Svovl (SOx)

Søfartsstyrelsen bidrager, via samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen, til svovlhåndhævelse ved udtagning af olieprøver på skibene

De fleste skibe anvender tung fuelolie som brændstof. Fuelolien har et relativt højt svovlindhold sammenlignet med andre brændstoftyper, og svovlet udledes med skibets udstødningsgas i form af svovldioxid (SO2), der er skadeligt for levende organismer og kan medvirke til dannelse af syreregn. Derfor er det vigtigt, at grænserne for tilladt svovlindhold overholdes.

Den globale øvre grænse for tilladt svovlindhold i brændstoffet er på 0,5 pct

FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, vedtog i 2008 MARPOL-konventionens Annex VI, der regulerer svovlindholdet i skibes brændstof. Den globale øvre grænse for tilladt svovlindhold i brændstoffet blev den gang sat til 3,5 pct. I oktober 2016 vedtog IMO, at svovlgrænsen skulle skærpes gældende fra 1 januar 2020. Den nye grænse er på 0,5 pct..

Der er indført særligt lave grænser på 0,1 pct. i de såkaldte SECA’er (Sulphur Emission Control Areas).

For at overholde disse regler er det nødvendigt at anvende brændstof med et lavt svovlindhold eller alternative brændstoffer som naturgas (LNG), batterier og andet. En anden mulighed er at rense den svovlholdige røg vha. en såkaldt ’scrubber’ (røggasrensningssystem), så svovlet ikke udledes med udstødningsgassen.

For EU-farvande er de internationale regler indført via Svovldirektivet, der er implementeret i dansk ret i Svovlbekendtgørelsen.

Reguleringsansvaret

Miljøministeriet har ansvaret for selve reguleringen af skibes svovludledning, mens Søfartsstyrelsen bistår med den praktiske kontrol af skibe under dansk flag og udenlandske skibe i dansk havn. Desuden deltager Søfartsstyrelsen i internationale forhandlinger og samarbejde om implementering og håndhævelse af reglerne.

Danmark arbejder generelt for at sikre, at reglerne håndhæves effektivt i alle SECA-landene. Det vil for det første bidrage til at begrænse de miljømæssige skadevirkninger. For det andet er det afgørende at sikre en høj overholdelsesgrad gennem effektiv håndhævelse for at fastholde lige konkurrencevilkår. Dette er særligt vigtigt på svovlområdet, da det er omkostningstungt for rederierne at leve op til svovlgrænserne i SECA-områderne.

Spørgsmål til sejlads i dansk farvand

Har du behov for at melde en "scrubber trial" eller "fuel oil non-availability" (FONAR) til myndighederne?

Hvis du som skibsfører, reder, agent, management-ansvarlig eller lignende har svovlrelaterede spørgsmål til en konkret sejlads i dansk farvand, så skal du kontakte Miljøstyrelsen på sulphur@mst.dk