Ulykker til søs

Skibets fører og reder skal sikre, at Søfartsstyrelsen straks underrettes via telefon 72 19 60 00, hvis der på et dansk skib eller et udenlandsk skib i dansk territorialfarvand indtræffer en søulykke, hændelse til søs eller et dødsfald jf. Bekendtgørelse om indberetning af søulykker, dødsfald samt hændelser til søs.

Dette inkluderer tilfælde, hvor:

  • en person er faldet over bord, kommet alvorligt til skade eller er omkommet,
  • skibet er blevet umanøvredygtigt eller er kommet ud for kollision, påsejling, grundstødning, brand, eksplosion, lækage, slagside, kæntring, forlis eller evakuering
  • der er opstået materiel skade på et skib eller havneinfrastruktur uden for skibet, som kunne bringe sikkerheden i alvorlig fare,
  • at der som følge af skader på et eller flere skibe er opstået alvorlig skade på miljøet, eller der har været risiko for sådanne skader, eller
  • der i direkte forbindelse med skibets drift har været nærliggende fare for søulykke (eksempelvis fare for kollisioner, grundstødninger, brand eller påsejlinger).

Dertil skal skibsføreren snarest og senest efter 14 dage efter første fraværsdag via blanket anmelde arbejdsulykke og forgiftning til Søfartsstyrelsen, hvis den har medført, at tilskadekomne:

  • er afgået ved døden,
  • såfremt ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen, eller
  • ikke har været i stand til at varetage sit sædvanelige arbejde i 1 dag eller mere ud over dagen hvor skaden indtrådte.

Anmeld ulykke

Blanket til anmeldelse af arbejdsulykke

Husk at anmelde arbejdsulykker via sikker post. Følg vejledningen til dette via vores guide 'Send sikker post til Søfartsstyrelsen'.

Kontakt

Sikre Skibe