Afdelingerne

Søfartsstyrelsen har 10 afdelinger. Læs her om hver enkelt afdeling.

Vi varetager de fællesfunktioner, der får Søfartsstyrelsens regnskab, styring og service til at bidrage til en effektiv opgaveløsning. Derudover yder vi råd og vejledning til EU-projekter, økonomi generelt og spørgsmål vedrørende den daglige IT-drift.

Vi har følgende arbejdsområder:

 • Økonomistyring/budgetter
 • Finanslov
 • Mål- og resultatstyring
 • Indkøb og udbud
 • Regnskab
 • Årsrapport
 • Kreditorer
 • Debitorer
 • Revision af rejseafregninger
 • Anlæg
 • Kontakt til ØSC
 • Kontakt til Rigsrevisionen
 • Administrative systemer
 • Telefoni/Ipads mm.
 • IT-drift, herunder 360
 • Kontakt til Statens IT
 • IT-sikkerhed i praksis/awareness
 • Intern service, herunder mødecenteret

Vi arbejder med at udvikle Søfartsstyrelsens data- og forretningssystemer og tilhørende arbejdsgange. Vi tænker i konkrete resultater, så løsninger kobles tæt til kunders, interessenters og medarbejderes behov.

Vi har følgende arbejdsområder:

 • Eksekvering af digitaliseringsstrategi
 • Udvikling af forretningssystemer med tilhørende arbejdsgange
 • Drift af forretningssystemer
 • IT-arkitektur
 • Bedre dataanvendelse
 • BI-system, herunder statistik, data og nøgletal på hjemmesiden
 • IT-sikkerhed (ISO 27001)

​​​​​​​​Vi koordinerer og kvalitetssikrer Søfartsstyrelsens ministerbetjeningssager. Vi er omdrejningspunkt for en professionel betjening af direktionen og fungerer som indgang for pressen.

Vi har følgende arbejdsområder:

 • Betjening af direktionen
 • Koordination og kvalitetssikring af minister- og direktionssager
 • Oversættelser af publikationer, lovgivning, nyheder mv. til engelsk
 • Intern kommunikation, herunder intranettet Sønettet
 • Ekstern kommunikation, herunder presse og hjemmesiden, corporate communication og employer branding

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige rammevilkår for erhvervet. Vi udarbejder initiativer og analyser, der kan bidrage til konkurrencedygtige rammebetingelser for Det Blå Danmark, så Danmark også i fremtiden er en førende maritim nation. Det gør vi både nationalt og internationalt.

Vi arbejder med følgende områder:

 • International skibsfartspolitik, herunder bilaterale relationer og aftaler på det maritime område
 • Det Blå Danmarks vækstvilkår
 • Maritim fysisk planlægning
 • Havneområdet, herunder erhvervshavneudvalget
 • Skat, herunder tonnageskatteloven
 • CSG og handelspolitik
 • Østersø-samarbejdet
 • Nordisk samarbejde
 • Danish Maritime Days
 • Klimaforhandlingerne
 • Vækstrådgivere
 • EU (blue economy, integreret maritim politik og ocean governance)
 • Love
  • Maritim fysisk planlægning

Vi arbejder med lovgivning og regler for at fremme sikkerhed, sundhed og miljø for skibe, de søfarende og fiskeres forhold om bord og de farvande, de sejler i.

Vi har ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

 • Sikkerhed
 • Miljø og klima
 • Søfartssociale forhold
 • Sundhed
 • Enklere regler
 • IMO og EU kontaktpoint
 • Internationale forhandlinger
 • Arktis
 • Samarbejde med Grønland
 • Juridisk rådgivning
  • Lovkvalitet
  • Aktindsigt
  • Forvaltningsret
  • Lovprogrammet
  • Internt advokatkontor
 • Love
  • Sikkerhed til søs
  • Skibets besætning
  • Lodsloven
  • Skibsmåling
  • Dykkerloven
  • Sømandsloven
  • Søfarendes ansættelsesforhold
  • Handelsflådens Velfærdsråd
  • DIS
  • Søloven
  • Krigsforsikringsloven
  • Lov om Skibsfartsnævnet
 • Råd, nævn og udvalg:
  • Skibstilsynsråd og dets tre udvalg
  • Kontaktudvalget for Grønland
  • Sølovsudvalget
 • Konventioner og fora
  • Sikkerhed: Load Line, Solas, Colreg, STCW, Tonnage

Vi arbejder for at fremme sikkerheden på havet i Rigsfælleskabet og har ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

 • Farvandsafmærkning i hele Rigsfællesskabets farvande, herunder:
  • Regulering af afmærkningen
  • Drift af den statslige afmærkning
  • Udvikling, forsøg og implementering af ny afmærkningsteknologi
  • International erfaringsudveksling og koordination
 • Udsendelse af Maritime Safety Information (MSI) i hele Rigsfællesskabet, herunder:
  • Navigationsadvarsler
  • Efterretninger for Søfarende
 • Drift af inspektionsskibet
  • 'POUL LØWENØRN'
 • Radionavigation i hele Rigsfællesskabet, herunder:
  • DGPS
  • Racons
  • AIS
  • NAVTEX
  • Loran-infrastruktur
 • Tilsyn med lodsområdet
 • Sekretariatsstøtte til Søsportens Sikkerhedsråd

​​Vi yder service til rederierne og skibene samt det landbaserede tilhørende erhverv. Vi søger aktivt at præge udviklingen af dansk kvalitetsskibsfart ved at formidle og håndhæve Søfartsstyrelsens strategier for sikkerhed, sundhed og miljø.

Arbejdsområder

 • Skibes bygning, udstyr og drift, herunder:
  • Certificering og supervision
  • Besætningsfastsættelse
  • Udvikling af sikkerhed
  • Opfølgning på ulykker
  • Havnestatskontrol
  • Tilsyn med klassifikationsselskaber og autoriserede
  • CMS
  • Dykning

I Skibsregistret registrerer vi rettigheder og matrikulering af danske og grønlandske skibe og fartøjer. Vi arbejder for, at registreringen sker effektivt og serviceminded, så skibsregistreringen er konkurrencedygtig i forhold til andre landes registre.

Vi har følgende arbejdsområder:

 • Rettighedsregistrering og matrikulering af danske og grønlandske skibe og fartøjer
 • Driften af
  • Dansk Skibsregister
  • Dansk Internationalt Skibsregister
 • Fartøjsfortegnelsen
 • Udstedelse af
  • Nationalitetsbeviser
  • Continous Synopsis Record

 

Vi bistår direktionen med forretningsudvikling, organisationsudvikling og udvikling af kvalitetsledelsessystemer (QMS). Vi arbejder strategisk med at forbedre styrelsens forvaltning og myndighedsadfærd, og vi er en uafhængig enhed med direkte reference til styrelsens direktør.

Vi har følgende arbejdsområder:

 • Udvikling af flag-, havne-, og kyststaten
 • Udvikling og operationalisering af sikkerhedsdata
 • Udvikling af styrelsens serviceniveau og ydelser
 • Organisationsudvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Auditering; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISM-koden, III-koden, IMO, EMSA
 • Ad hoc-bistand ved audit med; maritime skoler, Radio Medical, ISM, klassifikationsselskaber, autoriserede firmaer
 • Søfartsstyrelsens beredskabsplan

Vi er til for at servicere de søfarende og rederierne i sager, der vedrører den søfarendes forhold. Vi arbejder for at levere en rettidig og kompetent sagsbehandling med et yderst højt serviceniveau.

Arbejdsområder

Vi udsteder bl.a.:

 • Sønæringsbeviser
 • Anerkendelsesbeviser
 • Kaldesignalsbeviser
 • Fritidssejlerbeviser
 • Lodscertifikater

Vi koordinerer:

 • Yachtskipperprøver
 • SRC-radioprøver

Vi behandler spørgsmål om refusion i sager om:

 • Sygesikring
 • Dagpenge

Vi modtager indberetninger om:

 • Søfarendes helbredsmæssige egnethed
 • Arbejdsskader
 • Mønstringsoplysninger

Vi behandler bl.a. klager vedrørende:

 • Lægeattest
 • Ansættelsesforhold
 • Hviletid
 • Forhold ombord

Vi autoriserer:

 • Søfartslæger
 • Dykkerlæger

Kontakt

Søfartsstyrelsen

Kontakt

Administrationssekretariat

Kontakt

Data- og forretningsudvikling

Kontakt

Direktionssekretariatet

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik

Kontakt

Maritim regulering og jura

Kontakt

Sikre farvande

Kontakt

Sikre skibe

Kontakt

Skibsregistret

Kontakt

Søfarende og certifikater