Containere

containerskib

Den 1. juli 2016 trådte internationale regler i kraft som fastlægger, at afskiber skal fastlægge den såkaldte verificerede vægt af pakkede søcontainere (Verified Gross Mass - VGM).

To metoder kan anvendes, når VGM skal fastsættes. Enten kan den pakkede container vejes ellers kan de enkelte emner i containeren sammenlægges med containerens egenvægt efter en certificeret metode.

Reglerne gælder for de skibe, der påbegynder en international rejse efter den 1. juli 2016.

Søfartsstyrelsen og en række erhvervsorganisationer har i tæt samarbejde udarbejdet tre korte vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne kan gennemføres.

I forlængelse af de tre vejledninger har Søfartsstyrelsen udarbejdet en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål.

Vejledninger

Fra den 1. juli 2016 skal samtlige eksportcontainere, der skal lastes om bord på et skib, forsynes med en såkaldt "verificeret vægt! - VGM (Verified Gross Mass). Kravet er globalt og skyldes hensyn til søfartssikkerheden. Der er tale om regler i den såkaldte SOLAS-konvention vedtaget af FN's søfartsorganisation IMO.

Søfartsstyrelsen er den ansvarlige myndighed for gennemførelsen af reglerne i Danmark. Der er primo maj 2016 udsted en særskilt dansk bekendtgørelsen herom.

De danske regler gælder for alle danske skibe og for alle containere, der på en dansk havn skal lastes om bord på en skib (uanset skibets flag) i international fart. Undtaget er dog containere på chassis'er, trailere, maf's og lignende på ro-ro transporter under 600 sømil.

De danske regler gælder også for alle containere, der færdigpakkes i Danmark (og Grønland). Reglerne for VGM for en container følger altid det land, hvori containeren færdigpakkes.

VGM skal fastlægges af afskiberen eller dennes speditør. VGM adskiller sig fra den nuværende angivelse af containerens vægt i transportdokumenterne, da VGM kun kan fastlægges på to måder.

 1. Vejning på egnet vægt. Afskiber/speditør kan få vejet containeren på en egnet vægt, hvilket vil sige en certificeret vægt i mindst klasse IV for ikke-automatiske vægte, eller mindst klasse Y (b) for automatiske vægte. (se metode 1 herunder)
 2. Beregning efter certificeret metode. Afskiber/speditør kan veje alle pakker og lastelementer, herunder palle m.m. der skal pakkes i containeren, og lægge containerens taramasse til summen. Metoden kræver, at afskiber/speditør har et kvalitetsstyringssystem, eksempelvis i ISO-standard. Se metode 2 herunder

Ifølge reglerne skal afskiber/speditør oplyse VGM til skibsføreren/dennes repræsentant og til haveterminaloperatøren. Først når både skibsfører og terminaloperatør har en VGM, må containeren lastes på skibet. Vær meget opmærksom på, at containeren ikke må lastes på skibet, hvis der ikke foreligger en VGM.

Det er som udgangspunkt afskibers opgave at fastlægge VGM, men terminaloperatøren kan tilbyde at gøre det efter metode 1. Se metode 1 herunder.

Det er ikke terminaloperatørens eller skibsførerens opgave at efterprøve en VGM. Når der optræder en VGM på et transportdokument, må aktører i transportkæden gå ud fra, at den er korrekt.

Det er helt op til de enkelte rederier og terminaloperatører at bestemme en tidsmæssig deadline for at have modtaget en VGM. I praksis vil det derfor afhænge af de lokale forhold, hvornår og hvordan afskiber/speditør skal oplyse VGM forud for ankomst til havnen og/eller lastning af skibet.

Det tilrådes derfor at kontakte de relevante aktører i transportkæden med henblik på at fastlægge procedurer, tidsvinduer, m.m.

 

Afskiber kan anvende en "egnet vægt" til at veje hele containeren. Dette kan eksempelvis være en brovægt eller håndteringsudstyr med indbygget vejefunktion. Vejeudstyret skal være certificeret i mindst klasse IV for ikke-automatiske vægte, eller mindst klasse Y (b) for automatiske vægte.

Bemærk at med mindre afskiber selv er i besiddelse af en egnet vægt, vil vejning efter metode 1 typisk være en kommerciel tjenesteydelse, der foretages af tredjepart. Kommunikation af VGM og evt. vederlag for vejningen aftales i så fald parterne imellem.

Hvordan

Metoden afhænger af det konkrete udstyr. I det følgende beskrives to muligheder: A) Vejning på brovægt. B) Vejning på håndteringsudstyr ved ankomst til havneterminalen. Disse to muligheder er dog næppe de eneste.

 • A:Vejning på brovægt
  En container på chassis eller trailer kan vejes sammen med køretøjet. Derefter foretages en beregning, hvorved køretøjets indregistrerede vægt samt brændstoftank m.v. fratrækkes. Denne metode kan ved transport af to tyvefodscontainere på samme trækker kun gennemføres, hvis der gennemføres to vejninger, hvoraf mindst den ene vejning kun er med én container.
 • B: Vejning på håndteringsudstyr ved ankomst til havneterminalen
  En container kan vejes ved ankomsten til terminalen på det relevante håndteringsudstyr (fx en reach stacker eller straddle carrier med certificeret vejeudstyr), der alligevel skal løfte containeren af transportmidlet.
  En lastekran på havnen kan ikke anvendes som egnet vægt i forbindelse med lastningen af skibet, da terminaloperatøren ikke må påbegynde lastning før der foreligger en VGM.

Hvad skal man være særligt opmærksom på?

Hvis vejningen ikke foretages af afskiber/speditør selv, er muligheden naturligvis først og fremmest afhængig af, om ydelsen overhovedet tilbydes. Al kommunikation skal aftales parterne imellem. I praksis vil det derfor afhænge af de lokale forhold, hvornår og hvordan afskiber/speditør skal oplyse VGM for ankomst til havnen og/eller lastning af skibet.

Afskiber/speditør kan beregne den samlede VGM ud fra den pakkede containers indhold.

Metoden kræver, trods navnet, ikke en særskilt certificering eller godkendelse i Danmark. Det er dog en forudsætning, at afskiber/speditør har et kvalitetsstyringssystem, eksempelvis i ISO-standard, hvori metoden kan indarbejdes.

Et kvalitetsstyringssystem er et dokumenteret system efter faste rammer, som auditeres på systemets implementering og effektivitet. Rammen kan fx være DS/EN ISO 9001:2015: Kvalitetsledelsessystemer - Krav, samt DS/EN ISO 19011:2012: Auditering af ledelsessystemer - Vejledning

Hvordan

VGM vindes ved at gennemføre en beregning med fem trin:

 1. Vægten af godsets enkelte dele lægges sammen. Dette skal ske på baggrund af egne eller troværdige oplysninger fra leverandører. For bulkprodukter kan vægten fastlægges via målinger med egnet påfyldningsudstyr.
 2. Emballagens vægt lægges sammen. Dette skal ske på baggrund af afskibers egne eller producentens oplysninger.
 3. Vægt af paller, fastgørelsesmateriale (dunnage) lægges sammen. Dette skal ske på baggrund af egne eller producentens oplysninger.
 4. Den tomme containers taravægt
 5. Sammenlægning af talværdierne fra trin 1-4.

Hvad skal man være særligt opmærksom på

Afvigelser i vægten kan forekomme på fx pallers og dunnages fugtighed, den faktiske taravægt på containere, osv. Sådanne afvigelser skal der tages stilling til i afskibers kvalitetsstyringssystem. Der kan benyttes kvalificerede gennemsnit.

Den beregnede VGM skal være så nøjagtig som mulig. Afviger den beregnede VGM fra containeren faktiske vægt, kan containeren blive afvist i transportkæden. Er der tale om betydelige afvigelser kan der ske strafforfølgning. I praksis vil "betydeligt" blive fortolket som en afvigelse på ca fem procent.

FAQ om den verificerede vægt af pakkede containere

I de danske regler er det fastlagt, at en elektronisk underskrift er tilstrækkelig. Blot skal afskiber være i stand til at dokumentere, hvem der – i virksomheden – har angivet den verificerede vægt.

Et log-on fra afskibers computer kan eksempelvis være tilstrækkeligt til at identificere rette vedkommende.

Alle containere, som er omfattet af den internationale konvention for sikre containere (International Conven­tion for Safe Containers) (CSC) af 1972, med senere ændringer, som skal gennemføre en international sø­rejse, er omfattet af de nye regler. Dog er containere, der transporteres med ro-ro-skibe på korte internatio­nale rejser, ikke omfattet.

Der anvendes en række transportdokumenter i forbindelse med søtransport af pakkede containere. I hvilket af disse skal VGM deklareres og har det betydning for en eventuel strafferetlig opfølgning.

Der er i princippet metodefrihed for hvorledes afskiber fremsender VGM for den pakkede container. Således kan afskiber vælge et særskilt dokument/erklæring eller denne kan vælge at anvende de eksisterende transportdokumenter. Som også fastlagt i bekendtgørelsen skal det imidlertid klart fremgå, hvem der har deklareret VGM, og som i denne sammenhæng fremstår som afskiberen af den pågældende container. Erklæringen af VGM er ikke tiltænkt at have (andre) konsekvenser for de af industrien anvendte transportdokumenter.

I princippet er der ikke tolerancegrænser for fastsættelse af en VGM, idet den skal fastlægges så nøjagtig som muligt. I det (egnede) vejeudstyr, der skal anvendes efter metode 1, accepteres imidlertid en mindre unøjagtighed inden for de fastlagte måleintervaller.

Tilsvarende kan der være mindre variationer i de paller, fastgørelsesmateriale, dunnage m.v., som anvendes til at sikre godset i en container efter metode 2.

Med henblik på at tilgodese disse operative rammer vil det blive overvejet at sanktionere afskibere, når den op­lyste VGM afviger fra den faktiske med mere end 5 %. Til og med den 30. juni 2017 accepteres dog anven­delse af egnet måleudstyr (metode 1), som kan afvige med op til 1.000 kg.

Så snart det akkrediterede organ har sagt god for virksomhedens kvalitetsstyringssystem, og de i forbindelse med fastlæggelse af den verificerede vægt indarbejdede procedurer, kan virksomheden anvende metode 2. Giver kvalitetsstyringssystemet mulighed for, at virksomheden på egen hånd kan fastlægge, indarbejde og verificere de nye procedurer for fastlæggelse af VGM, kan virksomheden begynde at anvende metode 2 når procedurerne er indarbejdet.

Det er afskiber, som skal fastlægge den verificerede vægt efter en af de to metoder. Det forekommer ikke oplagt, at afskiber kan anvende metode 2 i denne situation, da denne ikke har styring over vægtangivelserne i de enkelte varepartier.

Nej, det er Søfartsstyrelsens helt klare indtryk, at der nu er det nødvendige måleudstyr på markedet, ligesom de større afskibere og containerterminaler er begyndt at implementere det i deres drift. Der er derfor ikke behov for at forlænge denne "overgangsperiode".

Forudsætningen for at anvende metode 2 (kalkulationsmetoden) er, at afskiber opererer efter et ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetsstyringssystem, herunder at de i bekendtgørelse nr. 397/2016 fastlagte procedurer er indarbejdede og verificerede af det akkrediterede organ. Virksomheder, som er AEO-certificerede på sikkerhed og sikring (AEOS- eller AEOF-certificering) antages også at være i stand til at fastlægge og fastholde de fornødne procedurer.

Er der ikke tale om et ISO 9001 kvalitetsstyringssystem, skal afskiber sikre sig, at det anvendte kvalitets­styringssystem er ligeværdigt med et ISO 9001 system, herunder at der er tale om et styret, dokumenteret, verificerbart kvalitetssystem, som er godkendt af og under løbende kontrol af et i EU akkrediteret audite­ringsorgan. Afskiber kan sikre sig dette ved at kontakte det tilknyttede akkrediterede organ henholdsvis ved at kontakte et akkrediteret organ, som er anerkendt til at udføre auditering af ledelsessystemer efter ISO 19011:2012. En oversigt over danske ISO 9001 akkrediterede virksomheder kan findes på DANAK's hjem­meside.

Det er afskiber, som skal angive den verificerede vægt baseret på metode 1 eller metode 2, ligesom det er denne virksomhed, som i påkommende tilfælde vil blive sanktioneret, såfremt angivelsen ikke er korrekt. Afskiberen kan således ikke angive VGM (Verified Gross Mass) alene baseret på en anden virksomheds oplysninger.

Der er ikke noget i vejen for at en speditør videreformidler den af afskiberen fastlagte VGM til skibsføreren eller denne repræsentant samt terminaloperatøren. Blot skal det fremgå af det dertil anvendte transportdokument, at dette er tilfældet.

Nej, det er det akkrediterede organ, som godkender kvalitetsstyringssystemet, herunder de procedurer som anvendes til fastlæggelse af den verificerede vægt efter metode 2.

Godkendelsen skal efter behov kunne forelægges for Søfartsstyrelsen.

Nej, afskiber skal alene angive den verificerede vægt til skibsføreren eller dennes repræsentant samt til ter­minaloperatøren. Afskiber skal dog over for Søfartsstyrelsen være i stand til at dokumentere, hvilken metode der er anvendt i forbindelse med angivelse af VGM (Verified Gross Mass) for den enkelte container.

Alt efter om der er tale om en manuel eller automatisk vægt, skal den opfylde de nøjagtighedskrav, som er fastlagt i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser herom.

Vægten skal ikke certificeres, men producenten af vægten skal indestå for, at den lever op til de fastlagte forudsætninger.

Tilsvarende skal producenten af vægten løbende sikre, at dens nøjagtighed opretholdes (kalibrering af vægten).