Hvordan anmeldes og registreres panterettigheder og rådighedsbegrænsninger i skibe?

Anmeldelse af nyt pant og nye rådighedsbegrænsninger, som anmeldes efter den 15. januar 2023 skal anmeldes med brug af MitID i DSRG, Selvbetjeningsløsningen. Det samme gælder ændringer til og udslettelse af pant og rådighedsbegrænsninger, som efter den 15. januar 2023 er dematerialiseret af Skibsregistret.

Kan den som skal underskrive anmeldelsen ikke få MitID, kan anmeldelse ske med papirdokumenter.

Digitale og dematerialiserede dokumenter

Når en digital anmeldelse af et pant eller en rådighedsindskrænkning er registreret er registreringen beviset for, at rettigheden eksisterer.

Derfor er sikringsakterne for kreditorer og rådighed over digitale/dematerialiserede dokumenter ikke længere bundet op på et fysisk dokument. Der henvises til Søloven § 27a, samt §§ 46 a og 46 b.

Det er også baggrunden for, at der fra og med den 16. januar 2023 kan anmeldes og registreres underpant i digitale/dematerialiserede ejerpantebreve, jf. søloven § 28 a.

skibsbladet kan du se om en panterettighed er etableret ved et digitalt eller et fysisk dokument. For alle digitale dokumenter står ”Dokumentet eksisterer udelukkende i digital form”. For alle fysiske dokumenter står ”Dokumentet eksisterer udelukkende i fysisk form”.

Dematerialisering

Anmeldelser vedrørende ændringer til pant og nye rådighedsbegrænsninger, registret eller anmeldt til registrering før den 16. januar 2023 behandles således:

Den første ændringer til eller udslettelse af pant og rådighedsbegrænsninger, som anmeldes fra og med den 16. januar 2023, skal anmeldes på ”papir”- det originale dokument skal sendes til skibsregistret. Samtidig med registrering af den første ændring til et pant eller en rådighedsbegrænsning, dematerialiseres pantedokumentet. Herefter er der tale om en digital (dematerialiseret) panterettighed og fremtidige ændringer eller udslettelser af rettigheden skal anmeldes digitalt, medmindre den der skal underskrive den pågældende anmeldelse ikke kan få MitID.

Skibsregistret minder om, at for så vidt angår ejerpantebreve, så skal disse digitaliseres/dematerialiseres senest den 15. januar 2028. Hvis der ikke senest før den 16. januar 2023, er anmeldt eller registreret ændring til et ejerpantebrev og ejerpantebrevet ikke inden da er blevet indsendt til Skibsregistret med henblik på dematerialisering, vil Skibsregistret tage skridt til at ejerpantebrevet dematerialiseres.

Du kan finde trin-for-trin vejledning til digital anmeldelse af de forskellige typer af anmeldelser vedrørende pant, herunder underpant og rådighedsbegrænsninger her:

 • Panterettigheder – registrering af pantebrev, skadesløsbrev eller ejerpantebrev
 • Udslettelse af pant
 • Underpant
 • Ændringer til pant
 • Rådighedsindskrænkninger
 • Arrest og udlæg

Pantebreve skal registreres i Skibsregistret, når ejeren af et skib ønsker at stille sit skib til sikkerhed og panthaver vil sikre sin ret.

Følgende typer af pantedokumenter og andre rettigheder kan registreres i Det Internationale Skibsregister (DIS) og Skibsregistret (DAS). Der kan ikke registreres pant i Fartøjsfortegnelsen (FTJ). Her finder du blanketter til:

 • Blanket I 6 Pantebrev, herunder evt. indekspantebrev (Ny blanket kommer snarest)
 • Blanket I 7 Skadesløsbrev - Skadesløsbrev B4 (Ny blanket kommer snarest)
 • Blanket I 4 ejerpantebrev - Skadesløsbrev B4
 • eller 5 Underpant i Ejerpantebrev (Nye blanketter og links kommer snarest.)
 • Blanket I 10 Rådighedsindskrænkning, herunder brugsret (link) (Nye blanketter og links kommer snarest.)

Du skal anvende Skibsregistrets formularer, når du opretter et af de ovenstående dokumenter. Pantedokumenter og rådighedsindskrænkninger oprettet på andre formularer vil blive returneret til berigtigelse.

Pantebreve på papir skal sendes til Skibsregistret i original, fortløbende sidenummereret, sammenhæftede, underskrevet af udsteder.

På nye pantebreve og rådighedsindskrænkninger skal underskrivers identitet, underskriftens ægthed og underskriftdatoen bekræftes af vitterlighedsvidner eller notarius publicus. Allonger kan også underskrives i henhold til en fuldmagt (Blanketter og links kommer snarest.)

Husk, at fuldmagten skal sendes i original til Skibsregistret sammen med pantebrevet eller rådighedsindskrænkningen.

Bemærk venligst - det accepteres ikke længere at anmelde pantedokumenter og rådighedsindskrænkninger i samme dokument.

Hvis der ikke angives selvstændig prioritetsstilling for såvel panterettigheder, som for rådighedsbegrænsninger gives der anmærkning om manglende angivelse af prioritetsstilling.

Ændringer

Når du skal have registreret ændringer til  et registreret ”papir” pantedokument eller en ”papir” rådighedsindskrænkning, senest anmeldt til skibsregistret før den 16. januar 2023 sker det ved at udfærdige en allonge, som med hæfteklamme hæftes fysisk fast (så den ikke kan falde af) på det originale dokument.

Allonger om ændringer til allerede registrerede pantedokumenter skal underskrives af udsteder/debitor og/eller kreditor afhængig af indholdet. Ligeledes kan såvel forpligtede som og/eller påtaleberettigede på rådighedsbegrænsninger skulle underskrive afhængig af indholdet af ændringen. Som tommelfinger regel til at afgøre, hvem der skal underskrive kan man sige, at den hvis stilling forringes skal underskrive.

På allonger om ændringer til pantebreve og rådighedsindskrænkninger skal underskrivers identitet, underskriftens ægthed og underskriftdatoen bekræftes af vitterlighedsvidner eller notarius publicus.

På allonger om udslettelse af pantebreve og rådighedsindskrænkninger er der ikke krav om vitterlighedspåtegning.

Allonger kan underskrives i henhold til en fuldmagt. Husk, at fuldmagten skal sendes i original til Skibsregistret sammen med pantebrevet eller rådighedsindskrænkningen:

Blanket I 9 Allonge til allerede registreret pantedokument (Blanket og link kommer snarest)

Det er frivilligt om du vil anvende blanket 9.

Udslettelse

Hvis du vil udslette et registreret pant og en evt. rådighedsbegrænsning, kan du give en påtegning herom på sidste side af det allerede registrerede pantebrev eller rådighedsindskrænkning (i stedet for at indsende en allonge), eller du kan påhæfte en allonge.

 • For ejerpantebrev: Udsteder, eller bank bemyndiget til at underskrive påtegning om udslettelse
 • For pantebreve: Kreditor
 • For skadesløsbreve: Kreditor
 • For rådighedsindskrænkninger: Påtaleberettiget eller forpligtede – der underskrives af 1) den som påtager sig yderligere forpligtelser, hvilket er den forpligtede 2) Hvis der lempes eller udslettes forpligtelser, skal den påtaleberettigede underskrive.

Når du skal have registreret ændringer til eller udslettelse af registreret digitalt/dematerialiseret pantedokument eller ændring af en rådighedsindskrænkning, anmeldt til skibsregistret efter den 15. januar 2023 sker det ved at udfærdige en allonge, som underskrives og indsendes til Skibsregistret med den/de originale underskrifter.

Skibsregistret har udarbejdet standardallonge som skal anvendes. (Blanketten og link kommer snarest).

Du kan dog vælge at udslette et skadesløsbrev og/eller en rådighedsindskrænkning på løs kvittering eller med en allonge.

For at kunne anmelde ændringer eller udslettelse af et omsætningspantebrev udstedt på papir, skal du kunne fremlægge det originale dokument for Skibsregistret.

Omsætningspantebreve er fx ejerpantebreve og pantebreve, men ikke skadesløsbreve.

Forsvinder et omsætningspantebrev kan du anlægge sag om mortifikation af pantebrevet ved byretten. Det koster retsafgift, og mortifikationsprocessen varer typisk mellem 3 og 12 måneder, inden retten afsiger dom om, at et pantebrev er mortificeret.

Mortificeret betyder, at det fysiske dokument erklæres ”dødt og magtesløst”.

Derefter kan pantebrevet så udslettes af Skibsregistret, eller der kan udstedes et erstatningspantebrev, hvorefter du igen kan disponere over pantebrevet.

Du kan læse mere om mortifikation på Domstol.dk.

For at anlægge en sag om mortifikation skal du bl.a. give retten en kopi af pantebrevet. Den kan du bestille ved at skrive til srg@dma.dk.

En udskrift koster 150 kr., som skal indbetales til Søfartsstyrelsens konto:

Danske Bank
reg.nr. 0216
kontonummer: 4069 0316 25
IBAN: DK8402164069031625
SWIFT: DABADKKK

med angivelse af kendingsbogstaver/FTJ-nr. og dokumentart ”pantebrev”.

For at kunne disponere over et omsætningspantebrev skal du kunne fremlægge det originale dokument.

Du skal meddele Skibsregistret, at du har indledt en mortifikationssag. Det gør du ved at sende en original bekræftet udskrift af retsbogen til skibsregistret, eller du kan bede retten om at sende en udskrift via e-Boks til Skibsregistret. Skibsregistret noterer så oplysning om, at mortifikation af pantebrevet er indledt, på skibsbladet.

Noteringen har også den virkning, at hvis pant og skib udslettes af skibsregistret, når mortifikationsdom er afsagt, så ophører din pligt til at betale årlig afgift for skibet fra den dato, hvor skibsregistret modtog meddelelse om, at mortifikationssag var indledt.

Efter afsagt dom kan du enten

 • slette det bortkomne pantebrev fra registret ved at sende os mortifikationsdommen med rettens påtegning om, at dommen ikke længere kan ankes. Den originale dom skal sendes enten som fysisk post eller elektronisk via rettens e-Boks. Dommen skal præcist identificere det pantebrev dommen vedrører, og at pantebrevet erklæres dødt og magtesløst i henhold til mortifikationslovens § 2, stk. 2
 • anmelde ændringer til pantebrevet til registrering i skibsregistret, hvis du har anmodet retten om at erstatningspantebrev skal udstedes

Mortifikationsdommen skal udtrykkeligt tage stilling til genudstedelse af det bortkomne pantebrev. Udskriften af dommen skal have en påtegning om, at ankefristen er udløbet. Også i dette tilfælde skal du sende en original, bekræftet udskrift af retsbogen med fysisk post eller elektronisk via rettens e-Boks til skibsregistret.

Bemærk venligst, at når alle panterettigheder over et fritidsskib med en BT på under 20 slettes, så vil skibet blive udslettet af skibsregistret, fordi ubehæftede fritidsskibe med en BT under 20 ikke kan være registrerede i skibsregistret efter den 1. marts 2018.

Hvis du har gæld og ikke kan betale, har kreditor mulighed for, på et fogedretsmøde, at foretage udlæg i dine aktiver, herunder dit skib registreret i et dansk skibsregister. Udlægget giver kreditor mulighed for at kræve skibet solgt på tvangsauktion. Når udlægget er registreret har det også den retsvirkning, at du ikke kan råde over skibet, fx sælge skibet, uden udlægshavers samtykke.

For at Skibsregistret kan registrere udlægget, skal vi modtage en original udskrift af fogedbogen eller scan af en udskrift sendt direkte fra fogedrettens e-Boks til srg@dma.dk. Det er vigtigt, at det af udskriften fremgår, præcist hvilket skib udlægget er foretaget i, hvem kreditor er, hvem skyldneren er og for hvor mange penge der gøres udlæg. Oplysning om kreditors navn, ejers navn, udlæggets størrelse, skibets navn, hjemsted og kendingsbogstaver er tilstrækkelig.

Skibsregistret kan udslette udlæg på grundlag om et originalt underskrevet brev fra udlægshaver. I brevet skal skibet i hvilket udlæg er foretaget og udlæggets pålydende anføres. Brevet skal være originalt underskrevet af udlægshaver.

Køber af et skib på tvangsauktion kan efter tvangsauktionsskøde er udstedt i et brev anmode Skibsregistret om at udslette pantebrev/e, udlæg eller andre hæftelser på grundlag af gennemført tvangsauktion over skibet og når det af tvangsauktionsdommen fremgår, at udækkede rettigheder bortfalder ved tvangsauktion. Du skal vedlægge original udskrift af fogedrettens bog eller fogedretten kan sende afgørelsen til Skibsregistret.

Som køber af skib på tvangsauktion, skal du anmelde dig som ejer af skib medmindre du allerede er registreret som ejer af skib eller skibe. Anmeldelse skal ske på en af blanketterne 16, 17 eller 23, 24 eller 25.

Slet udlæg eller pant under skibets ejers konkurs, når pant er registreret med retsvirkningstidspunkt før, eller udlæg foretaget senere end 3 måneder før fristdagens indtræden. Du skal vedlægge original udskrift af fogedrettens bog eller fogedretten kan sende afgørelsen til Skibsregistret.