Lastskibe over 500 BT

De fleste danske særkrav er væk, og det gør det væsentligt nemmere at registrere et skib under dansk flag. Stadig flere rederier vælger at gøre det, og det giver dem adgang til en række serviceydelser, som Søfartsstyrelsen tilbyder.

Skift til dansk flag

Når et rederi bliver en del af Det Blå Danmark og sejler under dansk flag, kan Søfartsstyrelsen tilbyde en række forskellige serviceydelser.

En af de serviceydelser, som vi kan tilbyde, er vores Point of Contact-ordning. Via ordningen sættes rederiet i forbindelse med en fast gruppe skibsinspektører med dybdegående viden om rederiet og dets særlige behov. En fast kontaktperson vil altid følge op og vende tilbage til rederiet. Ordningen er fuld­stændig frivillig.

Point of Contact-ordning

Hvis I overvejer at sejle under dansk flag, kan vi også tilbyde et gratis, uforpligtende møde, hvor vi besvarer eventuelle spørgsmål. Mødet kan finde sted på et af vores kontorer, telefonisk eller som en videokonference, alt efter hvad der passer jer bedst.

Første gang I kontakter Søfartsstyrelsen, vil der blive udpeget en skibsinspektør som rederiets kontaktperson – det vil sige det direkte link mellem rederiet og Søfartsstyrelsen. Vi er af den overbevisning, at det vil gøre processen smidigere og give en bedre oplevelse af flagskifteforløbet.

Vi har udarbejdet to flagskiftepakker; én rettet mod skibsværfter og en anden rettet mod rederier. Pakkerne indeholder oplysninger om, hvordan I skifter til dansk flag eller bygger til dansk flag.

Danske regler ligner de internationale

Alle lovpligtige områder (SOLAS, MARPOL, MLC, lastelinje, skibsmåling osv.) er uddelegeret til klassifikationsselskaberne. Rederen skal bede skibets klassifikationsselskab om at udføre et "flag­skiftesyn" og udstede nye, danske, internationale certifikater i overensstemmelse med IACS's procedurer for flagskifte, IMO-resolution A.1104(29) og den danske klas­seaftale.

Hvad angår eventuelle danske nationale regler i tillæg til bestemmelserne i SOLAS-konventionen, vil Søfartsstyrelsen identificere de områder, der kræver modifi­ceringer, og koordinere dette med klassifikationsselskabet. I skal selv bemyndige skibets klassifikationsselskab til at give Søfartsstyrelsen oplysninger om skibets syns­historik.

Skibet skal opfylde følgende regler:

  • Meddelelser A fra Søfartsstyrelsen om blandt andet arbejdsmiljø og sikkerhedsfor­hold, herunder støj
  • Meddelelser B fra Søfartsstyrelsen omfattende SOLAS, MARPOL, lastelinjer, besætningens opholdsrum og andre danske nationale krav
  • Relevante tekniske forskrifter
  • Ombordværende udstyr skal generelt opfylde kravene i EU-rådsdirektiv 96/98/EF med ændringer (også benævnt MED-direktivet eller ratmærk­ningsdirektivet) og være "ratmærket"

Skibe, der skifter til dansk flag, skal opfylde de relevante regler og for­skrifter, der var gældende, da skibet blev bygget. De skal desuden leve op til de regler, der er kommet, siden de blev bygget.

De fleste regler og klasseaftalen kan downloades fra Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Vil I have skibet overført fra et ikke-EU-flag, skal ikke-ratmærket udstyr god­kendes i overensstemmelse med EU-rådsdirektiv 96/98/EF. Derfor skal I sende A1-listen over ikke-ratmærket udstyr til klassifikationsselskabet eller Søfartsstyrelsen. Vi anbefaler, at godkendelsen udføres af et klassifikationsselskab.

Skibet vil indledningsvis få udstedt et midlertidigt nationalitetsbevis og en midlertidig fartstilladelse. Senere, når godkendelsesproceduren er fuldført, vil der blive udstedt et fuldgyldigt nationalitetsbevis og en fuldgyldig fartstilladelse.