Forhyring og formidling

Da konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC) trådte i kraft den 20. august 2013, blev der i Danmark indført mulighed for at drive en privat forhyrings- og formidlingstjeneste.

Det er kun tilladt at drive privat forhyrings- og formidlingstjeneste i Danmark, hvis man er blevet certificeret af Søfartsstyrelsen, inden virksomheden påbegyndes. Certificeringen gælder i op til fem år og kan tilbagekaldes, f.eks. ved overtrædelse af certificeringens vilkår eller ved konkurs.

Hvad er forhyring og formidling?

En forhyrings- og formidlingstjeneste er en privat person, en virksomhed el.lign., som er beskæftiget med forhyring som bemyndiget på vegne af en anden og/eller formidling af søfarende til arbejde om bord på et skib (dog ikke fiskeskibe).

Der er tale om forhyring, når en virksomhed er bemyndiget af en anden, oftest en reder, til at indgå en ansættelsesaftale med en søfarende. Ansættelsesaftalen bliver altså indgået mellem den søfarende og rederiet, og rederiet – ikke forhyringstjenesten – betaler løn til den søfarende og sørger for andre ansættelsesmæssige forhold.

Der er tale om formidling, når der etableres kontakt mellem en specifik søfarende uden et arbejde og en arbejdsgiver, som har en ledig stilling om bord på et skib, til et arbejde om bord på skibet.

Der vil ikke være behov for at opnå certificering som forhyrings- og formidlingstjeneste, såfremt der er tale om, at den ansatte forbliver hos den virksomhed, der har rekrutteret vedkommende, uanset om den pågældende ikke samtidig er reder, og arbejdet derfor udføres for en tredjepart, som er reder.

Certificerede forhyrings- og formidlingstjenester i Danmark

Søfartsstyrelsen har certificeret disse forhyrings- og formidlingstjenester, der har deres virksomhed i Danmark:​

Virksomhed CVR-nr. Certifikat nr.
​JOB2SEA ApS og JOB2SEA CREWING ApS 32475973
26866170
​2020-01
​OSM Crew Management Denmark ApS 37030961 ​2021-01
Diana Corell Yachts 42277010 2024-01

Hvordan bliver man certificeret?

Før man begynder at drive privat forhyrings- og formidlingstjeneste, skal man certificeres af Søfartsstyrelsen, før virksomheden påbegyndes.

Ansøgning om certificering kan indsendes pr. e-mail til cfs@dma.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn, adresse og eventuelt CVR-nr. For privatpersoner skal CPR-nr. fremgå.
  • Kontaktperson hos virksomheden, herunder e-mail og direkte telefonnr.
  • Hvornår man regner med at påbegynde virksomheden

Søfartsstyrelsen vil hurtigst muligt tage kontakt med henblik på den videre proces. Oftest vil processen bestå i, at Søfartsstyrelsen først fremsender et spørgeskema, som man skal besvare inden en angiven frist. Dernæst vil Søfartsstyrelsen gennemgå spørgeskemaet og følge op med et besøg hos virksomheden.

Hvis man bliver certificeret, vil der blive udleveret et certifikat med en gyldighed på op til fem år. Man skal selv sørge for at få fornyet sin certificering, inden certifikatets gyldighed ophører. Det gør man ved at indsende en ny ansøgning om certificering som beskrevet ovenfor.

Betaling for certificering

Søfartsstyrelsen opkræver betaling for arbejdet i forbindelse med certificeringen. Prisen er 21.058 kr., som også dækker eventuelle tilsyn i løbet af certifikatets gyldighedsperiode.

Hvad gør man, hvis man ikke er forhyrings- og formidlingstjeneste?

Det er ikke muligt at blive certificeret af Søfartsstyrelsen, hvis man ikke skal drive forhyrings- og formidlingstjeneste. Søfartsstyrelsen kan udstede en erklæring om dette til virksomheden. Anmodning om dette kan indsendes pr. e-mail til cfs@dma.dk.

Kontakt

Sikre Skibe