Danmarks første havplan


Billede af skibsstævn

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Søfartsstyrelsen har ansvaret for etableringen af Danmarks første havplan.

Der er i dag stigende ønsker til anvendelse og beskyttelse af havet, og flere og flere aktiviteter flytter fra land ud på vandet. Havplanen skal udgøre grundlaget for koordineringen af de mange anvendelser af Danmarks havområde på en måde, der kan understøtte betingelserne for bæredygtig beskyttelse og udnyttelse af havarealerne og vækst i Det Blå Danmark.

Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande der kan bidrage til en bæredygtig udvikling af energisektoren til søs, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne. Havplanen vil endvidere tage sigte på at bidrage til fremme af bæredygtige rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v. Fastsættelsen af havområderne vil dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de maritime erhverv frem imod 2030.

Lov om maritim fysisk planlægning (havplanloven) gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning, EU-direktiv 2014/89, og kan findes på linket her. 

Planen træder i kraft 2021

Den danske implementeringsproces for havplanen blev igangsat i januar 2017 og fortsætter indtil marts 2021, når planen træder i kraft.

Udarbejdelse af havplanen er koordineret af Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Arbejdet koordineres og udarbejdes i samråd med en bred vifte af interessenter og berørte parter grundet havets store betydning for Danmark. Arbejdsgruppen for maritim fysisk planlægning har repræsentanter fra 16 maritime myndigheder i Danmark.

Havplanen vil være i offentlig høring i seks måneder, inden den træder i kraft. Hjemmesiden opdateres med link til høringsmaterialet, når den udsendes. 

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Maritim erhvervs- og vækstpolitik
+45 72 19 60 00