Udslettelse af et skib, hvornår og hvordan?

Her kan du læse om, hvornår et registreret skib i nogle situationer skal og i andre kan slettes fra dansk skibsregister.

Hvis du skal eller vil anmelde udslettelsen digitalt i DSRG, Selvbetjeningsløsningen med MitID finder du vejledningen her.

Hvis du ikke kan få MitID og dermed ikke kan anmelde udslettelsen direkte i DSRG, får du nedenfor oplysning om, hvad du skal gøre under de forskellige faner.

Om pant og andre rettigheder registreret i skibe registreret i DAS, herunder skibsbygningsregistret og DIS, som anmeldes til udslettelse

Når du anmelder et skib til udslettelse af DAS og DIS skal det i udgangspunktet være frit for pant- og andre hæftelser uanset hvilken årsag der er til udslettelsen.

Skibet kan dog slettes med registreret pant, hvis kreditorerne skriftligt samtykker til, at skibet slettes med pant eller hvis det godtgøres, at registrerede hæftelser er bortfaldet.

Hvis der er anmeldt pant og/eller andre hæftelser, når du anmelder skibet til udslettelse, vil Skibsregistret i medfør af Søloven § 20 meddele indehaverne af disse rettigheder at skibet er anmeldt til udslettelse. Udslettelse kan så først ske efter udløb af en frist på 30 dage medmindre rettighedshaverne meddeler samtykke til udslettelsen inde udløbet af de 30 dage eller det godtgøres, at rettighederne er ophørt. Udslettelse kan dog ikke ske, hvis en rettighedshaver har foretaget retslige skridt til gennemførelse af sin ret over skibet med mindre den retsforfølgning ikke fremmes uden ufornødent ophold eller ved endelig afgørelse nægtes fremme.

Vær opmærksom på, at der ikke kan registreres pant- eller andre rettigheder over skibe i Fartøjsfortegnelsen, derfor er slettelse mere simpel.

Du kan se hvilke hæftelser der aktuelt er registreret i dit skib under 'Søg i skibsregistrene'

Særligt om udslettelse af skib fra Fartøjsfortegnelsen

Der gælder ikke særlige regler for udslettelse af skibe fra Fartøjsfortegnelsen. Imidlertid er udslettelse fra Fartøjsfortegnelsen mere enkel, fordi det ikke er muligt, at registrere pant eller andre hæftelser på skibe optaget i Fartøjsfortegnelsen.

Skibe optaget i Fartøjsfortegnelsen skal til enhver tid have en erhvervsmæssig anvendelse. Hvis skibet ophører med erhvervsmæssig anvendelse kan og skal det derfor straks udslettes af Fartøjsfortegnelsen. Se nedenfor under situationer, hvor skibet skal udslettes, punkt 2. I øvrigt gælder der de samme regler om udslettelse af FTJ som for skibe registreret i DAS og DIS.

Særligt om udslettelse af skibe fra Skibsbygningsregistret

I Skibsbygningsregistret kan alene optages og være optaget skibe under bygning. Når skibet er færdigbygget og leveret fra værftet og bilbrev er udstedt, skal skibet derfor enten overflyttes til enten DAS, FTJ eller DIS eller det skal udslettes fra dansk register

Et skib i Skibsbygningsregistret skal enten slettes eller flyttes til et andet dansk skibsregister, når skibet afleveres fra værftet. På det tidspunkt udsteder værftet et bilbrev (Builder´s Certificate) for skibet, som dokumenterer, at skibet er færdigbygget og dermed ikke længere kan være optaget i skibsbygningsregistret.

Skibet skal typisk udslettes, hvis det leveres til en ikke-dansk ejer, som ikke vil registrere skibet i dansk register. På tidpunktet for udslettelsen skal evt. pant eller andre hæftelser derfor også udslettes, se her om pant og andre rettigheder registreret i skibe registreret i DAS, herunder skibsbygningsregistret og DIS, som anmeldes til udslettelse.

Skal skibet derimod overflyttes til enten DAS, FTJ eller DIS overflyttes evt. registreret pant eller andre rettigheder sammen med skibet. Det sker automatisk, medmindre rettighedshaver aktivt vælge at udslette hæftelsen.

Ved overflytning til andet register skal skibet blot anmeldes til det pågældende register med blanket II 1 (Ny blanket kommer snarest), blanket II 2 (Ny blanket kommer snarest), blanket II 3 (Ny blanket kommer snarest) eller blanket II 4 (Ny blanket kommer snarest) og bilbrev eller adkomstdokument skal anmeldes i DSRG, Selvbetjeningsløsningen og underskrives af værftet.

Endvidere slettes skibet af Skibsbygningsregistret, hvis det går tabt, mens det er under bygning. Dette anmeldes til Skibsregistret evt. på blanket II 8 om Udslettelse af skib på grund af forlis (Ny blanket kommer snarest.) Blanketten udfyldes tillempet omstændighederne.

Særligt om udslettelse af fritidsskibe, herunder husbåde der anvendes som privat bolig, med en BT under 20

Fritidsskibe med hjemsted i Danmark

Siden 1. marts 2018 kan alene skibe med en BT under 20 som anvendes til erhvervsmæssige formål være registreret i Skibsregistret.

Det har betydet, at alle sådanne fritidsskibe registreret før den dato med en BT under 20 er blevet slettet af Skibsregistret, enten hvis de var behæftede og ellers samtidig med at den sidste hæftelse er blevet udslettet.

Skibsregistret fortsætte således med at slette fritidsskibe, når den sidste hæftelse på skibet er udslettet.

Du skal ikke foretage dig noget, men får besked, når udslettelse er sket.

Fritidsskibe med en BT under 20 med hjemsted i Grønland

Fra og med den 16. januar 2023 gælder der det samme for fritidsskibe registreret med hjemsted i Grønland, som for fritidsskibe med hjemsted i Danmark.

Det betyder, at alle sådanne fritidsskibe registreret pr. denne dato og som er ubehæftede vil blive udslettet af DAS umiddelbart efter den 16. januar 2023. 

Skibsregistret vil herefter løbende udslette fritidsskibe, når den sidste hæftelse på skibet er udslettet.

Du skal ikke foretage dig noget, men får besked, når udslettelse er sket.

Udslettelse af skib kan ske

a. Et skib registreret med en dansk ejer kan udslettes af et dansk register, jf. Søloven § 17, stk. 5

 • hvis skibet fortsat administreres, dirigeres og kontrolleres fra Danmark, uanset hvilket lands skibsregister skibet overføres til, eller
 • hvis skibet optages i registret i et andet EU/EØS land og drives derfra, eller
 • hvis ejeren har anden reel tilknytning til det pågældende EU/EØS land.

Til brug for udslettelse i situation a. indsendes blanket II 21, Dansk ejers erklæring om udslettelse af eller undladelse af at anmelde skib til dansk register ved samtidig optagelse i et andet lands register (Ny blanket kommer snarest)

b. Et skibe registreret med udenlandsk ejer

Et skib registret med en ikke-dansk ejer udslettes på ejers begæring, jf. Søloven § 17, stk. 4. Begæringen kan afgives i et brev stilet til Skibsregistret og underskrevet af tegningsberettiget i henhold til tegningsregel.

Situationer, hvor skibet skal udslettes

 1. Et skib registreret med dansk ejer, søloven § 1 skal udslettes af et dansk register, når det overdrages til en ikke-dansk ejer, som ikke kan eller ønsker at fortsætte registreringen i dansk register. Dette anmeldes på en blanket II 7, Udslettelse af skib på grund af overdragelse til ikke-dansk ejer. (Ny blanket kommer snarest)
 2. Handelsskibe og fiskeskibe med en BT under 20, som anmeldes at ophøre med erhvervsmæssig anvendelse og som er fri for pant og andre hæftelser, udslettes ved på mail at meddele skibsregistret, at skibet ikke længere anvendes erhvervsmæssigt, Søloven § 18, stk. 1. Mailen bør indeholde følgende ordlyd: ”Skibet skal udslettes, da det ikke længere anvendes erhvervsmæssigt”.
  Handelsskibe og fiskeskibe med en BT under 20, som anmeldes at ophøre med erhvervsmæssig anvendelse, men som ikke er fri for pant og andre hæftelser, kan ikke udslettes før pant og andre hæftelser er udslettet. I de situationer noteres det på skibets blad, at der ikke kan registreres nye rettigheder, jf. dog Søloven § 18, stk. 2, andet punktum. Skibsregistret udsletter skibet ex officio, på det tidspunkt, hvor alle hæftelser på skibet er udslettet i medfør af Søloven § 18, stk. 1.
 3. Hvis skibet er forlist kan det først slettes, når registrerede panterettigheder er slettede, eller der foreligger samtykke til slettelse af skibet med registrerede panterettigheder fra indehaver af de registrerede panterettigheder. Du skal anmelde forlis på blanket II 8. Udslettelse af skib ved forlis  (Ny blanket kommer snarest.) 
 4. Som dokumentation for hændelsesforløbet, som du skal beskrive i blanketten under 'oplysninger om forlis', skal du vedhæfte dokumentation for forliset, som fx avisartikler, politirapporter eller fotos. Dokumentationen skal tydeligt identificere skibet og hændelsesforløbet.
 5. Hvis skibet er ophugget, kan det først slettes, når registrerede panterettigheder er slettede, eller der foreligger samtykke til slettelse af skibet med registrerede panterettigheder fra indehaver af de registrerede panterettigheder. Du skal anmelde ophugning på blanket II 9 Udslettelse af skib på grund af ophugning. (Ny blanket kommer snarest.)
 6. Vær opmærksom på, at oplysningen om foretagelse af ophugningen, som du giver i blanketten, skal attesteres/bekræftes.
 7. Hvis skibet er skadet i en grad, så det ikke kan istandsættes kan det først slettes, når registrerede panterettigheder er slettede, eller der foreligger samtykke til slettelse af skibet med registrerede panterettigheder fra indehaver af de registrerede panterettigheder. Du skal anmelde skibet er uistandsætteligt på blanket II 10 Udslettelse af skib som uistandsætteligt. (Ny blanket kommer snarest.)