Danmarks første havplan

Søfartsstyrelsen har ansvaret for etableringen af Danmarks første havplan.

Der er i dag stigende ønsker til anvendelse og beskyttelse af havet, og flere og flere aktiviteter flytter fra land ud på vandet. Havplanen skal udgøre grundlaget for koordineringen af de mange anvendelser af Danmarks havområde på en måde, der kan understøtte betingelserne for bæredygtig beskyttelse og udnyttelse af havarealerne og vækst i Det Blå Danmark.

Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande der kan bidrage til en bæredygtig udvikling af energisektoren til søs, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne. Havplanen vil endvidere tage sigte på at bidrage til fremme af bæredygtige rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v. Fastsættelsen af havområderne vil dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de maritime erhverv frem imod 2030.

Lov om maritim fysisk planlægning (havplanloven) gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning, EU-direktiv 2014/89. 

Find Lov om maritim fysisk planlægning her

Høring 

Udarbejdelse af havplanen er koordineret af Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet, og blev igangsat i januar 2017. Arbejdet koordineres og udarbejdes i samråd med en bred vifte af interessenter og berørte parter grundet havets store betydning for Danmark. Arbejdsgruppen for maritim fysisk planlægning har repræsentanter fra 16 maritime myndigheder i Danmark.

Høringen af havplanen forventes igangsat i første kvartal 2021.

Havplanen vil være i offentlig høring i seks måneder. Hjemmesiden opdateres med link til høringsmaterialet, når den udsendes.

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik

Workshops om havplanen

Viden om de nuværende og fremtidige maritime interesser og udviklingsområder er af stor betydning for arbejdsgruppens arbejde, og derfor har Søfartsstyrelsen afholdt workshops m.v. om havplanen for interessenter. Der inviteres igen, når havplanen er sendt i høring.​

Søfartsstyrelsen holder jævnligt oplæg eller deltager i paneldebatter om havplanlægning. Hvis du holder et arrangement og er interesseret i et oplæg, er du velkommen til at kontakte os.

Den nationale havplan skal underkastes en strategisk miljøvurdering, hvorefter planen og vurderingen skal i offentlig høring i seks måneder. I denne periode vil Søfartsstyrelsen ligeledes koordinere udkastet til havplan med Danmarks nabolande med henblik på at sikre koordinering af havplanerne på tværs af grænserne. Søfartsstyrelsen forventer at holde et event, når høringen af havplanen forventes igangsat i første kvartal 2021.