Whistleblowerordning

På denne side finder du Søfartsstyrelsens whistleblowerordning, som du kan bruge til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører styrelsen.

Du kan som nuværende eller tidligere ansat, herunder som praktikant, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Søfartsstyrelsen (i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger) foretage indberetning under Søfartsstyrelsens whistleblowerordning.

Du kan endvidere foretage indberetning under whistleblowerordningen, hvis du er samarbejdspartner, herunder selvstændigt erhvervsdrivende/leverandør af varer eller tjenesteydelser, som Søfartsstyrelsen samarbejder med. Persongruppen omfatter endvidere ansatte hos sådan en samarbejdspartner, herunder ansatte i en virksomhed, der er leverandør eller underleverandør til styrelsen.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement, og udelukker ikke muligheden for at indberette via andre eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand.

Hvilke oplysninger

Du kan henvende til dig whistleblowerordningen med oplysninger om følgende forhold:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevist vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Der må ikke indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative konsekvenser for den, der har indgivet oplysningerne.

Indberetning

Oplysninger til Søfartsstyrelsens whistleblowerordning kan indsendes vha. en indberetningsformular.

Find indberetningsformularen her

Om anonymitet og fortrolighed

Søfartsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til whistleblowerenheden, der er forankret i Søfartsstyrelsens juridiske kontor, Maritim regulering og jura.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Søfartsstyrelsens netværk, eller via linket til ordningen på Søfartsstyrelsens hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Søfartsstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://em-sfs.sit-wb.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Søfartsstyrelsens netværk.

Det følger direkte af whisteblowerloven, at oplysninger om whistleblowerens identitet ikke må udleveres uden samtykke, medmindre videregivelsen er nødvendig for at imødegå en lovovertrædelse eller sikre evt. berørte personers ret til et forsvar.

Behandling af henvendelser

Din henvendelse behandles af Søfartsstyrelsens juridiske kontor, Maritim regulering og jura. Indberetningerne behandles diskret og alene af få medarbejdere og chefer og under iagttagelse af den særlige tavshedspligt der følger af whistleblowerloven. De udpegede medarbejder og chefer forholder sig objektivt og sagligt ved behandling af de modtagne indberetninger. Søfartsstyrelsen har indført en procedure, der sikrer, at forvaltningslovens krav og ulovbestemte principper om habilitet overholdes ved behandlingen af de enkelte indberetninger

Henvendelser vil blive behandlet hurtigst muligt inden for almindelig kontortid. Maritim regulering og jura kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Kommunikationen sker via den digitale whistleblowerportal. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål vedrørende indberetningen. Denne dialog er ligeledes anonym.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden. Mister du koden, har Maritim regulering og jura ikke mulighed for at kommunikere med dig.

Persondata

Med hjemmel i whistleblowerlovens § 22 kan behandling af personoplysninger ske, når det er nødvendigt for at behandle indberetninger, der er modtaget som led i en whistleblowerordning oprettet i henhold til loven.

Her kan du læse om, hvordan Søfartsstyrelsen behandler dine personoplysninger og rettigheder efter databeskyttelsesforordningen.

Beskyttelse af whistlebloweren

Du er som whistleblower beskyttet mod ansættelsesmæssige repressalier i medfør af lov nr. 1436 F 29/06/2021 – Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Klassificerede oplysninger

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger, der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt(sikkerhedscirkulæret).

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Maritim regulering og jura i Søfartsstyrelsens telefonisk for at aftale nærmere.

Ekstern whistleblowerordning

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Søfartsstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerordning, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

Whistleblowerloven

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere (herefter whistleblowerloven).

Whistleblowerloven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten i dansk ret.

 

Kontakt

Søfartsstyrelsens whistleblowerordning, kontakt: https://em-sfs.sit-wb.dk