Privatlivs- og databeskyttelse

Som offentlig myndighed behandler vi mange oplysninger om både virksomheder og fysiske personer. Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, og du sender os oplysninger om dig selv, andre personer eller din virksomhed, vil de oplysninger, som du sender til os være personhenførbare data.

Dine rettigheder

Vi har i henhold til en række forskellige lovbestemmelser ret og pligt til at behandle personhenførbare data som led i vores almindelig sagsbehandling. Sådan data har vi pligt til at journalisere efter offentlighedsloven, ligesom vi har pligt til at bevare de journaliserede oplysninger i overensstemmelse med arkivloven. Dette betyder bl.a., at vi kun kan slette oplysninger i det omfang, dette er i overensstemmelse med arkivloven.

Vi behandler også persondata i andre sammenhængen, eksempelvis hvis vi bistår borgere og virksomheder med løsning af serviceprægede opgaver. Vi vil i sådanne situationer indhente et samtykke til behandlingen. Et sådan samtykke kan altid tilbagekaldes, hvorefter vi sletter oplysningen. Hvis ikke samtykke tilbagekaldes, vil vi slette oplysningen, når vi er færdige med at udføre opgaven.

Uanset hvilken type af behandling, der er tale om, har du ret til med visse få undtagelser at bede os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan anmode os om – i det omfang det ikke er i strid med anden lovgivning – at berigtige oplysninger, at slette oplysninger eller helt at indstille behandlingen af dine oplysninger.

Alle oplysninger, som vi modtager, opbevares på en server i Danmark, og vi har ved en gennemgang af vores systemer og ved instrukser til vores medarbejder taget skridt til at sikre, at vi passer så godt på alle oplysninger som muligt.

Sejl Sikkert og Sejl Sikkert Alarm er udviklet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og anvender oplysninger om brugerens aktuelle lokation.

Der gælder en særskilt privatlivspolitik for vores apps, som kan findes her

I forbindelse med konkret sagsbehandling, og/eller som led i konkrete projekter har Søfartsstyrelsen både ret og pligt til at behandle personoplysninger i henhold til persondataforordningens artikel 6.

I forbindelse med anmodninger om udbetaling af bjærgeløn, ved indgåelse af aftaler om afmærkningskontrakter samt ved fakturering for fyrarbejde i Grønland, foretages behandlingen vedrørende udbetaling af bjærgeløn i henhold til bekendtgørelse om bjærgeløn m.v. for bortdrevne sømærker.

For så vidt angår aftaler om afmærkningskontrakter og fakturering for fyrarbejde, er behandlingen af data nødvendig af hensyn til opfyldelsen af de aftaler, som Søfartsstyrelsen har indgået om udførelsen af arbejdet, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I forbindelse med dykkerarbejde, behandler Søfartsstyrelsen personhenførbare data i henhold til lovbekendtgørelse om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., bekendtgørelse om lægeundersøgelse af dykkere, lovbekendtgørelse om skibes besætning, bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, herunder kap. IX B, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, samt bekendtgørelse om indberetning af søulykker, dødsfald samt hændelser til søs.

I forbindelse med konkurser og tilbagebetaling af beløb og udlæg, eller i forbindelse med, at du betaler et beløb til Søfartsstyrelsen, fremgår reglerne for behandling og registrering af oplysninger bl.a. af bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

I forbindelse med kontrolsager, udstedelse af certifikater, undersøgelser i forbindelse med optagelser på kurser eller som led i Søfartsstyrelsens opfølgning på ulykker om bord på skibe, påhviler det styrelsen, at behandle personhenførbare data, i henhold til en række regler i forskellige bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe.

I det omfang der på vores hjemmeside er links til andre hjemmesider, skal vi opfordre dig til, at du altid læser disse hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker, inden du går videre til siden.

Skibsregistreret er en afdeling under Søfartsstyrelsen. Skibsregistreret har ret og pligt til at behandle personhenførbare data til brug for forskellige formål, herunder til brug for optagelse af skibe i de danske skibsregistre, opkrævning af afgifter og i forbindelse med anmeldelse af forskellige rettigheder såsom panterettigheder.

Reglerne for behandlingen af data findes i sølovens kapitel 2 om registrering i skibsregistret, bekendtgørelse om skibsregistrering og bekendtgørelse om dansk internationalt skibsregister.

Til brug for udstedelse af sønæringsbeviser og andre beviser, sagsbehandling i forhold til udbetaling af sygesikring og sygedagpenge, klagesager vedrørende ansættelsesforhold, samt andre registreringer vedrørende ulykker, behandler Søfartsstyrelsen personhenførbare data efter en række love og bekendtgørelser, herunder søsikkerhedsloven og skibsbesætningsloven.

Bekendtgørelserne omfatter bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere, bekendtgørelse om sønærings- og kvalifikationsbeviser, bekendtgørelse om duelighedsbeviser m.v., bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter, bekendtgørelse om søvejsregler, bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere, bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende, om barselsdagpenge til søfarende, bekendtgørelse om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl., bekendtgørelse om søfarendes hviletid, bekendtgørelse om arbejdsgivernes pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkår samt bekendtgørelse om ferie for søfarende.

Søfartsstyrelsen videregiver i konkrete tilfælde data til undervisere, eventuelle arbejdsgivere og jobcentre i relevante kommuner. I visse tilfælde overfører vi også persondata til Indien i forbindelse med udstedelse af certifikater.

Kontaktoplysninger og klage

I det omfang du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, kan du kontakte Søfartsstyrelsen ved at skrive til sfs@dma.dk eller til adressen Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør, CVR-nr.: 29831610. Du kan også ringe til os på tlf. +45 72 19 60 00.

Hvis du ønsker at sende en mail, som indeholder følsomme oplysninger eller dit cpr. nr., skal vi opfordre til, at du sender mailen til os fra din e-boks.

Læs om digital post fra Borger.dk (e-boks)

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mail: DPO@em.dk eller på tlf. +45 33 92 33 50

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af oplysninger, skal du klage til Datatilsynet.