Om de danske skibsregistre, Fartøjsfortegnelsen og bareboat-registrering

Skibsregistret (DAS)

Alle danske erhvervsskibe med en BT på 5 eller skal anmeldes hertil. Det samme gælder fritidsfartøjer, herunder husbåde, som bruges til privat beboelse, når de har en BT på 20 eller mere.

Alle de nævnte skibe, som har dansk ejer, skal anmeldes til registrering her, medmindre

  1. skibet anmeldes at blive registreret i et andet land, jf. søloven § 17, stk.5 og Skibsregistreringsbekendtgørelsen for skibe med hjemsted i Danmark § 20 og for Grønland § 18, som har dansk ejer
  2. Skibet registreres i DIS

For skibe, hvis ejer ikke er dansk, kan det under nærmere betingelser anmelde og få skib optaget i DAS, se nærmere her.

Skibsbygningsregistret (en del af DAS)

Her kan optages skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en BT på 5 eller mere. Skibe som bygges med henblik på fritidsformål eller privat beboelse skal dog skønnes at ville få en BT på mindst 20.

 

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Her kan registreres handelsskibe (ikke fiskeskibe), som har en BT på 20 eller mere. Skibe, der registreres i DIS må ikke transportere passagerer mellem danske havne, med mindre der er tale om fart til og fra havanlæg.

Fartøjsfortegnelsen (FTJ)

Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mellem 5 og 20 kan enten optages her eller i DAS. Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mindre end 5 skal optages her.

Der gælder en minimums BT på 4 for visse fartøjer afhængig om fartøjet har særlig gennemgående dæk og fartøjets anvendelse – og mulighed for optagelse af pramme mv. i FTJ med en BT på over 20 se skibsregistreringsbekendtgørelsen § 90.

Bareboat-registrering (sker i DAS eller DIS)

Handelsskibe, som er registreret i et udenlandsk register, og som ikke er dansk ejede kan bareboat-registreres ind DAS eller DIS. Skibene identificeres som andre danske skibe i DSRG, skal opfylde samme krav som disse og der noteres en befragter på skibet. Skibets ejer og eventuelle hæftelser hverken kan eller skal registreres i DAS eller DIS

Skibe i de danske registre kan desuden blive bareboat registreret under visse udenlandske flag. I de situationer forbliver skibets ejer og eventuelle hæftelser alene registreret i DAS eller DIS.

Fritidsfartøjer

Fritidsfartøjer, herunder husbåde til privat beboelse, med en bruttotonnage under 20 kan ikke registreres i Skibsregistret.

Læs mere om fritidsfartøjer under 20 bruttotonnage

Kontakt

Skibsregistret