Syn af passagerskibe

Søfartsstyrelsen syner alle danske passagerskibe mindst en gang om året.

Synet skal bidrage til et højt sikkerhedsniveau på danske passagerskibe, således at det er sikkert at sejle med dem, og således at alle personer kan blive reddet, hvis der sker en ulykke.

Ved synet skal det verificeres, at skibet som minimum har en teknisk standard, der opfylder gældende regler og intentionerne bag reglerne, samt at der i dagligdagen pågår et sikkerhedsarbejde og hersker en sikkerhedskultur om bord, der gør, at besætningen kan betjene skibet sikkert og handle effektivt, hvis der sker en ulykke.

Rederiet skal derfor sikre, og Søfartsstyrelsen skal ved synet verificere:

 • At skib og udstyr er i orden, så ulykker så vidt muligt ikke sker - alternativt kan håndteres.
 • At besætningen har viden om og kan håndtere de værst tænkelige situationer.
 • At der er styr på besætningens sikkerhed, sundhed og sociale forhold.

Årligt synstema

Søfartsstyrelsen udvælger hvert år et tema vedrørende søulykker og et tema vedrørende arbejdsmiljø, som der vil være fokus på under synene. I skemaet kan du se, hvilke temaer, der har været udvalgt.

År Søulykke Arbejdsmiljø
2024 Sikkerhed ved havneanløb Arbejdspladsvurdering (APV) / Risikovurdering omsat til virkelighed
2023 Systemers integritet ved brand Arbejde i højden og entring i lukkede rum
2022 Elbiler (AFV) og lastsikring Hviletid
2021 Sejladssikkerhed og brodisciplin Psykisk arbejdsmiljø; trivsel, chikane og mobning
2020 Kollision og overbord fald Kræftfremkaldende stoffer
2019 Brand på vogndæk Ergonomi
2018 Kollision til søs med vandindtrængning og slagside og efterfølgende evakuering Arbejde med farlige kemikalier
2017 Brand i aptering (inkl. evakuering) ​ Klemskader
2016 Mistet styring Fald
2015 Brand på vogndæk Tunge løft
2014 Kollision med to-rumsskade ​Arbejde med kemikalier

Årets temaer 2024

Sikkerhed ved havneanløb

SFS har i perioden 2020 – 2023 registreret et øget antal hændelser og ulykker med hårde anløb for passagerskibe. En del kunne kategoriseres som ”mindre alvorlige” mens andre har medført mere alvorlige skader på både skib og kajanlæg, lykkeligvis uden personskade eller forurening til følge. For hver af disse hændelser er der dog en potentiel risiko for mere alvorlige konsekvenser.

Med temaet ønsker SFS at belyse og understøtte rederiers og besætningernes løbende bestræbelser på at foretage sikre anløb. I forbindelse med synet afholdes en dialog med besætning og tilses, at arbejdet ved anløb foregår hensigtsmæssigt og betryggende. Skibsinspektøren vil bl.a. se næremere på:

 Indretning af bro og udstyr samt skibets manøvredygtighed.

 • Hvordan foregår et almindeligt anløb?
 • Er der særlige udfordringer?
 • Hvordan organiseres arbejdet ved anløb?
 • Foregår der en hensigtsmæssigt og tilstrækkelig træning og oplæring i rederiet?
 • Hvordan følger rederiet op på uheld/near-misses?

Derudover vil vi så vidt muligt få afprøvet nødstyring under havneophold.

Arbejdspladsvurdering (APV) / Risikovurdering omsat til virkelighed

Med baggrund i data om arbejdsulykker, er det konstateret, at der hovedsageligt sker skader ved snublen, vridning, fald og stød, der giver forstuvning, forstrækning og slagskader. Skaderne sker primært på vejrdæk, kabys og maskinrum. På større passagerskibe med et større antal catering/hotel-besætning er der en klar tendens, der viser, at skaderne sker i kabyssen.

Fald sker ofte i forbindelse med glatte overflader.

Tema om arbejdsmiljø skal belyse og understøtte

 • At APV’erne er udarbejdet og ajourført i samarbejde med sikkerhedsudvalget og de enkelte besætningsmedlemmer.
 • At forebyggelsesprincipper for den enkelte arbejdsproces er videreformidlet til dem, der udfører opgaven.
 • At der er identificeret nogle foranstaltninger, instruktioner, hjælpemidler og/eller værnemidler til forebyggelse og at disse er tilgængelige og bliver brugt.
 • At ringen er sluttet, så hændelser, nærved-hændelser og forbedringsforslag fører til forbedring af APV’erne og arbejdssikkerheden.

Kontakt

Sikre Skibe