedicin

 

X

X

 

 

28-06-2007: 9651

Teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet m.v.

 

 

 

 

X

Bek. nr. 386 af 25. april 2007 om henlæggelse af visse beføjelser vedrørende besætningskontrol til Fiskeridirektoratet

 

 

 

X

 

24-04-2007: 9787 - 9790, 9879,10610

Bekendtgørelse af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, 1. maj 2007, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, indledning, I, II-2, II-3, IV og XXI

 

X

 

 

 

24-04-2007: 9785, 9786

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, 1. maj 2007, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledning, XII 

 

 

 

X

 

12-04-2007:

9791 - 9806, 9825, 9830 - 9833, 9840, 9848, 9853, 9873

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B af 1. maj 2007, skibes bygning og udstyr m.v., Indledning samt kapitlerne I-XXVI

 

X

X

 

 

08-02-2007: 9199

Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95

 

X

X

 

 

Bek. nr. 1758 af 22. december 2006 om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen)

 

X

X

X

X

21-11-2006: 10137

Teknisk forskrift om sikring af brændselsolierør i visse skibe

 

X

X

 

 

21-11-2006: 10136

Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs

 

 

X

 

 

Bek. nr. 1010 af 9. oktober 2006 om undtagelse fra besætningslovens krav om dansk indfødsret for skibsførere i handelsskibe og fiskeskibe

X

 

 

 

 

01-10-2006: 10170 - 10189

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, 1. oktober 2006, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., indledning og kapitlerne I - XXVI

 

 

X

 

 

22-09-2006: 10148 - 10151

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, 1. oktober 2006, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, indledning, kapitlerne XXI, IX og XXVI

 

X

 

 

 

20-09-2006:    10153 - 10156

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, 1. oktober 2006, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledning og kapitlerne VI A, XXI, XXVI

 

 

 

X

 

20-09-2006: 10138-10145

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. oktober 2006, skibes bygning og udstyr m.v., Indledning samt kapitlerne I-XXVI

 

X

X

 

 

13-09-2006: 10128

Teknisk forskrift nr. 5 om slæbespil- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe

 

 

X

 

 

Bek. nr. 946 af 7. september 2006 af forretningsorden for Skibsfartsnævnet

X

 

 

 

 

Bek. nr. 443 af 18. maj 2006 om henlæggelse af visse beføjelser på det maritime område til Søværnets Operative Kommando

X

 

 

 

 

01-01-2006: 9104 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A II C, fysiske arbejdsmiljø-påvirkninger

 

X

X

X

 

Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe

X

 

 

 

 

20-12-2005: 9070 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, 1. januar 2006, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A VII, personlige værnemidler,

 

X

X

X

 

07-12-2005: 9051, 9052, 9057, 9059, 9067, 9068, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. januar 2006, skibes bygning og udstyr m.v., Indledning samt kapitlerne V, VII, IV, III B, II-1, XII

 

X

X

 

 

Bek. nr. 442 af 7. juni 2005 om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til skibe samt om SRC-radioprøver

X

 

 

 

 

10-05-2005: 9782 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, 1. maj 2005, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

 

X

 

 

 

01-05-2005: 9771 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, 1. maj 2005, forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI

 

X

X

X

 

01-05-2005: 9766, 9767, 9790, 9792

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, 1. maj 2005, Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Indledning og kapitel X, IX, XXIV

 

 

 

X

 

01-05-2005: 9770, 9772 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, 1. maj 2005, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Indledning og kapitel IX

 

 

X

 

 

Bek. nr. 135 af 4. marts 2005 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande

X

 

 

 

 

01-11-2004: 9811-9817, 9819, 9820

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. november 2004, skibes bygning og udstyr m.v., Indledning samt kapitlerne, II-1, II-3, II-5, XXI

 

X

X

 

 

09-08-2004: 9568

Teknisk forskrift om norm-tider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe

 

 

 

X

 

15-07-2004: 9419

Teknisk forskrift om afholdelse af syn og egenkontrol

 

 

X

X

 

05-07-2004: 9410, 9411 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitlerne VI og IXB

 

X

X

X

 

07-06-2004: 9421-9423

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 7. juni 2004, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitlerne XI-I, XI-2, XXIV

 

X

X

 

 

07-06-2004: 9343

Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

 

X

X

 

 

11-05-2004: 9262

Teknisk forskrift om redningsflåder og -dragter i fiskeskibe

 

 

 

X

 

24-10-2003: 9780 - 9782

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, 1. november 2003, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitlerne I, II, V

 

X

 

 

 

30-08-2003: 9579, 9582, 9583, 9584, 9590, 9595, 9596, 9599

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. september 2003, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitlerne I, II-1, II-2, VI, XI-1, XI-2, XXV

 

X

X

 

 

19-05-2003: 9269

Teknisk forskrift om blindpassager i skibe

 

X

X

X

 

25-04-2003: 9724, 9726

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, 1. april 2003, Arbejdsmiljø i skibe, kapitlerne II B, III C

 

X

X

X

 

03-04-2003: 9191

Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe

 

X

X

X

X

01-01-2003: 9582, 9583, 9584, 9590, 9595, 9596, 9599

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. januar 2003, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitlerne II-1, II-2, VI, XI-1, XI-2, XXV

 

X

X

 

 

01-01-2003: 9067 - 9079

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, 1. januar 2003, Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Indledning og kapitel I-VII, XXI, XX, XXI

 

 

 

X

 

09-10-2002: 9639

Teknisk forskrift om lastning og losning af bulkskibe

 

 

X

 

 

Bek. nr. 717 af 26. august 2002 om sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal

X

 

 

 

 

Bek. nr. 289 af 13. maj 2002 om syns og høreprøve for fritidssejlere

X

 

 

 

 

19-04-2002: 9197 - 9199, 9201 - 9204, 9210 - 9219

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. juli 2002, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitlerne II-2, II-4, IX, X samt bilag

 

X

X

 

 

16-04-2002: 9176

Teknisk forskrift om anvendelse af tyskertræk

 

 

 

X

 

01-01-2002: 9499 - 9507, 9509 - 9511

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, 1. oktober 2002, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitlerne II-1, II-2, IV, VI,  VII

 

X

 

 

 

01-01-2002: 9320 - 9322, 9325, 9326, 9330, 9332, 9333, 9335 - 9337

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, 1. juli 2002, kapitlerne I, II, III, IX, X, XI, XII

 

X

X

X

 

12-12-2001: 12489

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. februar 2002, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitel XXIII

 

X

X

 

 

19-07-2001: 12466, 12468, 12469, 12477, 12478, 12482, 12483

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. juli 2001, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitel II-1, II-4, II-5, XXI, XXII samt certifikater

 

X

X

 

 

25-01-2001: 11796

Teknisk forskrift om rederiers kontaktpersoner for eftersøgnings- og redningsmyndigheder

 

 

X

 

 

01-01-2001: 11775 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, 1. januar 2001, skibes bygning og udstyr m.v., Kapitel II-4

 

X

X

 

 

Bek. nr. 11784 af 20. november 2000 om teknisk forskrift om skibe til særlige formål
(bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)

 

 

X

X

 

12-10-2000: 11643

Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe

 

X

X

X

X

18-08-2000: 11447

Teknisk forskrift om indretning af passagerskibe med henblik på passagerer med handikap

 

X

 

 

 

18-08-2000: 11446

Teknisk forskrift om anvendelse af pesticider i skibe

 

 

X

 

 

01-01-2000: 11766, 11767, 11769 - 11771, 11773, 11775 - 11781, 11941

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, 1. januar 2001, mindre erhvervsfar-tøjers bygning og udstyr m.v., kapitlerne I - VIII, X, XII, XX, XXI, XXIV

 

 

X

 

 

15-12-1999: 9994 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, 1. februar 1999, Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Tillæg 3

 

 

 

X

 

29-10-1999, 10813

Teknisk forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe

 

X

 

 

 

26-08-1999, 10434

Teknisk forskrift om anvendelse af lov om sikkerhed til søs på udenlandske skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 476 af 17. juni 1999 om lægeundersøgelse af dykkere

X

 

 

 

 

29-03-1999: 10007, 10012, 10054, 10056, 10058, 10059, 10061, 10267

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, 1. februar 1999, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart af, kapitlerne II-1, II-3, II-5, IX, XX, XXI, XXIII, XXIV og tillæg 3

 

X

 

 

 

29-03-1999, 9752

Teknisk forskrift om vandstandsalarmer i fiskeskibe

 

 

 

X

 

Bek. nr. 184 af 26. marts 1999 om duelighedsprøver m.v.

X

 

 

 

 

Bek. nr. 41 af 22. januar 1999 om skibsregistrering

X

 

 

 

 

15-12-1998: 9991, 9992, 9994, 9996, 10001, 10000 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, 1. februar 1999, Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel VIII, XI, certifikater, bygning og udstyr, Bilag 3, Tillæg 2

 

 

 

X

 

Bek. nr. 846 af 1. december 1998 om måling af mindre fiskerfartøjer

 

 

 

X

 

Bek. nr. 845 af 1. december 1998 om måling af mindre skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 217 af 8. april 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

 

 

X

 

 

03-03-1998: 9754

Teknisk forskrift om særlige stabilitetskrav for ro-ro passagerskibe med vand på dæk i international fart

 

X

 

 

 

Bek. nr. 146 af 26. februar 1998 om danske skibes sejlads i områder med obligatoriske rutesystemer

X

 

 

 

 

Bek. nr. 28 af 15. januar 1998 om York – Antwerpen reglerne af 1990

X

 

 

 

 

04-12-1997: 60055

Teknisk forskrift om registrering af navigations-data i hurtigfærger

 

X

X

 

 

Bek. nr. 773 af 7. oktober 1997 om instruktion af nymønstrede søfarende

 

X

X

X

X

Bek. nr. 307 af 1. maj 1997 om sejladssikkerhedsmæssig godkendelse af hurtigfærger

 

X

X

 

 

Bek. nr.  883 af 3. oktober 1996 af forretningsorden for Skibstilsynsrådet

X

 

 

 

 

Bek. nr. 751 af 15. august 1996 om danske skibes deltagelse i obligatoriske meldesystemer for skibe

X

 

 

 

 

12-10-1995: 17858

Teknisk forskrift om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro skibe

 

X

X

 

 

03-08-1995: 17857

Teknisk forskrift om supplerende krav til intakt stabilitet for eksisterende passagerskibe i international fart

 

X

 

 

 

03-08-1995: 17856

Teknisk forskrift om ekstra brandsikring af passagerskibe i indenrigs fart

 

X

 

 

 

Bek. nr. 1035 af 14. december 1994 om sejlads i sejlrenderne Fanø Lo og Slunden

X

 

 

 

 

Bek. nr. 825 af 20. september 1994 om gravide søfarendes ret til fratræden og fri hjemrejse

X

 

 

 

 

09-02-1994: 10007

Teknisk forskrift om beskyttelsesforanstaltninger ved dæksmaskineri i fiskeskibe

 

 

 

X

 

09-02-1994: 10006 Teknisk forskrift om supplerende krav til intakt stabilitet og vandtæt inddeling m.v. for eksisterende passagerskibe i indenrigs fart

 

X

 

 

 

06-09-1993: 10031

Teknisk forskrift om ekstra udstyr i bunkringsfartøjer

 

 

X

 

 

Bek. nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger

X

 

 

 

 

Bek. nr. 848 af 14. oktober 1992 om redningsveste i mindre fartøjer

 

 

 

 

X

Bek. nr. 953 af 18. december 1991 om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat

X

 

 

 

 

21-10-1991: 10035

Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., 7. januar 1991, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B VIII. Nukleare skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 829 af 10. december 1990 om ligsyn og begravelse ved dødsfald til søs (ligsynsbekendtgørelsen)

X

 

 

 

 

08-11-1990: 60262 Teknisk forskrift om uniformering af passagerskibes besætning

 

X

 

 

 

01-09-1988: 10041 Teknisk forskrift for slæbekroges konstruktion og anvendelse

 

 

X

 

 

01-09-1988: 10034 Teknisk forskrift for adgangsforhold til lastrumslejdere og lign. lejdere

 

X

X

X

 

01-09-1988: 10030 Teknisk forskrift for hjælpesejl i maskindrevne skibe

 

 

X

 

 

30-12-1987: 10031

Teknisk forskrift om sikring af visse skibes sødygtighed

 

X

X

 

 

Bek. nr. 475 af 11. oktober 1983 om anvendelse af lov om skibes sikkerhed m.v. på udenlandske skibe

X

 

 

 

 

Bek. nr. 272 af 8. juni 1983 om indberetning m.m. ved dybdeforringelse i danske farvande

X

 

 

 

 

Bek. nr. 472 af 21. september 1978 om sejlads i Kalundborg Fjord samt anløb af Kalundborg Havn

X

 

 

 

 

Bek. nr. 450 af 29. august 1978 om den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening

X

 

 

 

 

Bek. nr. 317 af 14. juni 1977 om brandsikring af lastskibe

 

 

X

 

 

Bek. nr. 67 af 28. februar 1977 om opholdsrum m.v. i skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 247 af 3. juni 1971 om skibsmandskabets opholdsrum i fiskeskibe

 

 

 

X

 

Bek. nr. 387 af 7. juli 1969 om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe

 

X

X

 

 

Bek. nr. 401 af 17. november 1965 om signaler under isbrydning

X

 

 

 

 

Anordning nr. 385 af 31. december 1954 om måling af skibe i udlandet

X

 

 

 

 

Anordning nr. 378 af 24. december 1954 om udenlandske skibes målingspligt under anløb af dansk havn

X

 

 

 

 

Lov nr. 198 af 16. maj 1950 om fremmede statsskibe m.v.

X