Årlig afgift

For skibe registreret i et dansk skibsregister, betales en årlig afgift. Afgiften medvirker til at finansiere myndighedsopgaver forbundet med, at skibe sejler under dansk flag.

HUSK - Alle ejere af skibe har pligt til inden 30 dage at anmelde ændringer i de oplysninger om skib og ejer, som er anmeldt til Skibsregistret.

Skibe, der ikke skal betales årlig afgift for:

Afgiften gælder ikke skibe med hjemsted i Grønland, hvis ejer har bopæl eller hjemsted i Grønland.

Afgiften gælder ikke for skibe som er bareboat-ud registrerede til et fremmed register.

Skibe, der er bevaringsværdige, og fremgår på Skibsbevaringsfondens liste, er fritaget fra at betale afgiften.

Du kan kontrollere de oplysninger vi har om dit skib og dig her

Årlig afgift udgør afhængig af skibets BT og anvendelse et af følgende:

1.

For Handelsskibe og fiskeskibe med en BT under 30

300 kr.

2.

For Fritidsskibe med en BT under 20

800 kr.

3.

For alle fritidsskibe med en BT mellem 20 og 500 BT

1.600 kr.

4.

For alle handelsskibe og fiskeskibe med en BT over 30

1.600 kr.

5.

For alle skibe over 500 BT

2.400 kr.

Afgiftsperioden er 12 måneder fra 1. marts til og med 28./29. februar. Skibe registreret senest 28/29 februar er afgiftspligtige for hele den kommende periode.

Fristen for at indbetale afgiften er 30 dage efter opkrævningens udsendelse. Betalingsfristen fremgår af den enkelte opkrævning.

Vær opmærksom på, at hvis afgiften betales efter betalingsfristen eller slet ikke betales, udsendes der rykker med gebyr. Gebyret fastsættes årligt. Betales afgiften ikke inden rykkerfristens udløb, bliver den sendt til Gældsstyrelsen, som i øvrigt også pålægger en afgift.

Opkrævningen, som er en faktura, sendes til den registrerede ejers-boks. Opkrævningen sendes med post til registrerede ejere, som ikke har e-boks. Dog således at:

  • For skibe, registreret med en ikke dansk ejer, sendes opkrævningen til den registrerede opfylder af kontakt- eller etableringsbetingelsen.
  • For bareboat-ind registrerede skibe påhviler betalingsforpligtelsen den i dansk register registrerede bareboat-befragter og opkrævningen sendes til denne.
  • Det kan dog før 1.marts mellem den registrerede ejer og Skibsregistret aftales, at:
  1. En registreret ejer, som ikke har e-boks, får opkrævningen pr. e-mail, når der udtrykkeligt er samtykket til at modtage opkrævningen på e-mail.
  2. Ønsker den registrerede ejer at opkrævningen sendes til andre, kan det aftales med Det er ofte aktuelt i tilfælde hvor fx af, at fx en revisor forestår betalinger for en registreret ejer.

Fakturaen kan du betale via din netbank, eller i dit pengeinstitut. Du skal betale til Søfartsstyrelsens kontonummer, 0216 4069031668, og du bedes oplyse BS-nummeret (findes på faktura og rykker) ved overførslen.

Hvis du overfører beløbet fra udlandet, skal du bruge følgende oplysninger:

SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK8702164069031668 (skal læses DK 87 0216 4069031668)
*DK = landekode
*87 = kontroltal
*0216 = reg. nr.
*4069031668 = kontonummer

HUSK at oplyse BS-nummeret (findes på faktura og rykker) ved overførslen.

Hvis du anmelder dit skib til udslettelse af registret fra og med 1. marts og til og med 31. august, kan du efter anmodning – fx på e-mail få halvdelen af den for afgiftsåret indbetalte afgift tilbage, når skibet udslettes. Evt. betalt rykkergebyr tilbagebetales ikke. Er du opkrævet rykkergebyr, men har du ikke betalt det, modregnes rykkergebyret i tilbagebetalingen af årlig.

Vær opmærksom på, at skibe, hvori der er registreret pant eller andre hæftelser, først kan slettes af registret, når hæftelserne er udslettede. Beror udslettelse af et skib på, at et eller flere pant mortificeres, kan du anmelde anlæggelse af mortifikations sag til registrering i Skibsregister. I den tid, som går mellem anmeldelse af mortifikationssagen til Skibsregistret og mortifikationsdommen er afsagt og er endelig, opkræves der ikke årligafgift og afgiftspligten ophører. På den måde kommer sagsbehandlingstiden ved retten ikke dig til skade.

Går skibet til grunde, ophugges eller lignende, ophører afgiftspligten, når det er anmeldt til skibsregistret og skibet kan udslettes. Beror udslettelse af et skib i disse situationer på, at et eller flere pant mortificeres, kan du anmelde anlæggelse af mortifikations sag til registrering i Skibsregister. Beror udslettelsen af skibet på fremlæggelse af nødvendig dokumentation over for Skibsregistret opkræves der ikke årlig afgift i den tid, som går mellem anmeldelse af udslettelsesårsagen og registreringen af udslettelsen. På den måde kommer sagsbehandlingstiden i skibsregistret ikke dig til skade. Du kan endvidere på anmodning få betalt halvdelen af indbetalt afgift tilbage, hvis anmeldelse om at skibet er gået til grunde, ophugget eller lignende sker senest den 31 august i det afgiftsår, hvor udslettelsesårsagen er anmeldt.

Hvis du sælger, eller på anden måde overdrager dit skib i en afgiftsperiode og skibet forbliver registreret, overgår forpligtelsen til at betale årsafgift til den nye registrerede ejer i kommende afgiftsperioder. Imidlertid er den, der per 1. marts er registreret som ejer af et skib, den som efter loven er forpligtet til at betale afgiften for hele afgiftsperioden. I kan naturligvis indbyrdes aftale at dele udgiften, men forpligtelsen påhviler den pr. 1 marts registrerede ejer i medfør af loven.

Kontakt

Skibsregistret