Tid til at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater

01-12-2022

Det er tid til at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater hos Søfartsstyrelsen. Certifikaterne skal fornys en gang om året, når de bagvedliggende forsikringer udløber.

Rederierne bør ansøge Søfartsstyrelsen (SFS) om certifikatfornyelse i god tid inden 20. februar 2023. Certifikatpligtige skibe må ikke gå i fart uden gyldigt certifikat.

Ansøgning og vejledning

Ansøg om CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater her

Rederier med flere skibe opfordres til at lave en samlet ansøgning på vegne af virksomheden, - dog højst 20 skibe pr. ansøgning for hver certifikattype. Udfyld på linket et enkelt ansøgningsskema med data om hvert skib, som rederiet ansøger om certifikater for. Vedhæft Blue Cards for hvert skib under ”dokumenter”, gerne som en zip-fil, og angiv antallet af skibe i kommentarfeltet.

Rederier kan vælge at betale med kreditkort eller MobilePay via betalingsservicen på linket eller vælge at modtage en faktura. Sagsbehandlingstiden er kortest med den første metode.

Evt. spørgsmål kan sendes til bunkerscertikat@dma.dk (olie og bunkers), vragcertifikat@dma.dk (vrag) og athencertifikat@dma.dk (passagerer).

Rederiernes ansøgninger om certifikater fra SFS er typisk baseret på forsikringserklæringer (Blue Cards) udstedt af forsikringsselskaber i Den Internationale Gruppe af P&I-klubber (IG). Hvert år udløber mange IG-Blue Cards ved afslutningen af det maritime forsikringsår den 20. februar, og det samme gælder SFS-certifikater baseret på disse IG-Blue Cards. Det vil derfor i væsentligt omfang medvirke til rettidig fornyelse af forældede certifikater, hvis rederierne fremsender ansøgninger så tidligt som muligt inden 20. februar 2023.

SFS har forhåndsgodkendt IG-selskaberne og deres Blue Cards indtil videre. Derimod skal SFS forny godkendelsen af andre forsikringsselskaber og deres Blue Cards en gang om året. Godkendelsesprocessen kan i nogle tilfælde tage noget tid, og rederier med Blue Cards fra disse selskaber bør derfor også ansøge om certifikatfornyelse i god tid.

SFS accepterer Blue Cards fra godkendte forsikringsselskaber i elektronisk form. Desuden udsteder SFS digitale forsikringscertifikater for skibe, der opfylder betingelserne for udstedelse.

Fakta om certifikaterne

CLC-certifikater

CLC-certifikater vedrører forsikring for ansvar for skader ved olieforurening ved transport af olie. Danske skibe, der transporterer over 2.000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhydrider, skal have certifikatet.

Certifikatkravet gælder også for udenlandske skibe, som vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel, og som transporterer over 2.000 tons olie i bulk som last.

Bunkercertifikater

Bunkercertifikater vedrører forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske skibe med en bruttotonnage på 1.000 eller derover skal have certifikatet.

Certifikatkravet gælder også for udenlandske skibe med en bruttotonnage på 1.000 eller derover, som vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel, eller som vil operere fast på dansk søterritorium.

Athencertifikater

Athencertfikater vedrører forsikring for ansvar for passagerer og deres bagage ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel, herunder udenlandske passagerskibe i klasse A og B, der sejler i national fart.

Vragfjernelsescertifikat

Vragfjernelsescertifikater vedrører forsikring for ansvar ved identifikation, afmærkning og fjernelse af vrag. Danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, der vil anløbe eller afsejle dansk havn eller en offshoreinstallation på dansk søterritorium.

Kontakt

Søfartsstyrelsen