Nu starter de afsluttende forhandlinger om en revideret klimastrategi for skibsfarten

27-06-2023

FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) i London danner i de kommende to uger rammen for de afgørende forhandlinger om en revideret klimastrategi for international skibsfart.

Det helt store emne på dagsordenen er revisionen af den nuværende klimastrategi fra 2018. Fokus for forhandlingerne vil være strategiens ambitionsniveau og delmål i 2030 og 2040. Derudover skal der aftales en reference i strategien til mulig fremtidig regulering. Danmark arbejder sammen EU-landene og en koalition af andre ambitiøse lande for, at klimastrategien kommer til at indeholde et ambitiøst mål om klimaneutralitet i 2050.

Yderligere vil arbejdsgruppemødet omhandle udvælgelse af mulige reguleringstiltag, der skal føre klimastrategien ud i livet samt en tidsplan for dette arbejde. Her er der en række tekniske og økonomiske reguleringstiltag på bordet. Danmark og EU27 har eksempelvis foreslået en global brændstofstandard kombineret med en afgift på drivhusgasudledninger fra skibsfarten.

Forhandlingerne vil også omhandle retningslinjer for vurdering af alternative brændstoffers klimaeffekt i et livscyklusperspektiv samt indsamling af data mhp. monitorering og håndhævelse af IMO’s regulering.

Der er også en række andre vigtige emner på dagsordenen herunder ballastvand, luftforurening, udledning af scrubbervand og plastikforurening.