Danmarks første havplan

Søfartsstyrelsen har sendt forslag til Danmarks første havplan i offentlig høring. Havplanen kan ses på havplan.dk

I dag anvendes havet bl.a. til søtransport, fiskeri, energiindvinding og naturbeskyttelse samt rekreative aktiviteter tæt ved kysten. Med havplanen indføres for første gang i Danmark en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal. Danmark går således fra en tilgang, hvor havet er blevet anvendt ud fra et først-til-mølle princip til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.

Forslag til havplan er udarbejdet i samarbejde med Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigs- og Boligministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet.

Forslag til havplan er en udmøntning af lov om maritim fysisk planlægning, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning, EU-direktiv 2014/89.

Høring

Forslag til havplan og miljørapporten er sendt i 6 måneders offentlig høring. Høringssvar kan afgives på havplan.dk senest den 30. september 2021.

I høringsperioden afholdes bl.a. syv regionale møder om havplanen, hvor alle kan deltage.

Workshops om havplanen

Viden om de nuværende og fremtidige maritime interesser og udviklingsområder er af stor betydning for arbejdsgruppens arbejde, og derfor har Søfartsstyrelsen afholdt workshops m.v. om havplanen for interessenter. Der inviteres igen, når havplanen er sendt i høring.​

Søfartsstyrelsen holder jævnligt oplæg eller deltager i paneldebatter om havplanlægning. Hvis du holder et arrangement og er interesseret i et oplæg, er du velkommen til at kontakte os.

Den nationale havplan skal underkastes en strategisk miljøvurdering, hvorefter planen og vurderingen skal i offentlig høring i seks måneder. I denne periode vil Søfartsstyrelsen ligeledes koordinere udkastet til havplan med Danmarks nabolande med henblik på at sikre koordinering af havplanerne på tværs af grænserne. Søfartsstyrelsen forventer at holde et event, når høringen af havplanen forventes igangsat i første kvartal 2021.