Pirateri

VERDENSKORT

Pirateri og væbnet røveri til søs er en udfordring af globalt omfang. Det forekommer mange steder i verden, men navnlig i farvandene ud for Somalia, ud for Vestafrika ved Guineabugten og i Sydøstasien.

For en søfartsnation som Danmark, der står for mere end 5 pct. af den globale transport målt i værdi, er udfordringerne mærkbare. Pirateri og væbnet røveri til søs har ikke alene en negativ indvirkning på den globale kommercielle skibsfart. Det har også store personlige omkostninger for de mennesker, der holdes som gidsler, og deres pårøre​nde, ligesom de personer, der udfører deres arbejde om bord på de skibe, som passerer pirateriramte områder, er berørte.

Den danske regering arbejder målrettet for, at de farvande, hvor Danmark har væsentlige søfartsinteresser, bliver sikre og sejlbare for dansk og international skibsfart og de søfarende. De overordnede prioriteter herfor er beskrevet i regeringens prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet, som dækker perioden 2019-2022.

Rapportering

Skibe, der agter at sejle i det såkaldte højrisikoområde ud for Somalias kyst, skal registrere den planlagte rute hos

Egentlige piratoverfald skal rapporteres til Søfartsstyrelsen.

Endvidere skal det anmeldes til

hvis der ved piratangreb anvendes magtmidler fra skibets side.

Blanket til rapportering af piratoverfald til Søfartsstyrelsen.

Civile bevæbnede vagter

Danske handelsskibe har mulighed for at benytte civile bevæbnede vagter i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald. Rederierne kan af Rigspolitiet for eksempel få en generel tilladelse til i en 1-årig periode at bruge civile bevæbnede vagter, som – i modsætning til en individuel tilladelse – ikke er knyttet til en konkret sejlads, en bestemt vagtvirksomhed, navngivne vagter eller specifikke våben.

Ansøg Rigspolitiet om tilladelse til at have civile bevæbnede vagter om bord

Beskyttelse af skibene og de søfarende

En af de vigtigste faktorer for, om et skib bliver angrebet af pirater, har vist sig at være skibets fysiske karakteristika. Det vil blandt andet sige fribord og fart kombineret med synlig anvendelse af en række forholdsregler. I bestræbelserne på at øge beskyttelse af skibsfarten har det derfor været væsentligt at inddrage rederierne, der selv har taget ansvar for skibenes sikkerhed ved anvendelse af forholdsregler til forebyggelse af pirateri.

Handelsskibe, som sejler i områder, hvor der er risiko for sørøveri og væbnede overfald, skal således i dag have særlige procedurer til beskyttelse mod pirateri og væbnede overfald.

Danske handelsskibe skal i videst muligt omfang følge FN’s søfartsorganisations (IMO) anbefalinger og vejledninger om forebyggelse af pirateri. Her udgør navnlig de internationale anbefalinger om forholdsregler ved sejlads i pirateriområder – de såkaldte Best Management Practices (BMP) – et centralt element.

Bemærk, at danske handelsskibes procedurer for sejlads eller havneanløb i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede røverier, skal være udarbejdet under hensyntagen til disse IMO-anbefalinger og vejledninger.

De danske regler har ligeledes fokus på at beskytte de søfarende. Der findes i dag regler i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., som giver de søfarende og deres pårørende bedre sikring i piraterisituationer, og som skærper rederiernes forpligtigelser i forhold til forebyggelse, forberedelse og håndtering af pirateri. Reglerne indebærer bl.a., at et rederi ikke kan opsige en søfarende, der holdes som gidsel i forbindelse med pirateri, og er forpligtet til at udbetale løn til de søfarende i hele gidselperioden samt i visse tilfælde et forsørgelsestilskud til de søfarendes nærmeste pårørende.

Den internationale kontaktgruppe om pirateri ud for Somalias kyst har godkendt en vejledning om søfarende og deres familiers velfærd ved somalisk-baseret pirateri. Der findes også særlige anbefalinger for fritidssejlere, ligesom EU-Kommissionen har udarbejdet en henstilling om beskyttelsesforanstaltninger og forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på skibe.