Vejledende krav til besætningen

Vejledende krav til besætningen i last- og passagerskibe

Alle skibe

Certifikat Skibs-fører Senior-
officer
(overstyr-mand)
Senior-
officerer
(maskin-
chef/
1. maskin-mester)
Junior-officerer
(styr-
mænd)
Junior-
officerer
(maskin-
mestre)
Befarne
menige
(skibs-assistenter/
matroser)
Befarne
menige
(skibs-assistenter/
motor-
mænd)
Ubefarne
menige
(skibs-
assistenter/
matroser
Ubefarne
menige
(skibs-assistenter/
motor-
mænd)
Hovmester, skibskok
og catering-personale
Aspiranter,
overtallige ubefarne
Overtallige
besætnings-med-
lemmer
Med-sejlende
reparatører
Med-sejlende
øvrige
Passagerer Bemærkninger
Sundhedsbevis for søfarende  X X X X X X X X X X X X X X    STCW Reg. I/9,
Bekendtgørelse om
lægeundersøgelse af
søfarende og fiskere.
Sønæringsbevis  X X X X X         X            STCW Reg. I/2,
Bekendtgørelse om
kvalifikationskrav til
søfarende og fiskere og
om sønærings-og
kvalifikationsbeviser
Anerkendelsesbevis  X X X X X                      STCW Reg. I/10,
Bekendtgørelse om
anerkendelse af
udenlandske beviser
til tjeneste i handelsskibe
(anerkendelsesbeviser).
Kun for udenlandske
officerer i DIS.
Vagtholdsbevis (STCW II/4)           X X X                STCW Reg. II/4,
Bekendtgørelse om
vagthold i skibe
(Vagtholdsbekendtgørelsen).
Gælder for personer,
som skal indgå i brovagten.
Uddannelsen indgår i
skibsofficersuddannelsen
samt skipper-, skibsfører-,
og skibsassistentuddannelsen.
Instruktion af nymænstrede søfarende
(Familiarization training)
 X X X X X X X X X X X X X X    STCW Reg. VI/1,
Bekendtgørelse om
instruktion af nymønstrede
søfarende
Grundlæggende søsikkerhed
(Basic safety training)
 X X X X X X X X X (X) X X        STCW Reg. VI/1,
Bekendtgørelse om
kvalifikationskrav til
søfarende og fiskere
og om sønærings- og
kvalifikationsbeviser.
Uddannelsen indgår
i de danske maritime
uddannelser.
Gælder ikke catering-
personale
m.fl. – se dog under
passagerskibe
Duelighedsbevis i betjening af
redningsbåde-, flåder og
mand overbord både
 X X X X X X X (X) (X) (X) (X) X        STCW Reg. VI/2.1,
Bekendtgørelse om
kursus i betjening
af redningsbåde, -flåder
og mand-over-bord både
bortset fra hurtiggående
mand-over-bord både.

STCW Reg. VI/2.2,
Bekendtgørelse om kursus
og genopfriskningskursus
i betjening af hurtiggående
mand-over-bord både.

Gælder for personer
med funktioner i betjening
af redningsudstyret.

Uddannelsen indgår i
de danske maritime
uddannelser
Kursus i brandledelse i skibe
(advanced fire fighting)
 X X X X X (X) (X) (X) (X) (X)            STCW Reg. VI/3,
Bekendtgørelse om
kursus og genopfrisknings-
kursus i brandledelse
i skibe.

Gælder for personer med
funktioner i brandledelse.

Uddannelsen indgår i
de danske maritime
officersuddannelser.
Førstehjælp
(elemntary first aid training)
 X X X X X X X X X X X X        STCW Reg. VI/1.

Uddannelsen indgår i
de danske maritime
uddannelser.
Dansk sygdomsbehandlerkursus
A, B eller C (medical care)
 X (X) (X)  (X) (X)                      STCW Reg. VI/4,
Bekendtgørelse om
kurser og beviser
til sygdomsbehandlere
i skibe
(de maritime sygdoms-
behandlerkurser).

Sygdomsbehandler er
skibsføreren og yderligere
udpeget besætnings-
medlemmer til denne funktion.

Uddannelsen indgår i
skibsofficersuddannelsen,
skipper-og skibsfører-
uddannelserne.
Arbejdsmiljøkursus (§16)  (X) X X X X X X X X  X            Bekendtgørelse om
arbejdsmiljøkursus
for medlemmer af
sikkerhedsgruppen i
handelsskibe
(§ 16-kursus for handelsskibe).
Alle besætningsmedlemmer,
der er udpeget som
medlem af sikkerhedsgruppen
 Maritim sikring  X X X X X X X X X X    X        STCW Reg. VI/5, VI/6,
Bekendtgørelse om
uddannelse i maritim
sikring af skibe.
Alle besætningsmedlemmer
skal have gennemført
relevant sikringstræning
i relation til deres funktion
om bord
 GMDSS
(GOC, ROC, LRC, SRC)
 X X   X                        STCW Reg. IV/2,
Bekendtgørelse om
radioprøver og certifikater
i GMDSS. Uddannelsen
indgår i skibsofficers-
uddannelsen, skipper-
og skibsfører-uddannelserne.
Kursus i dansk søfartslovgivning
og arbejdsmiljø for
udenlandske skibsofficerer
   X X X X                      Bekendtgørelse om
anerkendelse af
udenlandske beviser
til tjeneste i handelsskibe
(anerkendelsesbeviser).

Gælder kun udenlandske
seniorofficerer
Kursus i dansk søfartslovgivning,
skibsadministration og arbejdsmiljø
for udenlandske skibsførere
 X                              Bekendtgørelse om
anerkendelse af
udenlandske beviser
til tjeneste i handelsskibe
(anerkendelsesbeviser).
Gælder kun udenlandske
skibsførere.
 Påtegningsbrev til udenlandsk skibskok                   X            Bekendtgørelse om
kvalifikationskrav til
kokke uden dansk
sønæringsbevis som
skibskok til at gøre
tjeneste som skibskok
i handelsskibe registreret i
Dansk Internationalt
Skibsregister.
 Hygiejnekompetencer  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  X  (X)  (X)  (X)  (X)    Bekendtgørelse om
hygiejnekompetencer
for søfarende der håndterer
fødevarer om bord på skib.

Alle skibe, hvor det er relevant

 Kode for Sikker Transport
af Emballeret Bestrålet
Nukleart Brændsel,
Plutonium og Højradioaktivt Affald
om bord i Skibe (INF-Kode last)
  (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)   (X)        IMO Res. A. 748 (18),
som ændret.

Gælder skibe med
INF-kode last om bord.

Alle besætningsmedlemmer
skal have en generel
introduktion til klasse 7 -
Radioaktive stoffer.
 Type Rating Certifikat  X X X X X               (X)        HSC Code chapter 18,
Bekendtgørelse om
teknisk forskrift om
uddannelse, træning og
certificering af officerer i
højhastighedsfartøjer.

Gælder for navigations-
og maskinofficererpå
højhastighedsfartøjer.
 Kode for skibe,
som bruger gas
eller andre brændstoffer
med lavt flammepunkt
(IGF-koden)
 X X X X X X X                  STCW Reg. V/3,
Bekendtgørelse om
særlige uddannelseskrav
til besætningen på skibe
der anvender gas til
fremdrivning.

Kravene er inddelt i en
grundlæggende og
videregående uddannelse
i skibe omfattet af
IGF-koden
 Polar koden  X X    X    X                    STCW Reg. V/4
(træder i kraft i juli 2018).

Kravene er inddelt i en
grundlæggende og
videregående uddannelse.

Passagerskibe

 Kursus i generel sikkerhed inkl.
"kend dit skib"
 X X X X X X X X X X X X X X    STCW Reg. VI/1,
Bekendtgørelse om
særlige kvalifikationskrav
m.m. til personel i
passagerskibe
 Uddannelse i vejledning af
passagerer i nødsituation
 X X X X X X X X X X X X X X    STCW Reg. V/2,V/3,
Bekendtgørelse om
særlige kvalifikationskrav
m.m. til personel i
passagerskibe.

Alle medlemmer af
drifts- og sikkerheds-besætningen der skal
assistere passagerer i
nødsituationer.
 Sikkerhedstræning
for personal der yder
direkte service overfor
passagerne i
passagerområderne
 X X X X X X X X X X X X X X    STCW Reg. V/2, V/3,
Bekendtgørelse om særlige
kvalifikationskrav m.m. til
personel i passagerskibe.

Alle medlemmer af drifts-,
sikkerheds- og service-
besætningen der yder
direkte service overfor
passagererne i
passagerområderne.
 Kursus i passager-sikkerhed,
lastsikkerhed og
skrogintegritet
 X X X X X                      STCW Reg. V/2, V/3,
Bekendtgørelse om særlige
kvalifikationskrav m.m. til
personel i passagerskibe.

Seniorofficerer og enhver,
der har umiddelbart ansvar
for indskibning og udskibning
af passagerer på passagerskibe
og for losning, lastning
eller sikring af lasten
eller for lukning af åbninger
i skroget om bord på
ro-ro-passagerskibe
 Kursus i krisestyring og
menneskelig adfærd
 X X X X X  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)            STCW Reg. V/2, V/3,
Bekendtgørelse om særlige
kvalifikationskrav m.m. til
personel i passagerskibe.

Seniorofficerer og enhver,
der har ansvaret for
passagerernes sikkerhed i
nødsituationer
 Træning i tilrettelæggelse og
afvikling af båd- og brandøvelser
 X X X X X          (X)    (X)        Bekendtgørelse om særlige
kvalifikationskrav m.m. til
personel i passagerskibe.

Navigations-og maskinofficerer
og ledende personel,
der har ansvaret for
passagerernes sikkerhed i
nødsituationer
 Uddannelse/træning i
MES systemet
(sliske-besætninger)
  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)  (X)          Alle medlemmer af drifts-
og sliskebesætningen
 Duelighedsbevis i betjening
af hurtiggående
mand-over-bord både (FRB)
 X X X X   X   X                STCW Reg. VI/2,
Bekendtgørelse om kursus
og genopfriskningskursus
i betjening af hurtiggående
mand-over-bord både.

Besætningsmedlemmer
der indgår i FRB-rullen.

Tankskibe

 Kursus i grundlæggende
tankskibsoperationer for olie-,
kemikalie- og gastankskibe
(Basic Training for oil and
chemical tanker cargo
operations, or Basic Training
for liquefied gas tanker
cargo operations)
 X X X X X X X X X   X X        STCW Reg. V,
Bekendtgørelse om
kvalifikationskrav til
søfarende og fiskere
og om sønærings-og
kvalifikationsbeviser.

Alle officerer og befarent
mandskab i tankskibe.

Kurset indgår i grundkursus
for skibsassistenter,
skibsofficersuddannelsen,
skipper- og
skibsføreruddannelserne
samt sømodul for maskinmestre.
 Kursus for ledelse af
operationer for henholdsvis
olietankskib, kemikalietankskib
eller gastankskib
(Advanced training for oil tanker
cargo operations, chemical tanker
cargo operations, or liquefied
gas tanker cargo operations)
 X X X  (X)  (X)  (X)  (X)          (X)        STCW Reg. V,
Bekendtgørelse om
kvalifikationskrav til
søfarende og fiskere
og om sønærings-og
kvalifikationsbeviser.

Alle skibsførere,
overstyrmænd,
maskinchefer, 1. maskinmestre,
duale seniorofficerer
samt enhver anden person,
der under tjeneste på
tankskibe har direkte ansvar
for lastning, losning og
kontrol med ladningen.

Kontakt

Sikre Skibe