Ulykker til søs

Skibets fører og reder skal sikre, at Søfartsstyrelsen straks underrettes via telefon 72 19 60 00, hvis der på et dansk skib eller et udenlandsk skib i dansk territorialfarvand indtræffer en søulykke, hændelse til søs eller et dødsfald.

Dette inkluderer tilfælde, hvor:

  • en person er faldet over bord, kommet alvorligt til skade eller er omkommet,
  • skibet er blevet umanøvredygtigt eller er kommet ud for kollision, påsejling, grundstødning, brand, eksplosion, lækage, slagside, kæntring, forlis eller evakuering
  • der er opstået materiel skade på et skib eller havneinfrastruktur uden for skibet, som kunne bringe sikkerheden i alvorlig fare,
  • at der som følge af skader på et eller flere skibe er opstået alvorlig skade på miljøet, eller der har været risiko for sådanne skader, eller
  • der i direkte forbindelse med skibets drift har været nærliggende fare for søulykke (eksempelvis fare for kollisioner, grundstødninger, brand eller påsejlinger).

Dertil skal skibsføreren snarest og senest efter 9 dage via blanket anmelde arbejdsulykke og forgiftning til Søfartsstyrelsen, hvis den har medført, at tilskadekomne:

  • er afgået ved døden,
  • har været uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere ud over dagen hvor skaden indtrådte, eller
  • ikke har været i stand til at varetage sit sædvanelige arbejde i 1 dag eller mere ud over dagen hvor skaden indtrådte.