Farligt gods i emballeret form

​​​Ifølge ​Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel VII, afsnit A, skal farligt gods i emballeret form transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Dette gælder uanset skibets størrelse.

IMDG-koden fastsætter krav til emballering, mærkning og stuvning af farligt gods. Godset er opdelt i 9 klasser, som igen kan være opdelt i undergrupper: 

 • Klasse  1 Eksplosive stoffer og genstande (Klasse 1 er opdelt i 6  undergrupper)
 • Klasse 2 Gasser. Komprimerede, fordråbede eller opløste under tryk
 • Klasse 3 Brandfarlige væsker
 • Klasse 4.1 Brandfarlige faste stoffer
 • Klasse 4.2 Selvantændelige stoffer
 • Klasse 4.3 Stoffer, som afgiver brandfarlige gasser ved kontakt med vand
 • Klasse 5.1 Oxiderende stoffer
 • Klasse 5.2 Organiske peroxider
 • Klasse 6.1 Giftige stoffer
 • Klasse 6.2 Smittefarlige stoffer
 • Klasse 7 Radioaktive stoffer
 • Klasse 8 Ætsende stoffer
 • Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande, dvs. ethvert andet stof, som erfaringsmæssigt er – eller måtte vise sig at være – af en så farlig beskaffenhed, at det bør være omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.  

Den kommende IMDG-kode (version 40-20), blev vedtaget af IMO's søsikkerhedskomité på dens møde 102 i 2020 som resolution MSC.477(102). Den træder i kraft den 1. juni 2022, men kan benyttes fra den 1. januar 2021.

For visse ro-ro-passagerskibe er der mulighed for - som alternativ til IMDG-koden - at anvende ”Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet” (også kaldet ”Østersømemorandum”). Hermed kan sådanne ro-ro-passagerskibe medbringe lastbiler, der transporterer farligt gods, uden at skulle ændre mærkning og transportdokumenter for det farlige gods fra landevejstransportreglerne (ADR) til søtransportreglerne (IMDG-koden) inden for de områder, memorandummet angiver.

Den 1. januar 2023 trådte et nyt Østersømemorandum i kraft, som kan tilgås her.

Der er tale om en fuldstændig omstrukturering af Østersømemorandummet med henblik på en tilnærmelse til de tilsvarende bestemmelser i IMDG-koden. De substantielle ændringer begrænser sig til:

 • præcisering vedr. transport af batterier i bulk (UN 2984, UN 2795, UN 2800 og UN 3028)
 • opdatering af stuvningsreglerne for farligt gods i klasserne 2-9
 • de kompetente myndigheders kontaktdata.

ADR-reglerne opdeler farligt gods i samme fareklasser som IMDG-koden. Når der er skærpede krav til emballering, mærkning og stuvning af farligt gods ved søtransport i forhold til landevejstransport, er årsagen primært, at det er vanskeligere at bekæmpe et uheld til søs end på land. Bekæmpelse af et uheld på land foretages af specialuddannet personale, der normalt har uhindret adgang til uheldsstedet og forholdsvis let vil kunne evakuere mennesker, der befinder sig i et risikoområde. Det har også betydning, at godset under en sørejse kan blive udsat for væsentligt større påvirkninger end ved andre transportformer.

Konstruktion og certificering af skibe til transport af farligt gods generelt

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 10 og 19, fastsætter krav til skibes konstruktion og udrustning. Skibe med en tonnage over 500 bygget efter den 1. september 1984 og skibe med en tonnage under 500 bygget efter den 1. juni 1985 skal have fast installeret brandslukningsanlæg i lastrummene for at transportere farligt gods i emballeret form. Endvidere er der, afhængig af de enkelte farligt gods klasser, særlige krav til skibenes konstruktion og udrustning.

Administrationen skal udstede et certifikat, der bekræfter, at skibets konstruktion og udrustning opfylder kravene for transport af farligt gods. Dette er gældende i 5 år, og der skal afholdes årlige syn, som påtegnes certifikatet.

Certifikat for transport af farligt gods – med undtagelse af farligt gods i fast form i bulk – kræves ikke for de typer laster, der er klassificeret som hørende til klasse 6.2 og 7. De 2 klasser er heller ikke anført på certifikatet. Der er endvidere heller ikke krav om farligt gods certifikat ved transport af farligt gods i begrænsede mængder.

Skibe bygget før henholdsvis 1. september 1984 og 1. juni 1985 behøver ikke at opfylde disse krav, men pakning, mærkning og stuvning af godset og uddannelse af personel skal foregå i henhold til kravene i IMDG-koden.

Læs mere om godkendelse og beredskabsforhold i forbindelse med søtransport af farligt gods.

Kontakt

Maritim regulering og jura