Udstedelse af ændring af havplan

28-06-2024

Bekendtgørelse om ændring af Danmarks havplan er blevet udstedt 28. juni 2024.

Ændringerne af havplanen er en udmøntning af Aftale om Danmarks havplan af 7. juni 2023.

Udkast til ændring af havplanen har været i 10 ugers offentlig høring i perioden fra den 27. november 2023 til den 5. februar 2024. Søfartsstyrelsen modtog 167 høringssvar i den nationale høring samt høringssvar fra syv nabolande.

På baggrund af høringen foretages få mindre arealmæssige ændringer af zoner til skaldyrsopdræt i vandsøjlen (Ao), natur- og miljøbeskyttelsesområder (N) og råstofindvinding (R) i forbindelse med udstedelsen.

Yderligere information findes på havplan.dk, herunder høringsnotatetsammenfattende redegørelse, sammenfattende redegørelse for Espoo-processen samt klagevejledning. Høringsnotatet ligger ligeledes på Høringsportalen.

Kontakt

Søfartsstyrelsen