International skibsfartspolitik

Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene, og gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Søfartsstyrelsen at fremme danske skibsfartspolitiske interesser.

Hovedformålene med dansk skibsfartspolitik er at fremme åben markedsadgang, at sikre den danske flådes globale konkurrenceevne og at fremme skibes og de ombordværendes sikkerhed og forhindre forurening af havmiljøet.

Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene. De danske rederier opererer verdens femte største handelsflåde.

Gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Søfartsstyrelsen derfor at fremme danske skibsfartspolitiske interesser. Søfartsstyrelsen bidrager også til, at danske ministres besøg i udlandet omfatter søtransportforhold, hvor det er hensigtsmæssigt.

Åben markedsadgang

Åben adgang til de globale transportmarkeder er vigtige forudsætninger for den danske handelsflåde. Handelsflåden udfører mere end 90 procent af sine transporter mellem havne i udlandet.

Danmark arbejder i EU og WTO på at sikre og udbygge en frihandelsorienteret skibsfartspolitik og for at etablere gensidige forståelser og aftaler mellem lande, mellem landegrupper og på globalt niveau.

Der forhandles om indgåelse af nye aftaler såvel som forbedringer af eksisterende aftaler. Danmark deltager desuden aktivt i EU's bilaterale forhandlinger med tredjelande, bl.a. for at sikre europæisk skibsfart adgang og mulighed for at etablere sig med skibsfartsrelateret virksomhed.

Maritime samarbejdsaftaler

Danmark har indgået en række maritime samarbejdsaftaler med andre toneangivende søfartsnationer.

Maritime samarbejdsaftaler

Consultative Shipping Group

CSG består af 18 lande, der tilslutter sig de samme værdier om åben adgang til søfartsmarkederne.

Consultative Shipping Group