Whistleblowerordning

Erhvervsministeriet har etableret en fælles whistleblowerordning, som omfatter departementet, Søfartsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Nævnenes Hus og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Du kan som ansat i Søfartsstyrelsen eller som ansat hos en samarbejdspartner til Søfartsstyrelsen sende oplysninger om kritisable forhold ind til Erhvervsministeriets fælles whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper, væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder chikane af seksuel karakter.

Hvis du er medarbejder i Søfartsstyrelsen, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller Koncern HR.

Oplysninger til whistleblowerordningen sendes til whistleblowerpostkassen via linket nedenfor. Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Din henvendelse bliver så vidt muligt behandlet med diskretion, men der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger der indgives, herunder navn og kontaktoplysninger (tlf., mail mv.) på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne. Hvis du ønsker at henvende dig fortroligt, eller din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger, kan det ske telefonisk til departementet eller via brev til:

Juridisk Sekretariat,
Erhvervsministeriet,
Slotsholmsgade 10-12,
1216 København K

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på styrelsens netværk, eller via linket til ordningen på Erhvervsministeriets hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Erhvervsministeriets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://em.dk/ministeriet/whistleblowerordning) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet styrelsens netværk.

Din henvendelse behandles af det Juridiske Sekretariat i departementet. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den e-mail adresse, du har sendt din indberetning fra. Derfor er det vigtigt, at du løbende holder øje med din mailboks, og svarer på evt. spørgsmål fra os.

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret). Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Juridisk Sekretariat i departementet for at aftale nærmere.

Kontakt

Whistleblowerordning for eksterne samarbejdspartnere, kontakt: wbekstern@em.dk

Whistleblowerordning for ansatte i Søfartsstyrelsen, kontakt: wbintern@em.dk