Bareboat-registrering

Bareboatregistrering (parallel-registrering) betyder, at et skib i en tidsbegrænset periode er registreret i to skibsregistre samtidig.

I Danmark tillades

 • 'Bareboat ind'-registrering af handelsskibe, herunder passagerskibe
 • 'Bareboat ud'-registrering af alle skibe fra Dansk Skibsregister (DAS) og Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

'Bareboat-ind' betyder, at et skib, med et andet oprindeligt/underliggende register/flag end dansk, får tilladelse til at føre dansk flag i en periode.

'Bareboat ud' er, når et dansk-registreret (oprindeligt register) skib, får tilladelse til at føre et andet flag end dansk i en periode.

Der kan ske 'bareboat ind'-registrering fra alle flag. Du skal dog være opmærksom på, at skibet skal leve op til danske tekniske krav fx herunder asbest.

'Bareboat ud'-registrering derimod kan kun ske til lande, som er optaget på den danske liste over godkendte 'bareboat ud'-lande, se nedenfor.

Optagelse af nye lande på 'bareboat ud'-listen kræver (skriftlig) henvendelse til Skibsregistret, der efter høring af Skibstilsynsrådet tillader optagelse af nye lande. Der er krav om, at lande på bareboat-listen lever op til forskellige IMO og ILO konventioner.

Det er en forudsætning for både 'bareboat ind' og 'bareboat ud' registrering til og fra danske registre, at det fremmede register samtykker til enten at afgive eller modtage skibe på bareboat registreringsvilkår.

'Bareboat ud'-registrering fra dansk register kræver skriftligt samtykke fra alle indehavere af anmeldte og registrerede rettigheder over skibet.

Alle bareboat registreringer kan for den første periode ske op til fem år. Det kan forlænges for ét år ad gangen. Certepartiets løbetid, og det fremmede registers samtykke, skal begge 'dække' registreringsperioden.

For at et skib kan blive 'bareboat ind' registreret skal følgende krav være opfyldt:

 • Kun handelsskibe, herunder passagerskibe, kan 'bareboat ind' registreres
 • Skibet må ikke være dansk, og skal kunne optages i DIS eller DAS
 • Der skal være indgået et bareboat certeparti om leje af skibet
 • Befragteren skal være dansk eller leve op til kravene for udenlandske ejere for at registrere et skib i et dansk register.

Følgende dokumenter skal indsendes til brug for 'bareboat ind':

Der udstedes dansk nationalitetsbevis, som har en gyldighedsperiode svarende til 'bareboat ind' registreringsperioden. Det er befragterens ansvar, at skibet altid har et gyldigt nationalitetsbevis og dermed også befragterens ansvar for at ansøge om evt. forlængelse af bareboat registreringen.

Det er muligt, at 'bareboat ud' registrere alle skibe fra DAS og DIS til følgende lande:

 • Samtlige EU- og EØS-lande
 • Schweiz
 • Bahamas
 • Barbados
 • Isle of Man
 • Liberia
 • Rusland
 • Hongkong
 • Asserbaijan (for sejlads i det Kaspiske Hav på asserbaijansk territorium)
 • Canada
 • Australien
 • Singapore
 • Kasakhstan (for sejlads på kasakhstansk territorium)
 • Marshall Islands
 • Brasilien (for cabotage-sejlads mellem brasilianske havne).

For at et skib kan blive 'bareboat ud' registreret skal følgende krav være opfyldt:

 • Alle skibe registreret i DIS og DAS kan bareboates ud
 • Der skal være indgået et bareboat certeparti om leje af skibet
 • Befragteren må ikke være dansk
 • Skibsregistret inddrager skibets danske nationalitetsbevis.

Følgende dokumenter skal indsendes til brug for 'bareboat ud':

 • Registreringsanmeldelse for skibet, der skal optages i udenlandsk bareboatregister (Blanket S 32)
 • Originalt bareboatcerteparti eller ekstrakt af certepartiet
 • Dokumentation for tegningsret, på vegne af den registrerede ejer af skibet, til at underskrive bareboat certepartiet. For danske ejere trækker Skibsregistret en udskrift med tegningsregel og tegningsberettigede fra CVR.
 • Dokumentation for tegningsret, på vegne af bareboat befragteren af skibet, til at underskrive bareboat certepartiet – sædvanligvis notarbekræftelse (og apostille/legalisering, hvis uden for EU/EØS) - se dokumentkrav
 • Original erklæring fra det udenlandske register om at skibet kan optages der (Letter of consent)
 • Originalt samtykke til flagskifte fra eventuelle anmeldte og registrerede rettighedshavere (pant og brugsrettigheder)
 • Dokumentation for gennemført bareboat registrering i udlandet
 • CSR Form 2 for lastskibe over 500 bruttotonnage og passagerskibe (Form 2)

Bareboataftalen kan efter den første registreringsperiode, forlænges for op til et år af gangen.

For at forlænge en eksisterende bareboat registrering, skal følgende dokumenter indsendes:

 • Skriftlig anmodning om forlængelse, der skal underskrives i henhold til tegningsregel for befragter
 • Hvis det oprindelige certeparti har været indleveret til Skibsregistret, og er indgået for en længere periode end bareboat registreringsperioden, er der ikke behov for på ny at indsende dokumentation for charterperioden. Hvis certepartiet er udløbet, skal der indsendes originaldokumentation, der dækker den forlængelse af registreringsperiode, der søges om; fx allonge til det oprindelige certeparti underskrevet af befragter og skibets ejer (samme krav til underskrivelse som det oprindelige certeparti; se ovenfor). Hvis Letter of Consents gyldighedsperiode er udløbet, skal der indsendes ny original erklæring fra det udenlandske register om, at
  • ('bareboat ind') skibet har ret til at føre et andet nationalitetsflag i registreringsperioden (Letter of Consent) eller
  • ('bareboat ud') erklæring fra det udenlandske register, om at skibet kan forblive optaget der (Letter of Consent). For bareboat ud registrering: Hvis det oprindelige samtykke fra eventuelle rettighedshavere har en længere gyldighed end den registrerede bareboat ud periode og dækker den ønskede forlængelse, er der ikke behov for at indsende nyt samtykke. Evt. nye rettighedshavere skal altid samtykke. Ellers skal foreligge samtykke til forlængelse af bareboat ud registreringen fra eventuelle rettighedshavere (pant og brugsrettigheder) på registreringstidspunktet.

Når en registreret 'bareboat ind' eller 'bareboat ud' periode ophører som planlagt, er der ikke krav om, at de registrerede parter foretager sig noget. Ophører aftalen i utide efter opsigelse, skal det snarest, og senest 30 dage efter ophør, meddeles Skibsregistrator og retten til at føre fremmed flag bortfalder.

Hvis betingelserne for 'bareboat ud' registrering ikke længere er tilstede – fx fordi bareboat certepartiet opsiges, lovgivningen for det udenlandske register ikke længere tillader bareboat registrering, skibet forliser eller ophugges mv. – så udslettes skibet.

Hvis betingelserne for 'bareboat ind' registreringen ikke længere er tilstede – fx bareboat certepartiet opsiges, lovgivningen for det udenlandske register ikke længere tillader bareboat registrering, skibet forlis eller ophugges mv. – så udslettes skibet.

Kontakt

Skibsregistret