Sikkerhedsinstruks (passagersejlads)

For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af ”godt sømandskab”. Således skal alle tage ansvar og bruge deres sunde fornuft.

Alle, der arrangerer og står for sikkerheden i forbindelse med sejlads med passagerer, skal udarbejde en sikkerhedsplan. Planen kalder vi for en sikkerhedsinstruks.
Instruksen skal hjælpe arrangøren med at oversætte ”godt sømandskab” til gode, sikre løsninger for en sejlads eller aktivitet til søs. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give fartøjsførere, passagerer og øvrige deltagere overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden. Sikkerhedsinstruksen skal forklare, hvad du som arrangør og ansvarlig for sikkerheden har gjort for at gøre sejladsen eller aktiviteten til søs sikker.

Sikkerhedsinstruksen skal altid være tilgængelig for alle deltagere.

Vi anbefaler, at du først læser og orienterer dig i vejledningen til sikkerhedsinstruks:

Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Skabelon til sikkerhedsinstruks

Du bør som minimum tage stilling til følgende, når du udarbejder en sikkerhedsinstruks.

Skabelon til sikkerhedsinstruks

Hvem er sikkerhedsinstruksen udarbejdet af?

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer).

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne.

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed.

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter.

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici).

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til.

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes.

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer.

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring.

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord.

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand.

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land, samt hvordan de er let tilgængelige i tilfælde af en redningsaktion.

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå. 

Beskriv også, hvordan det sikres, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start.

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå.

Kontakt

Sikre Skibe