Overførsel af lastolie i danske og grønlandske farvande

STS (ship-to-ship)–operationer foregår ved, at to tankskibe overfører laster fra det ene til det andet skibs lasttanke. Operationen er omfattet af en række særlige sikkerhedsprocedurer.

STS-operationer i dansk farvand

I danske farvande foregår de fleste STS-operationer i Ålbæk Bugt ved Frederikshavn eller på dansk EEZ. I nedenstående skemaer kan du få yderligere informationer om antallet af STS-operationer, hvor de udføres, og hvor meget olie der overføres.

Der har endnu ikke været anmeldt STS-operationer i grønlandsk farvand.

I 2018 blev den første STS operation mellem gastankskibe udført i danske farvande.

 

STS-operationer i dansk og grønlandsk territoritalfarvand

Tankskibe, som udfører STS-operationer i dansk og grønlandsk territorialfarvand, er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om STS-operationer.

Læs bekendtgørelsen om STS-operationer

Reglerne fastlægger, at STS-operationer skal gennemføres under vejledning og tilsyn af en godkendt STS-operatør og i overensstemmelse med de seneste internationale industriretningslinjer. Søfartsstyrelsen godkender STS-operatører efter ansøgning. STS-operatøren skal betale omkostningerne i forbindelse med godkendelsen. Godkendte STS-operatører skal anvende et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at deres opgaver udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Liste over godkendte operatører

Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben samt Arktisk Kommando skal underrettes om overførslen, og tankskibe, der gennemfører omladning af last på dansk territorialfarvand, er omfattet af lodspligt i henhold til lodsloven.

STS-operationer uden for dansk territoritalfarvand

For STS-operationer, som finder sted uden for territorialfarvandet, gælder reglerne i FN’s internationale søfartsorganisation (IMO). Reglerne medfører, at operationen skal udføres efter en godkendt plan, som udarbejdes på baggrund af skibets konstruktion, udstyr og gældende industriretningslinjer for "best practice" på området. Herudover skal operationen anmeldes til de relevante myndigheder i kyststaten.

Endvidere har HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinkikommissionen) udviklet et sæt anbefalinger for bunker- og STS operationer i Østersøområdet. HELCOM arbejder for beskyttelse af det marine miljø i Østersøområdet.

Læs HELCOM vejledningen

I 2018 blev der udført 62 STS-operationer udenfor dansk territorialfarvand men på dansk EEZ. Mængden af den overførte olie var 151.627 tons, hvoraf kun tre operationer omfattede mere end 5.000 tons olie. I alle tilfælde omfattede operationerne overførsel af bunkerolie til mindre tankskibe, som alle er godkendt til at lave bunkeroperationer i dansk territorialfarvand. Bunkerskibene overførte herefter bunkerolien til andre skibes daglige drift.

I 2019 blev der anmeldt 147 STS-operationer udenfor dansk territorialfarvand men på dansk EEZ. Ingen af disse operationer omfattede mere end 5.000 tons olie. I alle tilfælde omfattede operationerne overførsel af bunkerolie til mindre tankskibe, som alle er godkendt til at lave bunkeroperationer i dansk territorialfarvand. Bunkerskibene overførte herefter bunkerolien til andre skibes daglige drift.

I henhold til BEK nr 570 af 04/06/2014 §2, stk. 10 ”Operationer, hvor der foretages overførsel af gas eller olie imellem skibe, som er godkendt efter Søfartsstyrelsens gældende bekendtgørelse om bunkring af skibe på dansk søterritorium, anses dog ikke som STS-operationer, såfremt det overførte kvantum udgør mindre end 5000 m3, og gassen eller olien udelukkende skal anvendes til andre skibes drift. ”

Søfartsstyrelsen anser de 147 anmeldte STS operationer foretaget uden for dansk territorialfarvand i 2019 som værende fejlagtigt anmeldt som STS operationer.

Læs mere om STS-operationer

Total mængde overført olie/gas

Tilsyn

Søfartsstyrelsen fører løbende tilsyn med operationerne i dansk og grønlandsk farvand på baggrund af en stikprøvemæssig kontrol.

I skemaet kan du læse mere om Søfartsstyrelsens tilsyn.

Antal tilsyn

Kontakt

Maritim regulering og jura