Hvem kan underskrive blanketter

Er ejeren en dansk virksomhed, kan tegningsret dokumenteres ved en henvisning til CVR-registret.

Alle dokumenter, der anmeldes til Skibsregistret med henblik på registrering, skal være underskrevet af den, som ønsker at disponere (underskrive) vedrørende den ret, som dokumentet drejer sig om. Det kan være skøde, pantebrev eller en anmeldelsesblanket.

Hvis den/de underskriftsberettigede ikke selv har mulighed for at underskrive dokumentet, kan den/de i stedet udarbejde en fuldmagt til en anden fysisk person eller juridisk person, som bemyndiger andre til at underskrive på deres vegne. Du kan se en standardfuldmagt under fanen 'Fuldmagt', og se indholdet af en fuldmagt. Fuldmagten kan underskrives digitalt med Nem-Id.

At have prokura i en virksomhed er normalt en bemyndigelse til at handle og forpligter selskabet i alle forhold, der vedrører den almindelige drift. Herunder hører ikke afhændelse og pantsætning af skibe. Hvis dispositionen vedrører disse forhold, skal det stå direkte i prokuraen og denne skal indsendes i original til Skibsregistret.​

Er ejeren en udenlandsk virksomhed, kan tegningsret dokumenteres ved, at en notar bekræfter identitet og tegningsret (Identity and Authority) for den, der underskriver på vegne af virksomheden. Hvis notaren ikke er hjemmehørende i EU eller EØS, skal notarens bekræftelse legaliseres eller apostilleres. Hvis der benyttes en notar inden for EU/EØS, er legalisering eller apostillering ikke nødvendig.

Undtagelsesvis kan en officiel udskrift fra selskabsregistret i det pågældende land, hvor selskabet er etableret, bekræfte underskrivernes tegningsret for selskabet. Underskrifterne uden for EU/EØS skal apostilleres og der skal være notarbekræftelse af underskrivers identitet.

Hvis ejeren er en virksomhed, skal blanketten underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden. Blanketten kan også underskrives af en anden person, hvis denne har fået fuldmagt til at underskrive. I det tilfælde stilles der krav om forevisning af en original fuldmagt, som er underskrevet af de tegningsberettigede.

Der er også mulighed for at anvende standardfuldmagten. Her underskrives fuldmagten med Nem-Id.

Kontakt

Skibsregistret