Mindre passagerskibe

På denne side kan du få mere information om, hvordan Søfartsstyrelsen syner mindre danske passagerskibe. Mindre passagerskibe sejler typisk i indenrigsfart og har to til seks besætningsmedlemmer om bord.

Synets indhold

I 2014 ændrede Søfartsstyrelsen den måde, et passagerskibssyn blev afholdt på. Sikkerhedsledelse, drift og vedligeholdelse er efter Søfartsstyrelsens opfattelse flere sider af samme sag.

Derfor omfatter synet tekniske forhold (fornyelsessyn), sikkerhedsledelse (ISM) og søfartssociale forhold (MLC).

Det betyder, at skibets fornyelsessyn, ISM-audit og MLC-syn er lagt sammen til et syn.

Søfartsstyrelsen anbefaler, at rederiet aftaler en plan for afholdelse af synet senest 14 dage før selve synet i samarbejde med den skibsinspektør, som skal udføre det.

Ved planlægning af synet skal der tages hensyn til hviletid for alle involverede personer, herunder skibets besætning og Søfartsstyrelsens skibsinspektører. Rederiet skal i den forbindelse være opmærksom på, at Søfartsstyrelsens skibsinspektører er underlagt de landbaserede hviletidsbestemmelser.

Sikkerhedsrepræsentanterne/tillidsmændene på skibet skal så vidt muligt være til stede under synet.

Rederiet skal ikke indsende skibets SMS (sikkerhedsstyringssystem) til Søfartsstyrelsen før synet, da dette vil blive drøftet og verificeret gennem stikprøvekontrol under synet. Efter individuel aftale mellem Søfartsstyrelsen og rederiet kan det aftales, at dokumentation indsendes før synet. Det kan fx være resultatet af det seneste interne audit af skibet og rederiet.

Rederiet skal endvidere være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen ikke udsender kontrolskemaer som forberedelse til synet.

Eksempel 1

Tid Aktivitet
10.15 Afgang Havneby
  Opstartsmøde
  Rundtur på skibet – dialog med besætningen
11.30 Ankomst Øby, hvorefter færgen tages ud af ruten og ligger stille i 3 timer
12.00 Frokost
  Operativ øvelse – brand på vogndæk med efterfølgende evaluering
  Teknisk test – blackout, nødlys, batterier, branddøre, pumper, nødgenerator og sprinklertest
14.45 Afgang Øby
  Rapportskrivning ved Søfartsstyrelsen
  Afsluttende møde
16.00 Ankomst Havneby

 

Eksempel 2

10.00-10.15: Opstartsmøde

10.15-12.00: Rundtur på skibet – dialog med besætningen

12.00-12.30: Frokost

12.30-13.00: Teknisk test – blackout mv.

13.00-13.30: Operativ øvelse – kollision med et andet skib

13.30-14.00: Afsluttende møde

Eksempel 3:

Efter aftale mødes vi i Havneby kl. 09.00, hvor færgen har ankomst. Færgen vil være i normal drift under hele synet. Skibets sikkerhedsrepræsentant vil også være til stede under hele synet.

Færgen er lagt op for natten i Havneby fra kl. 23.00 til kl. 05.00. Vi foreslår derfor, at de tekniske tests (blackout, nødlys, batterier, branddøre, pumper, nødgenerator og sprinklertest) udføres i dette tidsrum. Derudover har vi planlagt en operativ øvelse med en brand på vogndækket, som vi gerne vil afholde ca. 23.30.

Synet består af en række moduler, som udføres i den rækkefølge, der passer bedst med skibets drift. Nogle moduler gennemføres løbende under hele synet – fx samtalerne med forskellige besætningsmedlemmer om søulykke, arbejdsmiljø, MLC og ISM. Modulerne består af et opstartsmøde, tema om søulykke og arbejdsmiljø, operativ øvelse, vedligehold, tekniske tests, certifikater og et afslutningsmøde.

Opstartsmøde

Synet starter med et opstartsmøde, hvor skibsinspektørerne, skibsledelsen og besætningen er til stede. På mødet aftales den endelige plan og rammerne for synet, herunder fx scenariet for den planlagte operative øvelse, tidspunkter for tekniske tests (fx blackouttest og sprinklertest) og besætningens involvering.

Rederiet skal planlægge minimum en operationel øvelse, som tager udgangspunkt i årets tema. Rederiet har ansvaret for planlægning, afholdelse og udførelse af øvelsen, og den skal afspejle, hvordan rederiet arbejder med sikkerhed til dagligt. Efter øvelsen skal besætningen evaluere øvelsen, for at Søfartsstyrelsen kan vurdere rederiets sikkerhedsledelse i praksis.

Bemærk, at en teknisk test som fx udsætning af en redningsbåd ikke betragtes som en operativ øvelse. En operativ øvelse skal kunne verificere besætningens effektivitet, kommunikation, interaktion og fortrolighed med håndtering af udstyret under hensyntagen til skibets procedurer og den menneskelige faktor. En teknisk test er afprøvning af udstyr for at påvise korrekt operation og funktion af udstyret.

Rundtur på skibet

Efter opstartsmødet går skibsinspektørerne typisk rundt på skibet og taler med besætningsmedlemmerne på deres vante arbejdssted. Det kan fx være en samtale med en skibsassistent, som er ved at male, en cateringassistent, som er ved at gøre rent, eller en styrmand, som har vagt på broen. Samtalerne med besætningsmedlemmerne tager udgangspunkt i de enkelte personers arbejdsområde og ansvar og kan fx omhandle arbejdsmiljø (kemikalier, tunge løft eller fald), søulykker, vedligehold, arbejdsvilkår (MLC) samt certificering, uddannelse og træning.

Derudover afholdes den operative øvelse og tekniske tests ved stikprøvekontrol. De tekniske tests kan bl.a. være blackout-test, test af nødlys, batterier, alarmer, højttalere, branddøre, pumper, nødgenerator, sprinklertest, udsætning af redningsbåde, hurtiggående mand-over-bord-båd (FRB) og mand-over-bord-båd (MOB). De tekniske tests kan med fordel indarbejdes som et element i den operative øvelse.

Afslutningsmøde

På det afsluttende møde får rederiet en rapport, der bl.a. består af en samlet evaluering, hvor der lægges lige så meget vægt på de forhold om bord, der fungerer godt, som på de forhold, hvor noget kan blive bedre. Evalueringen diskuteres med besætningen.

Evalueringen består af følgende punkter:

  • Besætningens håndtering af søulykke (kompetencer og kvalitet af øvelser og træning)
  • Sikkerhedsledelse og –kommunikation (hvordan er sikkerhedskulturen om bord?)
  • Styring af vedligeholdelse
  • Rapporten indeholder også evt. krav og afvigelser, som måtte være fundet under synet.

Kontakt

Sikre Skibe