Registrering af arbejdsperioder og hviletid

Der skal opslås vagtplaner om bord på skibet på et let tilgængeligt sted, og den søfarendes hvileperioder skal løbende registreres i et særligt hviletidsskema. Dette gælder ikke for fiskeskibe.

Søfartsstyrelsen har udstedt skemaer i en standardform for både arbejds- og hviletid. Hvis et rederi ønsker en anden udformning af disse skemaer, skal det af hensyn til den internationale kontrol godkendes af Søfartsstyrelsen.

Standardform for arbejdstid

Standardform for hviletid

En ansøgning om Søfartsstyrelsens godkendelse af enten arbejdstids- eller hviletidsskema kan indsendes pr. e-mail til cfs@dma.dk​. Et udkast til arbejdstids- eller hviletidsskema skal vedhæftes ansøgningen.

Det er muligt at registrere hviletid elektronisk. Hvis dette ønskes, skal reder eller arbejdsgiver give Søfartsstyrelsen meddelelse om dette sammen med en erklæring om, at det system, der anvendes til elektronisk registrering af hviletid, overholder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1436 af 30. november 2023 om søfarendes hviletid.