EU’s Østersøstrategi

Søfartsstyrelsen koordinerer på vegne af øvrige Østersølande to policyområder under EU's Østersøstrategi.

Østersøstrategien bidrager gennem et udbygget samarbejde mellem EU's medlemslande i Østersøregionen til at tackle en række af de fælles udfordringer, som regionens lande står overfor, herunder forureningen af Østersøen, ubalanceret vækst, manglende infrastruktur i visse dele af regionen osv.

Læs mere om EU's Østersøstrategi

Søfartsstyrelsen koordinerer policyområdet for Ren Skibsfart (PA Ship) og policyområdet for Maritim Sikkerhed (PA Safe) på vegne af EU landene omkring Østersøen. Policyområdet for Maritim Sikkerhed koordinerer Søfartsstyrelsen i samarbejde med Finland.

Der er etableret internationale styrekomiteer bestående af maritime myndigheder, universiteter, projektmagere, regionale organisationer samt Europa-Kommissionen. Søfartsstyrelsen bistår styrekomiteerne med at koordinere arbejdet på hvert af disse områder og udvælge nye flagskibe.

Flagskibe i EU's Østersøstrategi nyder bl.a. politisk bevågenhed under projektets arbejde, kan få assistance til at opnå ekstern finansiering og har mulighed for at demonstrere sine resultater og dermed påvirke den regionale policy dialog. Dette bidrager til at sikre, at Flagskibenes resultater bliver anvendt i praksis.

Læs mere om policyområdet for Ren Skibsfart (PA Ship)

Læs mere om policyområdet for Maritim Sikkerhed (PA Safe)

Finansiering

Danske prioriteter

Østersøregionen er vores nærområde og aftager 40 % af dansk eksport. Det svarer til næsten 400 mia. kr. årligt. Der er et stort kommercielt potentiale for mere. Det potentiale bør udnyttes.

Derfor arbejder regeringen for at styrke samarbejdet på tværs af regionen. Vi fokuserer på klima- og miljøbeskyttelse og øget velfærd, dvs. vækst i bred forstand. Og vi koncentrerer især kræfterne om samarbejdet inden for EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) og Østersørådet (CBSS).

Vi lægger særlig vægt på tre ting: Arbejdet skal være fokuseret og resultatorienteret. Resultaterne skal være synlige, give merværdi og bringes til offentlighedens kendskab. Og vi vil inddrage den danske privatsektor i videst muligt omfang til gavn for vækst og beskæftigelse. En række EUprogrammer kan bidrage til at medfinansiere forskellige typer af projekter inden for bl.a. disse områder.

Østersø-programmet

Under Østersø-programmet kan der søges tilskud til projekter inden for 1) innovation, 2) effektiv forvaltning af naturressourcer, særligt inden for vand og energi, 3) bæredygtig transport og 4) fremme af Østersø-strategien gennem tilskud til de institutioner, der har særlige koordinerende roller, og til fx informationsaktiviteter.

Der er afsat 264 mio. EUR under EU’s regionalfond til medfinansiering af projekter under programmet. I Danmark kan opnås en EU-medfinansiering på maksimalt 75 pct.

Programmet omfatter de otte EU-lande omkring Østersøen samt Norge og i et vist omfang Rusland og Hviderusland. Det er et krav, at der skal være partnere fra mindst tre lande i hvert projekt.

Programmet åbner 1-2 gange om året for ansøgninger, som skal igennem to faser: En prækvalifikation af projektidéen og derefter en egentlig ansøgning. Oplysninger om ansøgningsfrister m.m. kan findes her: http://www.interreg-baltic.eu/home.html

Andre EU programmer af interesse for projekter under dansk ledelse eller med dansk deltagelse i Østersøregionen

Øresund-Kattegat-Skagerrak kan støtte visse projekter fra Midtjylland, Nordjylland og Region
Sjælland og Region Hovedstaden – se http://www.interreg-oks.eu/

Programmet for den sydlige Østersø kan støtte visse projekter fra bl.a. Bornholm og Region
Sjælland – se https://southbaltic.eu/

Nordsøprogrammet – se http://www.northsearegion.eu/

Det Dansk-Tyske Program kan støtte visse projekter fra Region Syddanmark og Region Sjælland – se http://www.interreg5a.eu/

Endvidere er der visse muligheder for at støtte tværnationale aktiviteter i de to danske strukturfondsprogrammer under Socialfonden og Regionalfonden – se https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/om-regionalfonden-og-socialfonden

Endelig er det også muligt for projekter at søge finansiering hos en række overordnede EU programmer, hvoraf især kan nævnes:

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik

Tilmeld dig Søfartsstyrelsens nyhedsbrev

Mailing Lists: *

Felter med (*) skal udfyldes