Tid til at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater

04-12-2020

Det er tid til at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater hos Søfartsstyrelsen. Forsikringscertifikater skal fornys en gang om året, når de bagvedliggende forsikringer udløber.

Certifikatpligtige skibe må ikke gå i fart uden gyldigt certifikat.

En stor del af certifikaterne udløber den 20. februar 2021. Det drejer sig typisk om CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernel-sescertifikater med baggrund i P&I-forsikringer.

Nogle CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater udløber på andre datoer end den 20. februar 2021. Det gælder typisk for certifikater, der er udstedt på grundlag af forsikringserklæringer (Blue Cards) fra forsikringsselskaber uden for Den Internationale Gruppe af P&I-klubber. Rederier med Blue Cards fra disse selskaber bør være særligt opmærksomme på at ansøge om certifikatfornyelse i god tid, da selskaberne normalt skal godkendes af Søfartsstyrelsen en gang om året.

Søfartsstyrelsen accepterer Blue Cards fra godkendte forsikringsselskaber i elektronisk form. Desuden udsteder Søfartsstyrelsen forsikringscertifikater digitalt til skibe, som opfylder betingelserne for udstedelse.

Storbritannien og EU har ikke længere en aftale om samarbejde på forsikringsområdet efter 2020. Forsikringer fra britiske forsikringsselskaber kan derfor først anvendes som grundlag for udstedelse af forsikringscertifikater, når Finanstilsynet har fornyet godkendelsen af selskaberne som forsikringsoperatører i Danmark.

Fakta om certifikaterne

CLC-certifikat

CLC-certifikatet vedrører forsikring for ansvar for skader ved olieforurening ved transport af olie. Danske skibe, der trans-porterer over 2.000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhydrider, skal have certifikatet.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, som vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel, og som transporterer over 2.000 tons olie i bulk som last.

Bunkercertifikat

Bunkercertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske skibe med en bruttotonnage på 1.000 eller derover skal have certifikatet.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 1.000 eller derover, som vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel, eller som vil operere fast på dansk søterritorium.

Athencertifikat

Athencertifikatet vedrører forsikring for ansvar for passagerer og deres bagage ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel, herunder udenlandske passagerskibe i klasse A og B, der sejler i national fart.

Vragfjernelsescertifikat

Vragfjernelsescertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved identifikation, afmærkning og fjernelse af vrag. Danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, der vil anløbe eller afsejle dansk havn eller en offshoreinstallation på dansk søterritorium.

Ansøgning og vejledning

Ansøg via Søfartsstyrelsens hjemmeside (klik på det relevante certifikat)

Evt. spørgsmål kan sendes til bunkerscertikat@dma.dk (olie og bunkers), athencertifikat@dma.dk (passagerer) og vragcertifikat@dma.dk (vrag).

Kontakt

Søfartsstyrelsen