Syn af passagerskibe

Søfartsstyrelsen syner alle danske passagerskibe mindst en gang om året.

Synet skal bidrage til et højt sikkerhedsniveau på danske passagerskibe, således at det er sikkert at sejle med dem, og således at alle personer kan blive reddet, hvis der sker en ulykke.

Ved synet skal det verificeres, at skibet som minimum har en teknisk standard, der opfylder gældende regler og intentionerne bag reglerne, samt at der i dagligdagen pågår et sikkerhedsarbejde og hersker en sikkerhedskultur om bord, der gør, at besætningen kan betjene skibet sikkert og handle effektivt, hvis der sker en ulykke.

Rederiet skal derfor sikre, og Søfartsstyrelsen skal ved synet verificere:

  • At skib og udstyr er i orden, så ulykker så vidt muligt ikke sker - alternativt kan håndteres.
  • At besætningen har viden om og kan håndtere de værst tænkelige situationer.
  • At der er styr på besætningens sikkerhed, sundhed og sociale forhold.

Årligt synstema

Søfartsstyrelsen udvælger hvert år et tema vedrørende søulykker og et tema vedrørende arbejdsmiljø, som der vil være fokus på under synene. I skemaet kan du se, hvilke temaer, der har været udvalgt.

År Søulykke Arbejdsmiljø
2023 Systemers integritet ved brand Arbejde i højden og entring i lukkede rum
2022 Elbiler (AFV) og lastsikring Hviletid
2021 Sejladssikkerhed og brodisciplin Psykisk arbejdsmiljø; trivsel, chikane og mobning
2020 Kollision og overbord fald Kræftfremkaldende stoffer
2019 Brand på vogndæk Ergonomi
2018 Kollision til søs med vandindtrængning og slagside og efterfølgende evakuering Arbejde med farlige kemikalier
2017 Brand i aptering (inkl. evakuering) ​ Klemskader
2016 Mistet styring Fald
2015 Brand på vogndæk Tunge løft
2014 Kollision med to-rumsskade ​Arbejde med kemikalier

Årets tema 2023

Søulykke: Brand og følgevirkninger - systemers integritet ved brand

På Ro-Ro færgen STENA SCANDICA opstod den 29. august 2022 brand i en lastbil på RoRo dæk. Branden blev slukket hurtigt efter en effektiv slukningsindsats fra besætningens side, men der opstod alligevel en række komplikationer som følge af selve branden, herunder tab af fremdrivning og strømproduktion om bord hvorved skibet i hårdt vejr drev mod den gotlandske kyst.

Årets tema om søulykke skal bidrage til at belyse evt. risici for at (kritiske) systemer påvirkes under brand. Og endvidere at procedurer og træning om bord tager højde for eventuelle sårbarheder og tilrettelægges på en måde så brand kan kontrolleres effektivt, systemerne er robuste og understøtter sikkerheden for passagerer, skib og besætning.

Arbejdsulykke: Arbejde i højden og entring af lukkede rum                 

Med baggrund i dødsulykkerne på henholdsvis Skoleskibet DANMARK, (faldulykke) og NORD MAGIC, (ulykke i lasttank) vil Søfartsstyrelsen følge op på arbejdssikkerheden om bord ved passagerskibssyn for at forebygge lignende ulykker.

Tema om arbejdsmiljø skal belyse og understøtte sikkerheden ved arbejde i højden (faldrisiko) og entring af lukkede rum.

Kontakt

Sikre skibe