Sygesikring, syge- og barselsdagpenge

Sygesikring, syge- og barselsdagpenge til søfarende

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som søfarende er du omfattet af særlige regler om sygesikring, sygedagpenge og barselsdagpenge. Herunder kan du finde ud af, hvad du har krav på. 

Bor og opholder du dig i Danmark, er du omfattet af den offentlige sygesikring, hvis du bliver syg efter tjenesteophør. Det gælder også, hvis du arbejder på et skib, som udelukkende sejler indenrigs.

Sygesikringsydelserne omfatter bl.a. tilskud til sundhedsydelser i udlandet, fx lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og tandbehandlinger svarende til de almindelige tilskudsregler i Danmark. Tilskuddet til tandbehandlinger er på 50 %.

Rederiet eller arbejdsgiveren kan ansøge Søfartsstyrelsen om at få udgifterne refunderet.

Du har ret til sygesikring uden for Danmark i op til 18 uger fra første hele sygedag, hvis du:

 • arbejder på et dansk skib, som sejler i udenrigsfart
 • opholder dig i udlandet, og inden for de seneste to uger har arbejdet på dansk skib, medmindre du efter skibstjenestens ophør har fået andet arbejde
 • er rederiansat og har tjenstligt ophold i udlandet
 • er på rejse til eller fra et dansk skib i international fart.

Som søfarende er du omfattet af særlige sygedagpengeregler, hvis du:

 • arbejder på et dansk skib, som ikke udelukkende sejler indenrigs
 • opholder dig i udlandet, og inden for de seneste to uger har arbejdet på dansk skib, medmindre du efter skibstjenestens ophør har fået andet arbejde
 • du er rederiansat og på tjenstligt ophold i udlandet
 • er på rejse til/fra et dansk skib i international fart.

Sejler du kun indenrigs, eller afvikler du ferie/fridage i land i Danmark efter tjenesteophør, er du omfattet af de almindelige sygedagpengeregler - også selvom du fortsat er ansat i rederiet.

Under sygdom har du krav på løn (sygehyre) fra din arbejdsgiver efter reglerne i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. Hvis du er syg ved skibstjenestens ophør, er rederiet forpligtet til at udbetale sygehyre i op til 16 uger, uanset dit ansættelsesforhold ophører, inden der er forløbet 16 uger.

Har du ikke krav på sygehyre, skal din arbejdsgiver betale dig sygedagpenge i de første 30 dage af sygeperioden (arbejdsgiverperioden), hvis du opfylder betingelserne nedenfor.

 • Du har været ansat uafbrudt de sidste 8 uger
 • Du har arbejdet mindst 74 timer i den 8 ugers periode.

Når din arbejdsgiver ikke længere skal betale sygehyre eller sygedagpenge, kan du få sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, hvis du opfylder en eller flere af nedenstående betingelser.

 • Du har været ansat uafbrudt de sidste 26 uger og arbejdet i mindst 240 timer i den periode.
 • Du er dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse
 • Du har pådraget dig en arbejdsskade omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis det er tilfældet, betaler Søfartsstyrelsen sygedagpenge til dig. Hvis din arbejdsgiver betaler sygedagpenge eller sygehyre til dig, kan Søfartsstyrelsen refundere sygedagpengene til din arbejdsgiver. Søfartsstyrelsen kan udbetale sygedagpenge i op til 18 uger fra 1. hele sygedag.

 • Efter 18 uger overgår betalingen af dine sygedagpenge til din hjemkommune. Bor du i et andet EU/EØS-land, overgår udbetalingen til rederiets eller arbejdsgiverens hjemkommune
 • Bor du uden for EU/EØS, ophører din ret til sygedagpenge efter 18 uger
 • Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade og denne er grunden til din sygemelding, forlænger Søfartsstyrelsen sygedagpengeperioden, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab.

Rederier og arbejdsgivere har pligt til at forsikre alle ansatte. Det betyder således, at alle søfarende, uanset nationalitet, på danske skibe er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fratræder du på grund af graviditet, har du krav på løn (barselshyre) fra din arbejdsgiver, så længe du ikke har andet arbejdet, dog højst i 2 måneder.

Ved fravær har du ret til barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, som far eller mor/medmor, i forbindelse med dit barns fødsel. Du skal inden for de seneste 2 uger fra orlovens begyndelse, have været tjenestegørende på et dansk handelsskib. Samtidig er det en betingelse, at du har været ansat uafbrudt hos din arbejdsgiver i de seneste 13 uger før afmønstringen og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer.

Når din arbejdsgiver ikke længere skal betale barselshyre, har du ret til barselsdagpenge fra:

 • Udbetaling Danmark, når du bor og opholder dig i Danmark eller i et EU/EØS-land
 • Søfartsstyrelsen, når du bor eller opholder dig uden for Danmark eller uden for EU/EØS-land

Opholder du dig uden for EU/EØS og er betingelserne ovenfor opfyldt, har du ret til barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, når der er 4 uger til forventet tidspunkt for fødsel (terminsdatoen).
Retten til barselsdagpenge udløber 28 uger efter fødslen.

Barnets mor har krav på barselsdagpenge ved fravær, i de første 10 uger efter fødslen.

Barnets far eller medmor har ret til barselsdagpenge i 2 uger ved fravær, inden for de første 10 uger efter fødslen.

Både barnets mor og far/medmor, har hver især ret til barselsdagpenge under fravær, i yderligere 9 uger efter udløbet af den 10. uge efter fødslen. De 9 uger skal holdes inden udgangen af 28 uger efter barnets fødsel.

Hvis dit barn er indlagt på sygehus, kan den periode, hvor der er ret til barselsdagpenge, forlænges eller udsættes.

Rederiets ret til refusion af sygesikring, syge- og barselsdagpenge

Som repræsentant for rederiet, har du mulighed for at søge om refusion af afholdte udgifter til sygesikring og dagpenge, hvis den søfarende er omfattet af de særlige regler om sygesikring, sygedagpenge og barselsdagpenge.

For at søge om refusion skal vores anmodningsskema udfyldes.

Vær opmærksom på, at der kun kan søges om refusion for én søfarende pr. anmodningsskema.

Du skal dokumentere, at den søfarende har ret til sygesikringsudgifter f.eks. ved at vedhæfte Medical Report.  

Du skal vedhæfte regningsbilag fra behandlende læge/hospital, transportudbyder mv. og den søfarendes navn skal fremgå på regningerne.
Der ydes ikke refusion alene på baggrund af agentbilag.

Regningsbilagene skal inddeles i kategorier f.eks. læge, transport, hjemrejse, medicin, tandlæge.

Eksempel:
Udgifter til læge/hospital samles og beløbet anmodes om i linje 1 på anmodningsskemaet.
Udgifter til transport  i forbindelse med læge/hospital samles og beløbet anmodes om i linje 2 på anmodningsskemaet.
Hvis der er udgifter i forskellig valuta, bedes disse anmodes i separate linjer.

En separat opgørelse, der viser, hvordan du er nået frem til det ønskede refusionsbeløb, vil fremme sagsbehandlingen og kan med fordel vedhæftes anmodningen. 

Vi har en bagatelgrænse på 1.000 kr. per sygdoms- eller skadesbegivenhed.

Anmodning om refusion af sygesikring

 For at søge om refusion skal vores anmodningsskema udfyldes af rederiet og den søfarende.

Du skal dokumentere, at den søfarende har ret til sygedagpenge ved at opfylde én af de 3 følgende beskæftigelseskrav:

 • Den søfarende har været ansat uafbrudt de sidste 26 uger og arbejdet i mindst 240 timer i den periode.
 • Den søfarende er dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse.
 • Den søfarende har pådraget en arbejdsskade omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring.

Dokumentation af opfyldt beskæftigelseskrav skal være kopi af fartstid og hyrekontrakt.

Du skal også dokumentere, at der er udbetalt løn/sygehyre i den periode der ønskes refusion for, ved at vedhæfte kopi af lønsedler.

Anmodningsskemaet benyttes både ved anmodning om refusion af rederiets udbetaling af sygehyre, som refunderes i form af sygedagpenge, og ved anmodning om udbetaling af sygedagpenge direkte til den søfarende.

Når den søfarende er syg i mere end 18 uger

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt sender skemaet til Søfartsstyrelsen, hvis den søfarende fortsat er uarbejdsdygtig, når rederiets sygehyreforpligtelse er ophørt.

Hvis rederiet udbetaler sygehyre til en søfarende med dansk bopæl i mere end 18 uger, er rederiet forpligtet til at anmelde sygdommen til den søfarendes hjemkommune, som kan overtage udbetaling af refusion af sygedagpenge.

Bor den søfarende i et andet EU/EØS-land, skal udbetalingen overgå til rederiets hjemkommune.

Bor den søfarende uden for et EU/EØS-land, ophører retten til sygedagpenge efter 18 uger. Men hvis den søfarende har pådraget sig en anerkendt arbejdsskade og derfor er uarbejdsdygtig, kan sygedagpengeperioden forlænges, indtil Arbejdsmarkeds Erhvervssikring har truffet afgørelse om erhvervsevnetab.

Anmodning om sygedagpenge

Bor og opholder den søfarende sig i Danmark eller i et EU/EØS-land, udbetales barselsdagpengene af Udbetaling Danmark.

Bor eller opholder den søfarende sig uden for Danmark eller EU/EØS-lande, udbetales barselsdagpenge af Søfartsstyrelsen.

For at søge om refusion, skal vores anmodningsskema udfyldes af rederiet og den søfarende.

Du skal dokumentere, at den søfarende har ret til barselsdagpenge ved at have været tilknyttet det danske arbejdsmarked i de seneste 13 uger før fraværs begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer.

Dokumentation af opfyldt beskæftigelseskrav skal være kopi af fartstid og hyrekontrakt.

Du skal vedhæfte en fødselsattest til anmodningen.

Du skal også dokumentere, at der er udbetalt løn/hyre i den periode der ønskes refusion for, ved at vedhæfte kopi af lønsedler.

Anmodning om barselsdagpenge

Blanketten benyttes ved den søfarendes henvisning til læge, hospital m.v.

Første del af blanketten udfyldes af skibet, anden del af lægen og den sidste del kan udfyldes af rederiet.

Blanketten indsendes sammen med evt. anmodning om refusion af sygesikringsudgifter.

Medical Report

Søfartsstyrelsen kan i nogle særlige alvorlige sygdoms- og ulykkestilfælde hjælpe med at arrangere hjemrejse, hvis det er nødvendigt, at den pågældende søfarende ledsages af en egnet person.

Ved dødsfald kan Søfartsstyrelsen være behjælpelig med at arrangere hjemførelse af afdøde til Danmark, hvis den søfarende ved sin død havde bopæl her i landet.

Ved akutte tilfælde uden for kontortid kontaktes vagthavende i Søfartsstyrelsen på telefon +45 72 19 60 00