Transport af farligt gods

Farligt gods er gods, der udgør en risiko for besætningen og skibets sikkerhed eller en fare for forurening af havmiljøet.

Hovedparten af det farlige gods til søs transporteres som bulklast i fast eller flydende form i bulkcarriers eller tankskibe. En anden del transporteres som emballeret (pakket) farligt gods i stykgodsskibe, containerskibe, færger og lignende.

Emballeret farligt gods inkluderer også hele vognladninger med gods i bulk eller tankbiler, der transporteres til søs på et RoRo-skib eller en færge.

Transport af farligt gods med skibe, uanset størrelse, bliver reguleret af Søfartsstyrelsen og kan generelt opdeles i følgende transportgrupper:

 • farligt gods i emballeret form
 • faste bulklaster
 • flydende kemikalier i bulk
 • flydende gas i bulk
 • ​bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald.

Der er generelt krav om, at skibe i god tid, før lastning påbegyndes, skal være i besiddelse af dokumenter, som indeholder oplysninger om den konkrete last. Endvidere er der i disse transportgrupper særlige krav om dokumentation af lasten.

Klasse 7-materiale, der endvidere er omfattet af Den Internationale Kode for Sikker Transport af Emballeret Bestrålet Nukleart Brændsel, Plutonium og Højradioaktivt Affald om bord i Skibe (INF-koden).

Skibe, der sejler sådanne transporter, skal både opfylde bestemmelserne i Meddelelser B og bestemmelserne i INF-koden. Skibene opdeles i 3 klasser, hvor klasse 3 er den farligste. Transporterne sejles i tørlastskibe, der opfylder kravene i INF-koden og har et INF-certifikat.

Søtransport af radioaktivt gods, herunder INF-laster

Farlige flydende kemikalier er de kemikalier, der er angivet i kapitel 17 i IBC-koden (Internationale Bulk Chemical Code). Denne kemikalieliste angiver den skibstype, kemikaliet må sejles i. Der er tre typer – 1, 2 og 3 – hvor type 1-skibe må sejle med de farligste stoffer.

Farlige flydende kemikalier i bulk sejles med kemikalietankskibe, der lever op til kravene i IBC-koden. Dog kan olietankskibe være indrettet til at sejle med enkelte type 3-kemikalier; disse produkter fremgår af deres certificering.

Sejlads med farligt gods i emballeret form skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code).

IMDG-koden indeholder en liste over farlige stoffer og stiller krav til det farlige stofs mærkning, emballering, adskillelse i forhold til andre farlige stoffer og placeringen om bord. Emballeret farligt gods sejles i tørlastskibe, stykgodsskibe, containerskibe samt RoRo-last- og passagerskibe.

Havne og operatører skal bemærke og overholde uddannelseskravene for landbaseret personale (IMDG Koden kapitel 1.3)

Bulklaster er kendetegnet ved faste produkter bestående af en kombination af partikler, granulater eller større stykker materiale, der normalt er homogent opbygget, og som uden nogen form for mellemliggende emballering lastes direkte i et skibs lastrum.

Transport af sådanne laster skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i IMSBC-koden – The International Maritime Solid Bulk Cargoes Code.

Transport af bulklaster kan indebære en række risikoelementer, som kan henføres til farlige egenskaber ved de transporterede produkter. Der kan der være tale om produkter, som i sig selv har farlige egenskaber, eller produkter, som:

 • under transporten kan udvikle brandfarlige, giftige eller skadelige dampe;
 • er særligt tunge og derfor kan skade skibets struktur;
 • kan "skride" i lastrummet og derved påvirke skibets stabilitet;
 • under transporten ændrer karakter, eksempelvis spagnum, som kan ændres fra fast til flydende form m.v.

Søtransporter af sådanne laster finder sted i bulkcarriers, tørlastskibe, pramme m.v.

 

Procedurer for godkendelse af transport af faste bulklaster ikke opført i bilag 1 i IMSBC-koden

 1. Regelhenvisning
 • IMSBC paragraf 1.3 laster, der ikke er opført i denne kode
 • MARPOL Annex V bestemmelser til forebyggelse af forurening med affald fra skibe
 1. Forklarende note

Afsnit 1.3 i IMSBC-koden henviser til de procedurer, der skal følges for at godkende transport af en fast bulklast, der ikke er opført i bilag 1 til koden.

Ansøgninger om godkendelse af lastning af faste bulklaster, der ikke er opført i IMSBC, om bord på skibe i en dansk havn, skal indgives til Søfartsstyrelsen, som den kompetente myndighed i lastehavnen.

 

 1. Sådan gør du

Afskiberen skal inden lastning sende lastens karakteristika og egenskaber i overensstemmelse med paragraf 4 i koden til Søfartsstyrelsen. Ud fra de modtagne oplysninger vil Søfartsstyrelsen vurdere, om lasten er acceptabel til sikker fragt.

 

 1. Yderligere godkendelseskriterier

Hvis lasten har egenskaber, der er skadelige for havmiljøet, godkendes lasten først efter samråd med Miljøstyrelsen.

 

Behørige ansøgninger kan sendes til cfs@dma.dk

Enhver fordråbet gas eller andre produkter, der er angivet i kapitel 19 i IGC-koden (International Gas Carrier Code). Denne produktliste inddeler produkterne i fire typer – 1G, 2G, 2PG og 3G – hvor type 1G-skibe må sejle med de farligste produkter. Flydende gas i bulk sejles i gastankskibe, der lever op til kravene i IGC-koden.

Kontakt

Maritim regulering og jura