LNG - oversigt over regler

 Billede til illustration af, hvilke forhold Søfartsstyrelsen og kommunen har myndighed over

Følgende indhold giver et overblik over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

Når du ansøger om bunkring eller etablering af bunkringsanlæg, er der flere forhold, som du skal være opmærksom på. Forholdene vedrører sikkerhed, miljø, sikring, arbejdsmiljø og anlægsarbejder og er relevante for ansøgere såvel som for de behandlende myndigheder.

På grund af lokale, geografiske eller anlægsmæssige forskelle er det ikke muligt at udarbejde en egentlig vejledning vedrørende bunkring og etablering af bunkringsanlæg til LNG. Indholdet på denne side skal derfor i højere graf betragtes som en oversigt over gældende regler, relevante myndigheder mv.

Det skal understreges, at der kan være lokale forhold, som nødvendiggør yderligere behandling, som ikke er medtaget i denne oversigt. Derfor kan oversigten kun bruges vejledende, og det anbefales derfor også, at man tidligt i processen går i dialog med de relevante myndigheder.

Relevante myndigheder

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om bunkring af LNG i Danmark skal ansøgeren som udgangspunkt kontakte to myndigheder:

 • Søfartsstyrelsen, der tager sig af det, som knytter sig til skibet, herunder bunkring fra andet skib.
 • Kommunen, der tager sig af det, som knytter sig til bunkring og faciliteterne på land, herunder eventuelt samarbejde med andre myndigheder.

Ovenstående tegning illustrerer, hvilke forhold Søfartsstyrelsen og kommunen har myndighed over.

Bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG kan have indflydelse på fx kommunens miljø- eller erhvervspolitik, hvilket kan nødvendiggøre, at der også sker en politisk behandling af sagen. En sådan behandling vil påvirke sagsbehandlingen, behandlingsproceduren og behandlingstiden.

Mellem kommunen og Søfartsstyrelsen skal der ske en koordinering, blandt andet for at skabe ensartethed og sammenhæng fx i forbindelse med bunkring, afskærmning og evakueringsmuligheder på land. Endelig kan der være andre myndigheder, som skal høres og/eller give tilladelse til bunkring. Det kan fx være Beredskabsstyrelsen (sikkerhed og beredskab), Arbejdstilsynet (arbejdssikkerhed) og politiet (terrorvurdering og terrorsikkerhed).

Proces og koordinering

For at lette processen for ansøger bestræber Søfartsstyrelsen og kommunen sig på, at ansøgeren kan bruge disse som en indgang til andre myndigheder. Kommunen har mange myndighedsområder, som skal inddrages, mens Søfartsstyrelsen kan være den første myndighed, der er i kontakt med rederen, når processen vedrørende godkendelse af skibet sættes i gang.

Det kan være en god ide allerede ved sagens start (inden ansøgninger mv. er udarbejdet) at afholde et møde med alle berørte parter, fx reder/værft, gasleverandør, havn, kommune (bl.a. miljø- og beredskabsfolk) og Søfartsstyrelsen. Er det ikke muligt at samle alle parter, bør der som et minimum afholdes et møde mellem kommunen og Søfartsstyrelsen. På et sådant møde aftales den videre proces, rækkefølgen i sagsbehandlingen, koordination og snitflade mellem myndigheder mv. Det kan også være en god ide at diskutere krav til fx risikovurdering og evakueringsplaner for at sikre, at der ikke udarbejdes overlappende analyser. Derudover kan det være en god ide allerede indledningsvis at diskutere, hvad den konkrete ansøgning skal indeholde. På denne måde kan der tidligt i processen skabes det nødvendige grundlag for en endelig godkendelse.

Ansøgningen

Undervejs i behandlingsprocessen kan der opstå ændringer. Det er derfor afgørende, at ændringerne dokumenteres og beskrives på en sådan måde, at grundlaget for en tilladelse er entydigt.

Det materiale, som ansøgningen indeholder, kan dække flere myndigheder. Det anbefales derfor, at krav til indhold, udarbejdelse og godkendelse koordineres i forhold til følgende områder:​

 • Risikoanalyse
 • Passagerophold og færdsel i øvrigt under bunkring
 • Evakueringsplan
 • Kommunikationsudstyr for operatører på skib og i land

Regler/lovgivning mv.

Se nedenfor en skematisk fremstilling af, hvilke forhold en bunkring berører, hvilke regler der er på området, og hvem der er den ansvarlige myndighed:

  Emne Bestemmelser Myndigheder
Sikring Terrorsikring af havnefaciliteter
 • Trafikstyrelsen (Transportministeriet)
 • Trafikstyrelsen er myndighed ift. reglerne om sikring af havnefaciliteter og havne (maritim sikring).
 • Det er den lokale havneadministrations opgave at leve op til reglerne
Arbejdsmiljø Håndtering af LNG skal følge bestemmelser,som sikrer arbejdsmiljøet - herunder stilles særlige krav til personlige værnemidler.
 • Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr
 • Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr
 • At-vejledning B.4.6.april 2007 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr
 • At-vejledning B.4.11.november 2009 Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder
 • Arbejdstilsynet (AT)
 • AT har i vid udstrækning udliciteret bestemmelserne til leverandører og særlige institutter.
 • AT udfører rådgivning og kontrol.
 • Gasbruger og gasleverandør skal selv sørge for uddannelse, udstyr og værnemidler mv.
Sikkerhed Transport af LNG
 • Det lokale politi
 • Er der tvangsruter, skal kørslen foregå ad disse.
 • Hvis der ikke er tvangsruter, kan alle veje benyttes. Det anbefales at kontakte den lokale politimester og brandinspektør med henblik på at overveje tvangsruter.
 • Kommunens redningsberedskab
 • Trafikstyrelsen


  Emne   Bestemmelser Myndigheder
Sikkerhed Landanlæg med LNG kræver en brandteknisk tilladelse Størrelse af anlæg <10 tons

Kommunen

Redningsberedskabet

Størrelse af anlæg >10 tons

Kommunen

Redningsberedskabet på Beredskabsstyrelsens vilkår

Bunkring fra lastbil Uafhængig af størrelse

Kommunen

Redningsberedskabet

Miljø Der skal foretages vurdering af anlæggets virkning på miljøet

Kommunen. Miljøenhed

Anlæggets størrelse mv. kan dog medføre, at der skal udarbejdes VVM-screening og eventuelt udarbejdes VVM-redegørelse.

VVM-redegørelse igangsættes i givet fald af kommune

Anlæg Udvidelse af havneareal
 • I bekendtgørelse af lov om havne (nr. 457 af 23. maj 2012) (havneloven) fremgår det af § 2, at transportministeren skal godkende udvidelse af en bestående havn. Hvis etableringen af bunkringsanlægget skal anlægges på et nyt havneareal, er denne bestemmelse relevant.
 • Udvidelse indenfor havnens dækkende værker kan udføres uden tilladelse fra transportministeren, medmindre udvidelsen kræver en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af anlægget, jf. § 2, stk. 2,i havneloven.
 • I havnelovens § 14a fremgår det, at transportministeren kan fastsætte regler om sikring af havnefaciliteter og havne. Disse aktiviteter går også under navnet ’maritim sikring’. Etableringen af LNG-bunkringsanlæg kan betyde, at havnen skal sikre området i medfør af reglerne for maritim sikring.

Kommunen

Trafikstyrelsen (Transportministeriet).Enhver udvidelse af en bestående havn skal godkendes af Trafikstyrelsen (Transportministeriet).

Trafikstyrelsen

Transportministeriet).Trafikstyrelsen er myndighed ift. reglerne om maritim sikring. Miljøministeriet.
Miljøministeriet er myndighed for vurdering af de miljømæssige konsekvense

Anlæg Anlægsarbejder .

Kommunen

Alle anlægsarbejder på land er omfattet afplanloven og bygningsreglementet

  Kommune
Plan-enhed
Kommune
Miljøenhed
Kommune
Rednings-
beredskab
Kommune
Bygnings-
enhed
Arbejds-
tilsynet
Beredskabs-
styrelsen
Energi-
styrelsen
Søfarts-
styrelsen
Aktivitet Myndighed
Sikkerhed Anlæg under 10 tons      X          
Anlæg over 10 tons      X      X    
VVM-scrrening Anlæg over 50 tons
og under 200 tons
   X            
VVM-redgørelse Anlæg over 200 tons  X  X            
Kommuneplantillæg  X              
Lokalplan  X              
Miljøgodkendelse    X            
Risikogodkendelse    X  X    X      
Beredskabslovgivning      X      X    
Færge                X
Bevilling til LNG-virksomhed              X  
Byggetilladelse      X  X        
  Emne Bestemmelser Myndighed
Tekniske løsninger LNG-drift af skibe Passagerskibe:

Søfartsstyrelsen

(Sikre Skibe)

Procedurer Standardprocedurer og kommunikation
 • Godkendelse af gasinstallationer i henhold til IGF Coden
 • Tegningsgodkendelse, godkendelse af generel risikovurdering jf. Part A
 • Installationsgodkendelse af gasinstallationen skla foretages af skibets klassifikationsselskab, bortset fra i passagerskibe, hvor Søfartsstyrelsen godkender
  • Brandsikkerhed
  • Operationelle krav og træningskrav
  • Bunkersprocedurer, inklusive nødprocedurer
Skibets Klassifikationsselskab

Søfartsstyrelsen

(Sikre Skibe)

Procedurer Bunkerinstallationer

Bunkerinstallationer skal være forsynet med:

 • Et fejldetekteringssystem med to stop-/hurtiglukkerventiler placeret på hhv. skib- og bunkerstation så tæt på sammenkoblingen som muligt, der automatisk lukker på maksimum 5 sekunder ved fejl (et Emergency Shutdown System (ESD))
 • Gasdetektorer på manifold med forbindelse til ESD
 • Manuelle nødstop fra bunkringsstation, maskinkontrolrum og LNG-leverandøren (biltank eller bunkersbåd), alle med forbindelse til ESD
 • Break-away-funktion på slangen mellem skib og LNG-leverandør-manifold placeres, så der vil opstå mindst muligt spild i tilfælde af brud.
 • Anvendelse af hurtigkoblinger, som gør det muligt at adskille slanger mv. under LNG-flow
Skibets Klassifikationsselskab

Søfartsstyrelsen

(Sikre Skibe)

Risikovurdering Bunkring af passagerskibe omed passager om bord
 • Hvis det ønskes at bunkre LNG i passagerskibe, mens der er passagerer om bord i skibet, skal der udarbejdes en særlig risikoanalyse, der viser, at dette kan foregå mindst lige så sikkert som alimindelige bunkersoperationer.
 • Denne risikoanalyse er i tillæg til den generelle analyse og skal omfatte sikkerhedsforhold på skibet, på kajen, evakuering af skib og havneområder mv.
 

Søfartsstyrelsen

(Sikre Skibe)

Bunkring af lastskibe og passagerskibe uden pax om bord Bunkring af lastskibe og passagerskibe uden passager om bord
 • Bunkring af LNG i passagerskibe uden passagerer om bord og i lastskibe skal foregå i henhold til ovennævnte procedurer, selve bunkersoperationen kræver ingen særlig godkendelse af Søfartsstyrelsen
 
Uddannelse Uddannelse af skibenes besætning
 • Part D fastsætter krav til særlig uddannelse af LNG-drevne skibes besætning baseret på besætningsmedlemmets funktion om bord i skibet.

Søfartsstyrelsen

(Sikre Skibe

Maritim Regulering og Jura)

 

Kontakt

Maritim regulering og jura