Optagelse eller genoptagelse af skib i dansk register

For at et skib kan blive optaget i et dansk skibsregister eller fartøjsfortegnelsen, skal skibet og ejeren anmeldes til registrering.

Hvordan du skal udføre anmeldelsen afhænger af om du anmelder digitalt med digitale dokumenter eller om du ikke kan få MitID og derfor kan anmelde ved at indsende papirdokumenter.

A. Digital anmeldelse af skib

For at kunne foretage en anmeldelse af et skib digitalt i selvbetjeningens løsningen skal anmelder have MitID – Selvbetjeningen finder du her: https://shipregistration.dma.dk

Se vejledning om optagelse og genoptagelse af skib

OBS: Når du i selvbetjeningen har gennemført trin 2 og får tildelt kendingsbogstaver, bedes du straks indsende blanket 22:  "Anmeldelse af erhvervsskibe til dansk flag” for at få tildelt et kontrol nr.

Når du foretager anmeldelsen digitalt, kan der være brug for at supplere den digitale anmeldelse med et eller flere originale dokumenter. I den situation kan du med fordel læse om kravene til de enkelte papirdokumenter nedenfor.

De papirdokumenter der typisk kan være brug for i forbindelse med en digital anmeldelse er følgende:

 • En udslettelses eller ikke-registreringsattest, når skibet indføres fra udlandet.
 • Et originalt adkomstdokument, hvis sælger ikke har MitID eller hvis du har købt skibet for nogen tid siden (mindst 30 dage) og sælger ikke ønsker at medvirke i den digitale anmeldelse

B. Anmeldelse af skib, når du ikke anmelder digitalt

Som det første skal du for alle andre skibe end fritidsskibe, herunder husbåde til privatbrug indsende blanket II 22 Anmeldelsesskema erhvervsskibe til dansk flag for at få tildelt kendingsbogstaver og kontrol nr.

Når du foretager en manuel anmeldelse, skal du underskrive og indsende følgende dokumenter i original:

 • en blanket med anmeldelse af skibet,
 • en anmeldelse med oplysninger om ejeren,
 • dokumentation for at du ejer skibet adkomstdokument (fx et skøde)
 • målebrev
 • udslettelsesattest eller ikke-registreringsattest, hvis skibet er indført fra udlandet
 • Evt. anden dokumentation

 

Dokumentoversigt

Her kan du se mere om de forskellige dokumenter og formkravene til dem.

Som grundlag for optagelse af et skib kræves det, at der fremlægges et dokument, der beviser, at skibets ejer har ejendomsretten til skibet. Dokumentet kaldes for et adkomstdokument, og til det er der en række formelle krav.

Som udgangspunkt er der krav om anvendelse af formularerne

som er godkendt af skibsregistrator.

Der er dog praksis for at fravige den formulartvang, hvis et tilsvarende udenlandsk Bill of Sale eller Builder’s Certificate indeholder de samme oplysninger som de godkendte formularer. Det er navnlig:

 • Entydig identifikation af skibet
 • Entydig identifikation af køber og sælger
 • Entydig angivelse af tidspunktet for overgangen af ejendomsretten fra overdrager til modtager; tidspunktet kan i stedet angives/dokumenteres med kopi af en leverings- og overtagelsesprotokol
 • Det skal oplyses, hvor mange parter af skibet, der overdrages. Fx er 100/100 et helt skib. Hvis halvdelen af skibet sælges, anføres det som 50/100

En faktura eller en købskvittering vil normalt ikke være tilstrækkeligt til at udgøre et adkomstdokument. Adkomstdokumentet skal normalt være udfærdiget på dansk, for at det kan blive registreret.

Adkomstdokumenter på svensk, norsk og engelsk accepteres dog normalt også.

Adkomstdokumenter på andre sprog må være oversat af en autoriseret eller godkendt oversætter. Både det originale dokument samt oversættelsen skal indsendes til Skibsregistret.

Når den registrerede ejer af et skib skifter adresse, skal det anmeldes til Skibsregistret - send en e-mail til srg@dma.dk.

Bemærk, at Skibsregistret ikke kan registrere den nye adresse, før den er registreret i CPR eller CVR.

Ændringen bliver så registreret og du modtager et nyt nationalitetsbevis.

Ny blanket kommer snarest - indtil da brug Anmeldelsesskema erhvervsskibe til dansk flag (Blanket II 22)

 

Når Søfartsstyrelsen modtager denne blanket, tildeles skibet et kontrolnummer (Official Number) og et sæt kendingsbogstaver. Der gælder ingen særlige krav til, hvem der kan skrive blanketten under på rederiets vegne.

Indsend gerne blanketten så tidligt som muligt, så syn mv. kan blive planlagt. Ved digital anmeldelse indsend blanketten efter du har fået tildelt kendingsbogstaver i selvbetjeningen efter trin 2.

 

Du anmelder en ejer ved at indlevere/indsende en af Skibsregistrets anmeldelsesblanketter. Hvilken blanket, du skal vælge, afhænger af, hvilken ”type” ejer du vil anmelde. Søloven kalder en ejer af et skib for et ”rederi” og dent sprogbrug følges i blanketterne. Du kan vælge mellem disse blanketter:

Hvis ejeren allerede er registreret som ejer af et skib, skal der ikke indsendes en ny anmeldelse, bortset fra i disse to situationer, hvor der altid skal indsendes ejer anmeldelse:

 • Når ejer er et partrederi, fordi ét partrederi kun kan eje et skib og det skal oplyses, hvor stor en del af skibet hver partreder ejer.
 • Når skibet er et erhvervsskib og ejer ikke er dansk, fordi der er krav om opfyldelse af aktivitets- og etableringsbetingelsen, og opfyldelsen af de krav skal dokumenteres og oplyses konkrete for hvert enkelt skib.

Hvis den anmeldte ejer er udlænding gælder særlige krav – se Udenlandsk ejer

 

Se hvem der kan underskrive blanketter på siden 'Hvem kan underskrive blanketter'.

 

 1. Som det første skal du for alle andre skibe end fritidsskibe, herunder husbåde til privatbrug indsende blanket II 22 Anmeldelsesskema erhvervsskibe til dansk flag(Ny blanket kommer snarest)

  Blanketten indebærer ikke registrering, men er en administrativ meddelelse, som anvendes til at tildele skibet kendingsbogstaver og oprette det i DSRG, Selvbetjeningsløsningen og til at starte en sag om syn mv. af skibet. Der er ikke krav om, at blanketten underskrives af skibets ejer og blanketten kan indsendes af alle.
 2. Du anmelder et skib til registrering ved at indlevere/indsende en af følgende af Skibsregistrets anmeldelsesblanketter. Hvilken blanket, du skal vælge, afhænger af, hvilket register du vil anmelde skibet til. Du kan vælge mellem disse blanketter:

 

Se hvem der kan underskrive blanketten på siden 'Hvem kan underskrive blanketter'.

CSR-rapporter og krav om samme gælder for alle passager- og lastskibe i international fart (SOLAS SKIBE), med en BT på mere end 500.

CSR-rapporterne indeholder skibets historik. Det drejer sig fx om skibets tidligere ejerforhold og flag. Alle rapporten skal ligge om bord på skibet.

Alle kan ansøge ved at bruge blanketterne II 23 nedenfor:

Indlevering af CSR-dokumentet er ikke en registreringsbetingelse, men hvis skibet ikke har de korrekte CSR dokumenter om bord, kan det tilbageholdes af den årsag.

Læs mere om CSR her

Hvis du vil have dit brugte skib, jf. Bekendtgørelse om skibsregistrering § 3, nr. 26, optaget i et af de danske skibsregistre, skal du i udgangspunktet fremlægge kopi af dokumentation for en ubrudt række af overdragelser af ejerskab til skibet for alle tidligere ejere af skibet.

Der skal i udgangspunktet fremlægges dokumentation i en ubrudt række for alle, der har ejet skibet tilbage til det tidspunkt, hvor skibet blev leveret fra værft. Bemærk, følgende afvigelser fra det krav:

 • Hvis skibet tidligere har været registreret i dansk register, skal ejerrækken kun dokumenteres tilbage til den senest registreret ejer.
 • Hvis skibet på et tidspunkt er indført fra udlandet (solgt af en person eller juridisk person til en ejer bosiddende i Danmark), skal ejerrækken kun dokumenteres tilbage til og med den i Danmark bosiddende ejer.

Dokumentationen kan være de tidligere skøder, salgskontrakter og lignende.

 • For skibe, som anmeldes til Fartøjsfortegnelsen, kan i stedet for kopi af tidligere dokumenter accepteres blanket II, 5 'Erklæring om tidligere ejerforhold'(Ny blanket kommer snarest). Erklæringerne skal udfyldes for tidligere sælgere og købere af skibet og sendes med original underskrift fra sælger, køber og vitterlighedsvidner.

Hvis et erhvervsskib, herunder et fiskeskib, som ønskes registreret i DAS, DIS eller FTJ med en udenlandsk ejer, skal der i forbindelse med optagelsen af skibet indsendes original erklæring om opfyldelse af aktivitets- og etableringsbetingelsen.
Blanketten skal underskrives af ejer/tegningsberettigede for ejeren, ligesom blanketten skal underskrives for tegningsberettiget for den, der opfylder aktivitets- og etableringsbetingelsen.

Find blanketterne herunder: 

(Link blanket II 16 – 19)(Nye blanketter kommer snarest )

 

Se mere under siden 'Udenlandsk skibsejer'

Det skal tydeligt fremgå af adkomstdokumentet, at ejendomsretten til skibet overgår fra sælger til køber. Ved nybyggede skibe evt. fra værft til bygherre.

Hvis adkomstdokumentet ikke angiver en dato for køber eller bygherres overtagelse af ejendomsretten, kan adkomstdokumentet suppleres af en leverings og overtagelses protokol (Protocol of Delivery and Acceptance), som oplyser overtagelsesdatoen. En leveringsprotokol underskrevet på vegne af hver af parterne, kan fremsendes pr. e-mail. Der er ikke krav om at underskriverne har tegningsret.

Adkomstdokumentet skal altid være underskrevet af den, der overdrager skibet (sælgeren eller værftet).

Hvis et skib ikke har være registret før optagelsen i et af de danske registre, skal du i stedet for en udslettelsesattest fremlægge en attest om, at skibet ikke har været registreret i det pågældende land hvor skibet indføres fra, normalt det land, hvor sælger er bosiddende. I tvivlstilfælde kan der kræves ikke-registreringsattester fra flere lande. Attesten kaldes en ikke-registreringsattest (Certificate of Non-registration).

Hvis der er tale om et nybygget skib, som ikke har været registreret før optagelsen, skal der i stedet for en udslettelsesattest fremlægges en attest fra skibsregistreringsmyndigheden i det land, hvor skibet er bygget, som viser, at skibet ikke har været registreret der.

 

Når et skibet er registreret eller registreret med frist, kan der udstedes et endeligt nationalitetsbevis til skibet. En af de oplysninger, som det endelige nationalitetsbevis indeholder, er en kort tekst, der beskriver det sted i skibets indvendige, faste konstruktion, hvor kendingsbogstaverne er påmærket.

Du skal derfor sende os en e-mail, srg@dma.dk eller et brev, hvor påmærkningsstedet (be)skrives med en kort tekst. Vi kan først udstede det endelige nationalitetsbevis, når vi har denne oplysning.

Eksempel på tekst: ”på den indvendige side af den agterste tværbjælke”.

Det er et krav for registrering, at der er udarbejdet et målebrev (Tonnage Certificate) for skibet.

Målebrevet skal være udarbejdet af en dansk autoriseret skibsmåler. Her finder du en liste over autoriserede skibsmålere. Fra og med den 16. januar 2023 anmelder de dansk autoriserede målere oplysningerne, som findes i målebrevet, direkte i DSRG.

Er der tale om et skib, som indflages fra udlandet og har dit skib allerede et internationalt målebrev udstedt af andre end en autoriseret dansk måler, kan du sende os en kopi af det. Senest tre måneder efter skibet er blevet registreret i dansk skibsregister, skal du indlevere kopi af et dansk målebrev.

Er der tale om et skib, som skal optages eller genoptages, i et dansk register, og har skibet et målebrev udstedt af en dansk autoriseret skibsmåler, kan det gamle målebrev kun anvendes, hvis det ikke er udstedt for mere end 18 måneder siden, regnet fra anmeldelsen af skibet. Hvis målebrevet er ældre, skal der udstedes et nyt.

Der skal udstedes nyt målebrev, sammen med anmeldelse af ændringer i skibets tonnage.

1. Når skibet er registreret – udstedelse af nationalitetsbevis

Et dansk nationalitetsbevis dokumenterer, at skibet er berettiget til at føre dansk flag og er således dokumentation for skibets nationalitet som dansk.

Alle nationalitetsbeviser udstedes som elektroniske, verificerbare dokumenter. Du kan til enhver tid ved fx at scanne QR koden på nationalitetsbeviset, og se om beviset er gyldigt.

Du kan få adgang til nationalitetsbeviset på Søfartsstyrelsens hjemmeside i skibsrederselvbetjeningen med MitID eller efter at have oprettet dig som bruger. Se vejledning her.

Nationalitetsbeviset skal altid være tilgængeligt om bord på skibet, enten i fysisk eller elektronisk form.

2. Midlertidigt nationalitetsbevis

Skibsregistret kan efter skriftlig anmodning – gerne på mail - udstede et midlertidigt nationalitetsbevis. Udstedelse af og anmodning om midlertidige nationalitetsbevis kan ikke ske i DSRG, Selvbetjeningen.

Midlertidigt nationalitetsbevis kan udstedes til skibe, som er anmeldt til registrering i Danmark, når skibet er færdigbygget eller under bygning med henblik på prøvetur eller lignende. Endvidere skal forskellige ting henholdsvis dokumenteres og sandsynliggøres.

Et midlertidigt nationalitetsbevis udstedes for en kortere, afgrænset periode, normalt 7 – 30 dage. Midlertidige nationalitetsbeviser kan efter skriftlig anmodning og omstændighederne forlænges.

Et midlertidigt nationalitetsbevis kan tjene som grundlag for udstedelse af fartstilladelse, besætningsfastsættelse, forsikringscertifikater mv. udstedt af Søfartsstyrelsen.

Et midlertidigt nationalitetsbevis giver mulighed for at sejle under dansk flag før skibet er registreret. Et midlertidigt nationalitetsbeviser er ikke en registrering af skibet og der kan ikke registreres pant eller andre rettigheder i skibet på det grundlag.

Adkomstdokumentet skal indleveres til Skibsregistret med overdragerens (sælgers eller byggeværfts) originale underskrift/er. Alle underskrifter skal være daterede med angivelse af dag, måned og år for underskriftstidspunktet. Underskriver/nes navne skal gentages med blokbogstaver, maskinskrift, stempel eller lignende.

Hvis overdrageren er en virksomhed, skal adkomstdokumentet underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden. Hvis overdrageren er et partrederi skal alle partredere underskrive.

Adkomstdokumentet kan også underskrives af en person, der har fået fuldmagt til at underskrive. Det er da et krav, at der forevises original fuldmagt, og at fuldmagten er underskrevet af sælger, tegningsberettigede for sælger eller alle partredere.

Læs mere om formkrav til fuldmagter

Særskilt dokumentation for dansk virksomhed, en juridisk person eller anden flerhed af fysiske personer, hvis tegningsregel og tegningsberettigede er gengivet i CVR-registret skal ikke fremlægges, Skibsregistret kontrollerer selv underskrivers tegningsret ved opslag i CVR.

Hvis overdrager er en dansk forening, fond eller lignende uden angivelse af tegningsregel og tegningsberettigede i CVR, kan tegningsret for underskriverne dokumenteres ved notarbekræftelse eller ved indsendelse af vedtægter og daterede og underskrevne referater af generalforsamlinger. Der skal indsendes så mange referater af generalforsamling, som er nødvendige, for at dokumentere at underskriverne er valgte og har den nødvendige funktion i foreningen.

Hvis overdrager er en dansk kommune eller kommunal institution eller en region eller en regional institution kræves underskrift fra borgmester/regionsformand eller kommunaldirektør/regionsdirektør, medmindre der fremlægges fuldmagt for underskrivers underskriftsberettigelse.

Hvis overdrager er en statslig myndighed, kræves normalt ikke særskilt dokumentation for underskriftsberettigelse.

Hvis overdrager er en udenlandsk virksomhed, kan tegningsret dokumenteres ved, at en notar bekræfter identitet og tegningsret (Identity and Authority) for den, der underskriver på vegne af virksomheden.

Hvis notaren ikke er hjemmehørende i EU/EØS, skal notarens bekræftelse legaliseres eller apostilleres. Benyttes en notar inden for EU/EØS, er legalisering eller apostillering ikke nødvendig.

Tegningsret for udenlandske selskaber oprettet i EU/EØS-lande kan også dokumenteres ved fremlæggelse af kopi digital udskrift fra registret eller en originalt underskrevet bekræftelse fra det pågældende register.

Hvis udskriften eller bekræftelsen ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk skal den normalt altid oversættes til dansk eller engelsk af en autoriseret eller godkendt oversætter.

Hvem der kan og skal underskrive afhænger af, hvem der underskrives for:

 • Privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder: Den enkelte person
 • Selskaber: Skal underskrives af tegningsberettigede i henhold til tegningsregel
 • Partrederier: Alle partredere skal underskrive – medmindre der er tale om pantsætning alene af den pågældende partreders part af skibet
 • Foreninger, kommanditselskaber, interessentskaber o. lign: Der skal underskrives i henhold til vedtægter af personer udpeget i henhold til vedtægter.
 • Kommuner: Skal underskrives af borgmester, kommunaldirektør eller i henhold til direktiver/fuldmagt givet af borgmester eller kommunaldirektør
 • Stat: Skal underskrives for en af registreringen relevant embedsmand.

Er et skib allerede registreret i et andet lands skibsregister, skal skibet slettes fra dette register, før det kan optages i et dansk register.

Der skal som dokumentation fremlægges en udslettelsesattest (Certificate of Deletion) fra dette andet lands register, som viser, at skibet ikke længere er registreret, samt at skibet er frit for panterettigheder og andre hæftelser (free from registered mortgages and encumbrances).

Attesten skal være udstedt af skibsregistreringsmyndigheden i det land, som skibet var registreret i umiddelbart før optagelsen i et dansk register.

Udslettelsesattesten skal forevises Skibsregistret i original form, før skibet kan blive endeligt optaget. Bemærk, at digitalt verificerbare udslettelsesattester, accepteres som originale og derfor kan sendes til Skibsregistret som en fil på e-mail.

Hvis alle andre krav for registrering er opfyldt, bortset fra at Skibsregistret ikke har modtaget original udslettelsesattest, er der mulighed for at skibet kan registreres med frist på 7 arbejdsdage, på grundlag af en kopi af udslettelsesattesten. Anmelder skal anmode om registrering med frist. Anmodning kan afgives på e-mail. Hvis 7-dages fristen overskrides indebærer det at skib og evt. pant udslettes af dansk register. Skibsregistrator kan dog efter anmodning og under særlige omstændigheder forlænge fristen.

Registrering med frist bruges normalt kun, hvis der skal registreres pant i skibet i forbindelse med optagelsen. Hvis der ikke skal registreres pant vælges som oftest, at få udstedt et midlertidigt nationalitetsbevis indtil den originale attest er modtaget i Skibsregistret.

Hvis den udenlandske skibsregistrerings myndighed, ikke udsteder udslettelsesattester, kan der normalt i stedet fremlægges en legal opinion fra en autoriseret advokat i det pågældende land, som kan bekræfte, at sådan attest ikke udstedes. Det må samtidig konkret aftales med Skibsregistret, hvordan det i stedet bekræftes, at skibet ikke er registreret og at det er frit for hæftelser.

Et vitterlighedsvidne er en person, der ved sin underskrift bekræfter at underskriften er dokumentudstederens og at underskriftens dateringen er rigtig. Hvis dokument udsteder er en fysisk person, skal vitterlighedsvidnet også bekræfte underskrivers myndighed.

En person, der kan have en særlig økonomisk interesse i transaktionen eller er ægtefælle til underskriver, accepteres ikke af Skibsregistret som vitterlighedsvidne.

Vitterlighedsvidnernes navne, stilling og bopæl skal angives, ligesom vidnernes navne skal gengives med blokbogstaver, stempel eller maskinskrift.

Skriver en dansk advokat under som vitterlighedsvidne, skal titel, navn og forretningsadresse tydeligt fremgå.

Påtegner en notar dokumentet, skal påtegningen skal være underskrevet og påført stempel.

Danmark

 • 2 vitterlighedsvidner
 • 1 advokat med dansk bestalling
 • 1 notar

Øvrige lande

 • 2 vitterlighedsvidner, samt kopi af hvert vidnes pas.
 • 1 notar