Vejledning for indberettelse af søulykke, dødsfald eller hændelser til søs

Formålet med denne anvisning er at beskrive, hvordan Søfartsstyrelsen skal informeres i tilfælde af søulykke, dødsfald eller hændelse til søs jf. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

1. Beslut om indrapportering er påkrævet

Når der sker en søulykke eller en hændelse til søs på et dansk skib eller på et fremmed skib på dansk søterritorium, eller når et dødsfald sker på eller fra skibet, skal Søfartsstyrelsen straks underrettes herom:

Søulykke:
Hændelser, der er opstået i forbindelse med driften af ​​et skib, og som har ført til følgende:

1) at en person er faldet over bord, er kommet alvorligt til skade eller er afgået ved døden

2) en kollision, allision, grundstødning, en brand, en eksplosion, olieudslip, slag, kæntring eller at et skib bliver umuligt at manøvrere, må anses for tabt eller har været nødvendigt at opgive;

3) materiel skade på et skib eller havneinfrastruktur uden for skibet, der kan bringe sikkerheden i alvorlig fare; eller

4) at der er sket alvorlig skade på miljøet eller risiko for sådan skade som følge af skader på et eller flere skibe.

Hændelse til søs:
Hændelser til søs, hvor der ikke er sket en søulykke, men hvor der i direkte forbindelse med skibets drift har været en overhængende risiko heraf (f.eks. risiko for sammenstød, grundstødning, brand eller allision).

2. Første indberetning 

Indenfor kontortiden:

• Den, der ringer op, vil blive modtaget af omstillingscentralen.

• Spørg efter Vagtchef i afdelingen for "Sirke Skibe".

• Videregiv information som beskrevet længere nedenfor.

Udenfor kontortid:

• Den, der ringer op, vil blive mødt af en telefonsvarer på dansk og engelsk.

• Tryk på "1" for at oprette forbindelse til Vagtchefen, som er tilgængelig 24/7. (Du kan trykke på "1" med det samme, så du ikke behøver vente på, at maskinen anmoder om et valg).

• Videregiv information som beskrevet længere nedenfor.

3. Opfølgning på mail 

 

Videregiv så megen information som muligt til Søfartsstyrelsen på mail cfs@dma.dk 

 

Kategori: [Søulykke, Dødsfald, Hændelse, osv.]

Underkategori: [Person falder over bord, Sygdom, Alvorlig personskade, Kollision, Grundstødning, Brand, Lækage, Miljørisiko, osv.]

Tid og resumé: [Hvad er der sket, hvornår skete det]

Fartøjets navn / IMO-nr:

Fartøjstype:

Fartøjsklasse: [Klassifikationsselvskab]

Fartøjets position: [Lat/Long & position på kort]

Ruteinformation: [Rejs fra til/nærmeste havn]

Beskrivelse af hændelsen: [Kort beskrivelse af konsekvenserne. Hvis ikke ved, skal dette oplyses]

Skadens omfang: [Giv kort om skade på fartøj / NA i tilfælde af personlig ulykke]

Besætningsstatus: [Beskrivelse af enhver personskade, hvis kendt – Vær opmærksom på GPDR]

Miljøpåvirkning: [Enhver forurening]

Fartøjsstabilitet: [Er fartøjet stabilt og egnet til videresejlads]

Handlinger: [Hvad der er blevet gjort eller er planlagt til at blive udført af selskab, skib og/eller tredje part.]

Assistance fra Søfartsstyrelsen: [Kan Søfartsstyrelsen være behjælpelig?]

Andre bemyndigede organer: [F.eks. Havnemyndigheder, Maritim Assistance Service (MAS), Klassifikationsselskab, Danmarks Søfarts Havarikommission mv.]

Alle andre oplysninger: [Enhver anden information, der er relevant for hændelsen/Billeder/planer]

Rapporteringsoplysninger: [Hvem rapporterer, hvordan skal yderligere kontakt opretholdes]