Prisliste

Den gældende prisliste for Søfartsstyrelsens gebyrer og synstakster.

Satserne er beregnet af styrelsen efter de retningslinjer, som Finansministeriet har fastsat. Gebyrerne fastsættes ud fra de omkostninger, som Søfartsstyrelsen har ved udførelsen af de forskellige arbejdsopgaver. Derfor bliver nogle gebyrer højere mens andre bliver lavere. Gebyrerne bliver løbende justeret, lige som det sker med gebyrer for andre ydelser til borgerne generelt. Formålet med justeringerne er, at Søfartsstyrelsen skal have dække omkostningerne ved ordningen – det skal gøres over en 4-årig periode, så der ikke opstår hverken overskud eller underskud.

Gebyr for syn

Timeprisen er 1.880 kr. for syns- og sagsbehandlingstid for følgende typer af syn:

 • Lovpligtige syn på andre skibe end fiskeskibe, foretaget i Danmark og Grønland ekskl. Færøerne
 • ​Lovpligtige fornyelsessyn og mellemliggende syn på fiskeskibe, foretaget i Danmark
 • ​Første syn af fiskeskibe hvor aftalt syn ikke har kunnet påbegyndes, har måttet afbrydes eller ikke har kunnet afsluttes inden for en fastsat normtid på grund af kundens forhold
 • ​Syn af fiskeskibe hvor synet efter anmodning foretages uden for sædvanlig arbejdstid
 • ​PSC-syn (havnestatskontrol)af udenlandske eller færøske skibe når der er sket tilbageholdelse
 • ​Ved opfølgende syn på danske skibe i Danmark hvor der er sket tilbageholdelse efter PSC-syn
 • ​Ved ekstraordinære auditeringer efter sø-, arbejdsulykker eller tilbageholdelser, hvor der er tegn på mangler i ISM-systemerne
 • ​Godkendelse af skibsudstyr og fartøjer
 • ​Godkendelse og kontrol af STS-operatører, auditering af disses kvalitetsstyringssystemer og kontrolsyn af STS-operationer
 • ​Syn der gennemføres på fiskeskibe og andre skibe, fordi der ikke er oplyst fyldestgørende om, hvorledes tidligere konstaterede mangler er udbedret
 • ​Arbejde med ISM-certificering som Søfartsstyrelsen beslutter selv at udføre i stedet for et anerkendt klassifikationsselskab

Timeprisen er 1.880 kr. for syns-, sagsbehandlings- og rejsetid samt udgifter til rejse og ophold for følgende typer af syn:

 • ​Lovpligtige syn på skibe foretaget i udlandet inkl. Færøerne
 • ​Forgæves udrejse til syn på alle typer af skibe i såvel Danmark, Grønland som i udlandet
 • ​Godkendelse af skibsudstyr og fartøjer i udlandet
 • ​Godkendelse og kontrol af STS-operatører, auditering af disses kvalitetsstyringssystemer og kontrolsyn af STS-operationer i udlandet
 • ​Ved syn i Grønland hvor synet på kundens anmodning gennemføres uden hensyntagen til Søfartsstyrelsens tilrettelæggelse af øvrige synsaktiviteter, kan der efter skøn
 • ​Ved opfølgende syn på danske skibe i udlandet hvor der er sket tilbageholdelse efter PSC -syn

Timeprisen er 1.880 kr. for syns- og sagsbehandlingstid og separat betaling for udgifter til transport fra land til skibet og retur d for følgende typer af syn:

 • Syn der foretages på skibe til søs

Timeprisen er 1.880 kr. for syns-, sagsbehandlings- og rejsetid samt udgifter til rejse og ophold for følgende typer af syn:

 • Syn hvor klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner er autoriseret til at foretage syn, undersøgelser eller lignende på Søfartsstyrelsens vegne, men hvor Søfartsstyrelsen anmodes om at udføre arbejdet
 • ​​Ikke lovpligtige syn, som efter anmodning foretages på danske eller udenlandske skibe
 • ​Ved syn, hvor Søfartsstyrelsen helt eller delvist har foretaget første syn, før skibet sættes i fart, mod forventning ikke optages i et af de danske registre
 • ​Ved syn, foretaget af Søfartsstyrelsen, fordi der er givet fritagelse for krav om klasning

Betaling for udstedelse af certifikater

Udfærdigelse og udstedelse af AFS-certifikat koster 240,- kr. pr. stk.

(udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)

Udfærdigelse og udstedelse af ​Athencertifikat – krigsforsikring og ikke-krigsforsikring koster 50,- kr. pr. stk.

(udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)

Udfærdigelse og udstedelse af bunkercertifikat koster 300,- kr. pr. stk.

(udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)

Udfærdigelse og udstedelse af CLC-certifikat koster 645 kr. pr. stk.

(udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)

Udfærdigelse og udstedelse af vragfjernelsescertifikat koster 315 kr. pr. stk.

(udstedelse af certifikat sker først, når betaling er modtaget i Søfartsstyrelsen)

Øvrige gebyrer

Udstedelse af anerkendelsesbeviser koster 855,- kr. pr. stk.

Udstedelse af ​dueligheds- og speedbådsbeviser koster 75,- kr. pr. stk.

Udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer koster 175,- kr. pr. stk.

​Pris for radioprøver til opnåelse af SRC-certifikat er 180,- kr. pr. stk.

Udstedelse af SRC genpart af certifikat koster 180,-

​Udstedelse af Søfartsbog koster 120,- kr. pr. stk.

​Udstedelse af Sønæringsbevis koster 855,- kr. pr. stk.

Udstedelse af kvalifikationsbeviser koster 855,- kr. pr. stk.

Gebyrer for lodstilsyn

Egnethedsprøver

  Hvad opkræves der betaling for Pris DKK
Lodsegnethedsprøver Censor 950 kr. pr. time
Censors rejseomkostninger Variable
Eksaminator Timepris
Eksaminators rejseomkostninger Variable
Lodsfritagelsesprøver Censor 950 kr. pr. time
Censors rejseomkostninger Variable
Eksaminator Timepris
Eksaminators rejseomkostninger Variable
Ansøgers udeblivelse til egnethedsprøve Eksaminator og censors tidsforbrug og rejseomkostninger Variable

Certifikater

  Hvad opkræves der betaling for? Pris DKK
Lodscertifikat Udfærdigelse og udstedelse af certifikat 950 kr.
Lodsaspirant id-kort Udfærdigelse og udstedelse af certifikat 950 kr.
Højsøcertifikat Udfærdigelse og udstedelse af certifikat 950 kr.
Lodsfritagelsesbevis Udfærdigelse og udstedelse af certifikat 950 kr.
Duplikatkort/erstatningscertifikat Udfærdigelse og udstedelse af certifikat 950 kr.

Årligt tilsyn/årlig kontrol

  Hvad opkræves der betaling for? Pris DKK
Lodserier Gebyr pr. tilknytte lods med lodsningsområder med A og A*-kategori 9.500 kr. 
Gebyr pr. tilknyttet lods med lodsningsområder B, B*,D og E-kategori 4.750 kr.
Tilsyn som følge af manglende egenkontrol Søfartsstyrelsens omkostninger i forbindelse med hindret gennemførelse af tilsyn Variabel
Indehaver af et lodsfritagelsesbevis Årlig kontrol 3.325 kr.

Betaling

Gebyrerne forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato.

Hjemmel

Bekendtgørelse om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier

For årlig kontrol med, om indehaveren af et lodsfritagelsesbevis opretholder sine kvalifikationer, betaler indehaveren et årligt gebyr forud for det pågældende år.

Faktura vedr. opkrævning af det årlige gebyr fremsendes i begyndelse af året.

Fakturaen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra listen over gyldige lodsfritagelsesbeviser pr. primo januar måned det pågældende år.

Man bør derfor inden udløbet af december måned indsende oplysninger til Søfartsstyrelsen om, hvorvidt et lodsfritagelsesbevis skal være gældende i det nye år.

Der skal derfor gøres opmærksom på reglerne i §7 og § 8 i bekendtgørelse nr. 1344 Bekendtgørelse om betaling for Søfartsstyrelsens opgaver som led i tilsynet med lodsning, lodser og lodserier.

§ 7. For årlig kontrol med, om indehaveren af et lodsfritagelsesbevis opretholder sine kvalifikationer, betaler indehaveren et årligt gebyr forud for det pågældende år.

§ 8. Ved for sen eller manglende betaling for ydelser omfattet af denne bekendtgørelse kan Søfartsstyrelsen pålægge et rykkergebyr på 94,00 kr. for hver udstedt rykker.

Stk. 2. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og kan forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Ved fakturering ydes normalt 30 dages kredit. Undtaget herfra er udstedelse af certifikater, hvor betaling skal ske inden udstedelse foretages. I tilfælde af manglende betaling pålægger Søfartsstyrelsen et rykkergebyr på kr. 114,00 for hver udstedt rykker. Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og kan forrentes med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling.

Hjemmel til opkrævning af betaling fremgår af bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2013  ”Bekendtgørelse om betaling for syn og skibe mv.”, bekendtgørelse nr. 738 af 14. juli 2005 ”Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe mv. i Grønland”, bekendtgørelse nr. 838 af 18. august 2008 ”Certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe”, bekendtgørelse nr. 217 af 8. april 1998 ”Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe”, som ændret ved bekendtgørelse nr. 948 af 18. juni 2018.

Betalingsbetingelser for Søfartsstyrelsen

Kontakt

Administrationssekretariat